24 /7 Servicii

Securitate si Sanatate in Munca | Prevenire si Stingere Incendii

Tematica control ITM

 1. tematicaVerificarea modului de realizate a măsurilor dispuse în ultimul act de control încheiat de I.T.M. cu prilejul  controalelor sau al cercetărilor de accidente (art. 13, lit. „n” din Lg. 319/2006)
 1. Autorizarea de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă (art. 13, lit. „c” din Lg. 319/2006; art. 3 din HG 1425/2006)
 1. Organizarea activităţii de prevenire şi de protecţie la nivelul societăţii (art. 8, art. 9 din Lg. 319/2006, cap. III din HG1425/2006):

a) prin asumarea de către angajator (art. 9, alin. „4” din Lg. 319/2006; art. 16 din HG 1425/2006)

b) prin desemnarea unuia sau mai multor lucrători (art. 8, alin. „1” din Lg. 319/2006):

– decizie desemnare lucrător (art. 20, alin.1 din HG 1425/2006)

– pregătire lucrător desemnat (art. 9 alin. 1, lit. „a” din Lg. 319/2006 şi art. 21, din HG 1425/2006)

– atribuţii lucrător desemnat, în principal privind SSM (art. 8 alin. 6” din Lg. 319/2006)

c) prin înfiinţarea unui serviciu intern de prevenire şi protecţie (art. 23 – 27 din HG 1425/2006);

d) prin apelarea la servicii externe de prevenire şi protecţie (art. 8, alin. „4” din Lg. 319/2006).

 1. Organizarea CSSM la nivelul societăţii (art. 19 din Lg. 319/2006; cap. IV din HG1425/2006):

– înfiinţare CSSM (art. 19 din Lg. 319/2006, art. 57 -62 din HG1425/2006 )

– decizie scrisă a preşedintelui pentru nominalizarea membrilor CSSM (art. 63, din H.G. 1425/2006)

– stabilirea nr. reprezentanţilor lucrătorilor în   comitetul de securitate şi sănătate în muncă (art. 52, 53, din H.G. 1425/2006) şi pregătirea acestora (art. 55, din H.G. 1425/2006).

– întrunire CSSM cel puţin 1 dată pe trimestru (art. 66, alin. „1”, din H.G. 1425/2006)

–  înaintare Procesul verbal întocmit cu ocazia întrunirii CSSM la ITM în termen de 10 zile de la data întrunirii (art. 66, alin. „8”, din H.G. 1425/2006)

– transmitere Raport anual  al angajatorului, avizat de membrii CSSM, la ITM (art. 69, alin. „2”, din H.G. 1425/2006)

 1. Situaţia accidentelor de muncă (art. 12, alin. „1”, lit., „c” din Lg. 319/2006,):

– registrul unic de evidenţă a incidentelor periculoase(art. 141, alin. „1”,lit. „b” din H.G. 1425/2006)

– registrul unic de evidenţă a accidentelor uşoare (art. 141, alin. „1”,lit. „c” din H.G. 1425/2006)

– registrul unic de evidenţă a accidentaţilor în muncă ce au ca urmare incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru (art. 141, alin. „1”,lit. „d” din H.G. 1425/2006)

– comunicarea şi cercetarea evenimentelor (art. 26-29 din Lg. 219/2006, cap. VII din H.G. 1425/2006)

 1. Verificarea identificării pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanţelor sau preparatelor chimice utilizate şi la amenajarea locurilor de muncă (art. 12, alin. „1”, lit., „a”şi art. 7, alin. „4”, lit., „a” din Lg. 319/2006; art. 15, alin. „1”, pct., „1” din HG1425/2006 )
 1. Verificarea modului de elaborare şi actualizare a planului de prevenire şi protecţie ( art. 13, lit. „b” din Lg. 319/2006; art. 15, alin. „12”, pct. 2,28 şi art. 46 din HG1425/2006)
 1. Verificarea şi analiza activităţii de instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (art. 20 din Lg. 319/2006 şi cap. V din HG 1425/2006)

