24 /7 Servicii

Securitate si Sanatate in Munca | Prevenire si Stingere Incendii

Utile

Documentele ce pot fi solicitate in cazul unui control tematic pentru protectia muncii

(in functie de tipul societatii, activitatii, numarului de lucratori, riscuri, situatii, etc.)

1. Contractul colectiv de muncă la nivelul unităţii – clauzele referitoare la SSM, la timpul de muncă, regimul pauzelor, munca în schimburi şi intensitatea acestora;
2. Regulamentul intern;
3. Decizii interne, pentru:

 • conducătorii locurilor de muncă;
 • personalul cu responsabilităţi, conform actelor normative în vigoare – manipulare / depozitare recipiente cu gaze tehnice, deservire instalaţii de aer condiţionat / centrale termice etc;

4. Contract cu servicii externe de prevenire şi protecţie;
5. Decizia de numire / contractul de prestări servicii a coordonatorului de securitate pentru şantierele mobile şi temporare – vor fi anexate documentele ce atestă studiile acestuia precum şi cursurile de formare în domeniul SSM;
6. Fişa de instruire colectivă;
7. Programul de activitate al lucrătorului desemnat / serviciului intern de SSM / serviciului extern de SSM;
8. Programe de instruire – testare pe meserii şi activităţi;
9. Reguli pentru persoanele aflate în întreprindere/unitate cu permisiunea angajatorului;
10. Fişa pentru stabilirea şi evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific;
11. Fişa pentru stabilirea şi evidenţa zonelor ce necesită semnalizarea de securitate şi sănătate;
12. Registrul de evidenţă al lucrătorilor ce pot fi expuşi la pericol grav şi iminent de accidentare şi/sau îmbolnăvire profesională;
13. Fişa posturilor de lucru ce necesită examene medicale suplimentare;
14. Documentele Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă (CSSM-ului):

 • decizia de înfiinţare;
 • convocatorul – cu punctele de ordine pentru şedinţa respectivă;
 • procesul verbal de şedinţă;
 • raportul anual al conducătorului unităţii cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • raportul medicului care asigură supravegherea stării de sănătate a salariaţilor;

15. Autorizaţiile pentru exercitarea meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică;
16. Documente din care să reiasă acordarea alimentaţiei de protecţie;
17. Registre de supraveghere a parametrilor tehnologici a instalaţiilor în funcţiune;
18. Documente de evidenţă a dispozitivelor de securitate;
19. Programul de revizii şi reparaţii;
20. Documentele referitoare la reparaţii şi punerea în funcţiune a EM după reparaţii:

 • nota de comandă / contractul de reparaţii;
 • devizul de lucrări;
 • documentul de recepţie al lucrării, inclusiv cu semnătura lucrătorului desemnat cu activităţi de SSM privind existenţa şi buna funcţionare a dispozitivelor de protecţie;
 • procesul verbal de punere în funcţiune al EM nou.

21. Certificatele de conformitate pentru echipamentele de joasă tensiune (EJT);
22. Programul de măsuri tehnice şi/sau organizatorice luate pentru protecţia împotriva electrocutării prin atingere directă şi indirectă;
23. Buletine de verificări metrologice;
24. Proces verbal de verificări ISCIR;
25. Buletine de măsură a noxelor;
26. Proiect de zonare Ex şi clasificarea ariilor periculoase;
27. Documente referitoare la protecţia la explozie şi evaluarea riscurilor de explozie;
28. Autorizaţie de lucru în zone Ex;
29. Permis de lucru cu foc;
30. Permis gass free, în situaţiile de lucrări în spaţii închise unde există pericol de explozie;
31. Registrul de evidenţă a elementelor pentru legarea sarcinilor;
32. Registrul de evidenţă pentru substanţe periculoase;
33. Fişele de securitate pentru substanţele toxice utilizate;
34. Dovada depunerii la I.T.M. a listei cu substanţele periculoase folosite;
35. Registrul de evidenţă a materialelor radioactive;
36. Autorizaţie de utilizare a materialelor radioactive;
37. Autorizaţia de utilizare, comercializare şi depozitare a obiectelor pirotehnice şi de distracţie;
38. Autorizaţii pentru activităţi cu produse fitosanitare;
39. Registrul pentru evidenţa mişcării produselor fitosanitare;
40. Autorizaţie de utilizare a materialelor explozive;
41. Registrul de evidenţă a materialelor explozive;
42. Formular comandă şi îndeplinirea comenzii pentru utilizarea materialelor explozive;
43. Autorizare spaţii destinate depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie;
44. Planul de securitate şi sănătate în muncă pentru şantiere mobile şi temporare;
45. Planul propriu de securitate şi sănătate în muncă pentru şantiere mobile şi temporare;
46. Proces verbal de punere în funcţiune a schelei;
47. Convenţiile de lucru;
48. Contractele de lucrări;
49. Registrul de coordonare pentru şantiere temporare şi mobile;
50. Dosarul de intervenţii ulterioare;
51. Proiectele de execuţie a construcţiilor, EM etc;
52. Notele de informare privind controalele efectuate de către personalul desemnat cu activităţi de SSM;
53. Certificatele medicale cu diagnostic „accident”;
54. Fişa de comunicare a evenimentelor;
55. Fişa de semnalare BP1;
56. Dosarele de cercetare a accidentelor cu ITM;
57. Procesele verbale de cercetare a accidentelor de muncă cu invaliditate sau cu deces;
58. Procesele verbale de cercetare a îmbolnăvirilor profesionale;
59. Registrul de evidenţă a accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
60. Evidenţa nominală a angajaţilor cu handicap şi a celor cu vârsta sub 18 ani;
61. Documente specifice (licenţe, diagrame tahograf, foi de parcurs, atestate etc) referitoare la activităţi de:

 • transport auto,
 • transport CF,
 • transport naval,
 • transport aerian;
 • pază şi protecţie.

62. Alte documente necesare efectuării controlului sau cercetării evenimentelor.