24 /7 Servicii

Securitate si Sanatate in Munca | Prevenire si Stingere Incendii

HG 1425 din 11 octombrie 2006

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi
sănătăţii în muncă nr. 319/2006( protectia muncii )
Text în vigoare începând cu data de 27 decembrie 2011
Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al
României, Partea I, până la 27 decembrie 2011.
Act de bază
#B: Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006
Acte modificatoare
#M1: Hotărârea Guvernului nr. 955/2010
#M2: Hotărârea Guvernului nr. 1242/2011
Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise
cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a
efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1, #M2 etc.
#B
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 51 alin. (1) lit. a) din
Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ARTICOL UNIC
Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în
muncă nr. 319/2006, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ANEXA 1
NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
CAP. 1
Dispoziţii generale
ART. 1
Prezentele norme metodologice stabilesc modul de aplicare a prevederilor Legii
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, denumită în continuare lege.
ART. 2
În înţelesul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile folosite au următoarea
semnificaţie:
1. autorizare a funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă –
asumarea de către angajator a responsabilităţii privind legalitatea desfăşurării activităţii din
punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă;
2. serviciu intern de prevenire şi protecţie – totalitatea resurselor materiale şi umane
alocate pentru efectuarea activităţilor de prevenire şi protecţie în întreprindere şi/sau unitate;
3. comitet de securitate şi sănătate în muncă – organul paritar constituit la nivelul
angajatorului, în vederea participării şi consultării periodice în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă, în conformitate cu art. 18 alin. (1) – (3) din lege;
4. zone cu risc ridicat şi specific – acele zone din cadrul întreprinderii şi/sau unităţii în
care au fost identificate riscuri ce pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinţe
grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate;
#M1
5. accident care produce incapacitate temporară de muncă (ITM) – accident care produce
incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice consecutive, confirmată
prin certificat medical sau, după caz, prin alte documente medicale, potrivit prevederilor
legale;
#B
6. accident care produce invaliditate (INV) – accident care produce invaliditate confirmată
prin decizie de încadrare într-un grad de invaliditate, emisă de organele medicale în drept;
7. accident mortal (D) – accident în urma căruia se produce decesul accidentatului,
confirmat imediat sau după un interval de timp, în baza unui act medico-legal;
8. accident colectiv – accidentul în care au fost accidentate cel puţin 3 persoane, în acelaşi
timp şi din aceleaşi cauze, în cadrul aceluiaşi eveniment;
9. accident de muncă de circulaţie – accident survenit în timpul circulaţiei pe drumurile
publice sau generat de traficul rutier, dacă persoana vătămată se afla în îndeplinirea
îndatoririlor de serviciu;
10. accident de muncă de traseu:
a) accident survenit în timpul şi pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la
domiciliu şi invers şi care a antrenat vătămarea sau decesul;
b) accident survenit pe perioada pauzei reglementare de masă în locuri organizate de
angajator, pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la locul unde ia masa şi
invers, şi care a antrenat vătămarea sau decesul;
#M1
c) accident care a antrenat vătămarea sau decesul, petrecut pe traseul normal al deplasării
de la locul de muncă la locul unde îşi încasează salariul şi invers, dacă acesta este organizat
de angajator în afara unităţii;
#B
11. accident în afara muncii – accident care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 5
lit. g) şi la art. 30 din lege;
12. invaliditate – pierdere parţială sau totală a capacităţii de muncă, confirmată prin
decizie de încadrare într-un grad de invaliditate, emisă de organele medicale în drept;
13. invaliditate evidentă – pierdere a capacităţii de muncă datorată unor vătămări
evidente, cum ar fi un braţ smuls din umăr, produse în urma unui eveniment, până la
emiterea deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate de către organele medicale în
drept;
14. intoxicaţie acută profesională – stare patologică apărută brusc, ca urmare a expunerii
organismului la noxe existente la locul de muncă;
15. îndatoriri de serviciu – sarcini profesionale stabilite în: contractul individual de
muncă, regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare, fişa postului,
deciziile scrise, dispoziţiile scrise ori verbale ale conducătorului direct sau ale şefilor
ierarhici ai acestuia;
16. comunicare – procedura prin care angajatorul comunică producerea unui eveniment,