– elaborare tematici pentru toate fazele de instruire  (art. 15, alin. „1”, pct. 7 şi art. 88, 93, 97, 100 din HG 1425/2006)

– completare instruire în fişele individuale de instructaj (art. 81 din HG 1425/2006); păstrarea acesteia la locul de muncă (art. 81, alin. „4” din HG 1425/2006)

– informarea lucrătorilor asupra riscurilor care este expus şi măsurilor de prevenire şi protecţie anterior angajării ( art. 13, lit.” h” din Lg.  319/2006)

– cunoaşterea şi aplicarea de către  lucrători a măsurilor prevăzute în Planul de prevenire şi protecţie ( art. 13, lit. „f” din Lg.  319/2006)

– asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor cu privire la SSM – afişare fişe tehnice de securitate( art. 13, lit. „g” din Lg.  319/2006)

– informarea lucrătorilor însărcinaţi cu utilizarea echipamentelor de muncă, inclusiv cu privire la riscurile posibile, determinate de utilizarea acestora – fişe de lucru ce cuprind informaţii minime cu privire la condiţiile de folosire a echipamentelor de muncă; a  situaţiilor anormale previzibile; a concluziilor care pot fi trase, acolo unde este cazul, din experienţa acumulată în urma utilizării echipamentelor de muncă  (art. 9 şi art. 10 din HG1146).

– reguli privind instruirea şi însoţirea persoanelor aflate în întreprindere cu permisiunea angajatorului (art. 82, alin. „1” din H.G. 1425/2006). Fişa colectivă de instruire, în acest caz (art. 82, alin. „3”, din H.G. 1425/2006)

 1. Verificarea modului de elaborare a instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă ( art. 13, lit. „e” din Lg. 319/2006 şi art. 15, alin. „1”, pct. 3 din HG1425/2006 )

– durata instruirii introductiv-generale (art. 87, alin. „2” din HG 1425/2006)

– durata instruirii la locul de muncă (art. 92, alin. „2” din HG 1425/2006)

– durata instruirii periodice şi periodice suplimentare  (art. 99 din HG 1425/2006)

– intervalul dintre două instruiri periodice (art. 96, alin. „2” din HG 1425/2006)

 1. Verificarea respectării prevederilor legale cu privire la exercitarea meseriilor şi a profesiilor care necesită autorizare, evidenţa acestora (art. 13, lit. ”i„ din Lg. 319/2006; art. 15, alin. „1”, pct. 12 din HG1425/2006)
 1. Verificarea modului cum este asigurată supravegherea stării de sănătate a angajaţilor şi organizarea serviciilor medicale de unitate(art. 13, lit. ”j„ şi art. 24, 25 din Lg. 319/2006)

– fişele de aptitudine din punct de vedere medical la angajare  – o copie se va anexa fişei de instruire individuală – (art. 81, alin. „4” din HG 1425/2006)

– evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare (art. 15, alin. „1”, pct. 13 din HG1425/2006)

– evidenţa posturilor de lucru care necesită  testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic (art. 15, alin. „1”, pct. 14 din HG 1425/2006)

 1. Verificarea respectării prevederilor legale cu privire la stabilirea pentru lucrători, prin fişa postului, a atribuţiilor şi răspunderilor ce le revin, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzător funcţiilor exercitate (art. 13, lit. ”d„din Lg. 319/2006; art. 15, alin. „1”, pct. 4 din HG1425/2006 )
 1. Verificarea modului cum sunt stabilite şi acordate materialele igienico – sanitare şi alimentaţia de protecţie, precum şi dotarea locurilor de muncă cu truse sanitare de acordare a primului ajutor (art. 14 şi art. 15 din Lg. 319/2006; Ordinul 427/2002 al MSF).
 1. Verificarea funcţionării a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control (verificările metrologice), precum şi a instalaţiilor de captare, reţinere şi neutralizare a noxelor la locul de muncă, a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, sistemelor de siguranţă (art. 13, lit. „l” din Lg. 319/2006; art. 15, alin. „1”, pct. 15 şi pct. 16 din HG1425/2006)
 1. Verificarea respectării prevederilor legale cu privire la acordarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor individuale de protecţie – EIP- (art. 12, alin. „1”, lit. „b” şi art. 13, lit. „r” şi „s” din Lg. 319/2006; art. 15, alin. „1”, pct. 20 şi pct. 21 din HG1425/2006; art. 4-6 din HG1048/2006)
 1. Verificarea respectării prevederilor legale cu privire la starea de pericol grav şi iminent, stabilirea măsurilor necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor şi modul de informare şi cunoaştere a acestora de către lucrători (art. 10, art. 11 din Lg. 319/2006; art. 101 – 104 din HG1425/2006)

Plan de acţiune în caz de pericol grav şi iminent

 • desemnarea lucrătorilor care opresc echipamentele de muncă (art. 103, alin. „1” din HG 1425/2006)
 • întocmirea planului de evacuare a lucrătorilor şi afişarea lui la loc vizibil(art. 103, alin. „2” din HG 1425/2006)

întocmirea şi actualizarea planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare ( art. 15, alin. „1”, pct. 28 din HG1425/2006 )

 • desemnarea lucrătorilor care anunţă serviciile specializate şi asigură stabilirea legăturilor (art. 103, alin. „31” din HG 1425/2006)
 • desemnarea lucrătorilor şi a modului operativ de anunţare la nivel ierarhic superior(art. 103, alin. „4” din HG 1425/2006)
 • desemnarea lucrătorilor care au capacitatea de a elimina starea de pericol grav şi iminent şi stabilirea serviciilor specializate care pot interveni (art. 103, alin. „5” din HG 1425/2006)

–   desemnarea lucrătorilor care aplică măsurile de  prim ajutor, de stingerea incendiilor şi de evacuare a lucrătorilor (art. 10 din Lg. 319/2006)

 1. Verificarea respectării prevederilor legale cu privire la stabilirea zonelor cu risc ridicat şi specific şi modul de informare şi cunoaştere a acestora de către lucrători (art. 13, lit. „k” din Lg. 319/2006; art. 105 – 107 din HG1425/2006)

–  nominalizarea şi localizarea acestor zone şi măsurile stabilite în urma evaluării riscurilor pentru aceste zone (art. 105 din HG 1425/2006)

– informare şi cunoaştere de către lucrători a măsurilor stabilite în urma evaluării riscurilor pentru aceste zone(art. 106 din HG 1425/2006)

 1. Verificarea respectării prevederilor legale cu privire la menţinerea, verificarea şi întreţinerea echipamentelor de muncă – grafice de revizii şi reparaţii, procese verbale de verificare şi testare – (art. 39, alin. „9”, lit. „m” din Lg. 319/2006; art. 4, alin. „2”, art. 5, alin. „2”-„4” din HG1146/2006)

– dispozitivelor de protecţie la elementele mobile (cap. 2.8 din Anexa nr. 1 a  HG1146/2006)

– echipamentele de muncă folosite pentru ridicarea sarcinilor (cap. 3.2 din Anexa nr. 1 a  HG1146/2006)

– asigurarea condiţiilor sigure pentru lucrările la înălţime şi alegerea echipamentelor de muncă adecvate (cap. 4.1 din Anexa nr. 2 a  HG1146/2006)

– utilizarea scărilor, schelelor şi frânghiilor (cap. 4.2, 4.3 şi 4.4  din Anexa nr. 2 a  HG1146/2006)

 1. Verificarea respectării prevederilor legale privind asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva pericolelor de electrocutare la executarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor şi a echipamentelor electrice, precum şi împotriva efectelor electricităţii statice şi ale descărcărilor atmosferice (art. 39, alin. „9”, lit. „f” din Lg. 319/2006; cap. 3.3 din Anexa nr. 1 şi cap. 1.3 din Anexa nr. 2 a HG 1146/2006)
 1. Verificarea respectării prevederilor legale privind asigurarea exploatării fără pericole a recipientelor-butelii cu gaze comprimate sau lichefiate, a instalaţiilor mecanice sub presiune şi a celor de ridicat, a conductelor prin care circulă fluide sub presiune şi a altor asemenea echipamente de muncă – autorizarea ISCIR – (art. 13, lit. „q”: art. 39, alin. „9”, lit. „f” din Lg. 319/2006)
 1. Verificarea respectării prevederilor legale privind stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea (art. 39, alin. „9”, lit. „k” şi „l” din Lg. 319/2006; HG971/2006)
 1. Verificarea respectării prevederilor legale cu privire la protecţia lucrătorilor împotriva pericolelor datorate prezenţei agenţilor chimici (art. 17-24 din HG1218/2006)

–  proceduri de lucru care includ  reglementări tehnice privind manipularea, depozitarea şi transportul în condiţii de siguranţă la locul de muncă ale agenţilor chimici periculoşi (art. 17, lit. „g” din H.G. 1218/2006)

– control tehnic adecvat şi utilizarea echipamentelor şi materialelor potrivite, astfel încât să se evite sau să se reducă la minimum emiterea de agenţi chimici periculoşi (art. 20, alin. „3”, lit. „a” din H.G. 1218/2006)

– efectuarea de  măsurări  ale agenţilor chimici care pot prezenta un risc pentru sănătatea lucrătorului la locul de muncă, în mod regulat şi ori de câte ori se produce vreo schimbare a condiţiilor care pot afecta expunerea lucrătorilor la agenţi chimici, în special cu privire la valorile limita de expunere profesională (art. 22 din H.G. 1218/2006) .

– clasificarea şi marcarea cu indicatoare a locurilor unde pot apărea atmosfere explozive – zonarea EX- (art. 9, alin. (1) şi (3), Anexele nr. 1 şi 3 din H.G. 1058/2006)

– existenţa şi actualizarea documentului privind protecţia împotriva exploziilor (art. 10 din H.G. 1058/2006 )

– semnalizarea recipientelor, conductelor şi incintelor utilizate pentru depozitarea de substanţe sau preparate periculoase – cantităţi mici etichetarea acestora – (cap. 12 din Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 3  a HG 971/2006)

 1. Verificarea modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi/sau sănătate pentru locurile de muncă în conformitate cu prevederile din H.G. 1091/2006

– lucrul în condiţii de izolare (art. 5, art. 11, pct. 18 din Anexa nr. (1),2 a H.G. 1091/2006)

– căi de acces şi ieşirile de urgenţă (art. 8, pct. 4 din Anexa nr. (1),2 a H.G. 1091/2006)

– asigurarea condiţiilor ergonomice la locul de muncă (pct. 19 din Anexa nr. (1),2 a H.G. 1091/2006)

– ventilaţia locurilor de muncă în spaţii închise. (pct. 6 din Anexa nr. (1),2 a H.G. 1091/2006)

– asigurarea temperaturilor în încăperi (pct. 7 din Anexa nr. (1),2 a H.G. 1091/2006)

– iluminatul natural şi artificial (pct. 8 din Anexa nr. (1),2 a H.G. 1091/2006)

– pardoseli, pereţi, plafoane şi acoperişuri ale încăperilor (pct.  9 din Anexa nr. 1 a H.G. 1091/2006)

– instalaţiile sanitare la locul de muncă (pct. 13 din Anexa nr. (1),2 a H.G. 1091/2006)

– locuri de muncă în aer liber (pct.21 din Anexa nr. 1, pct. 17 din Anexa nr. 2 a H.G. 1091/2006)

– marcarea căilor de circulaţie (art. 8, cap.2 din Anexa nr. 5 a H.G. 971/2006)

– ergonomia locului de muncă(pct. 23 din Anexa nr. 1, pct. 19 din Anexa nr. 2 a H.G. 1091/2006)

 1. Verificarea respectării prevederilor legale cu privire la instruirea lucrătorilor şi a măsurile organizatorice luate de către angajator pentru a reduce riscurile pe care le implică manipularea maselor la locul de muncă – HG1051, art. 4, art. 5, art. 6, art. 8 şi art. 9
 1. Alte constatări