de îndată, autorităţilor prevăzute la art. 27 alin. (1) din lege;
17. evidenţă – mijloacele şi modalităţile de păstrare a informaţiilor referitoare la
evenimentele produse;
18. cercetare a bolilor profesionale – procedură efectuată în mod sistematic, cu scopul de
a stabili caracterul de profesionalitate a bolii semnalate;
19. semnalare a bolilor profesionale – procedură prin care se indică pentru prima oară
faptul că o boală ar putea fi profesională;
20. raportare a bolilor profesionale – procedură prin care se transmit informaţii referitoare
la bolile profesionale declarate potrivit legii la Centrul naţional de coordonare metodologică
şi informare privind bolile profesionale şi la Centrul Naţional pentru Organizarea şi
Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti.
CAP. 2
Autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă
ART. 3
În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea
accidentelor şi a bolilor profesionale, angajatorii au obligaţia să obţină autorizaţia de
funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, înainte de începerea
oricărei activităţi.
#M1
ART. 4
Nu se autorizează, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice:
a) persoanele juridice pentru care autorizarea funcţionării, inclusiv din punctul de vedere
al securităţii şi sănătăţii în muncă, se efectuează în temeiul Legii nr. 359/2004 privind
simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice,
asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la
autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;
b) persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, întreprinderile
individuale şi întreprinderile familiale pentru care procedura de înregistrare în registrul
comerţului şi de autorizare a funcţionării este reglementată de Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele
fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările
ulterioare.
#B
ART. 5
Asumarea de către angajator a responsabilităţii privind legalitatea desfăşurării activităţii
din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă se face pentru activităţile care se
desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora.
ART. 6
(1) În vederea autorizării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă,
angajatorul are obligaţia să depună la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îşi
desfăşoară activitatea o cerere, completată în două exemplare semnate în original de către
angajator, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.
(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de următoarele acte:
a) copii de pe actele de înfiinţare;
b) declaraţia pe propria răspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, din care
rezultă că pentru activităţile declarate sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de
legislaţia specifică în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
(3) Pentru actele depuse în susţinerea cererii se va completa opisul prezentat în anexa nr.
1.
ART. 7
În vederea autorizării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă,
inspectoratele teritoriale de muncă procedează după cum urmează:
a) înregistrează cererile de autorizare a funcţionării din punct de vedere al securităţii şi
sănătăţii în muncă;
b) verifică actele depuse în susţinerea acestora, precum şi declaraţia pe propria răspundere
prevăzută la art. 6;
c) completează şi emit certificatul constatator, conform modelului prezentat în anexa nr.
3;
d) asigură evidenţa certificatelor constatatoare eliberate, conform modelului prezentat în
anexa nr. 4;
e) asigură arhivarea documentaţiei în baza căreia s-au emis certificatele constatatoare.
ART. 8
Termenul de eliberare a certificatului constatator este de 5 zile lucrătoare, calculat de la
data înregistrării cererii.
ART. 9
Certificatul constatator, emis în baza declaraţiei pe propria răspundere, dă dreptul
angajatorilor să desfăşoare activităţile pentru care au obţinut certificatul.
#M1
ART. 10
(1) În cazul în care în cadrul controalelor se constată încălcări ale prevederilor legale din
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, inspectorul de muncă poate dispune sistarea
activităţii şi, respectiv, poate propune inspectoratului teritorial de muncă înscrierea măsurii
sistare a activităţii în certificatul constatator.
(2) În baza propunerii inspectorului de muncă, inspectoratul teritorial de muncă
consemnează în certificatul constatator măsura sistării activităţii prevăzută la alin. (1).
#B
ART. 11
(1) În situaţia prevăzută la art. 10, angajatorul poate relua activitatea numai după ce
demonstrează că a remediat deficienţele care au condus la sistarea activităţii şi a obţinut
autorizarea conform art. 6.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), cererea va fi însoţită de certificatul constatator
eliberat iniţial, în original.
(3) Inspectoratul teritorial de muncă va menţiona în certificatul constatator data reluării
activităţii.
CAP. 3
Servicii de prevenire şi protecţie
SECŢIUNEA 1
Prevederi generale
ART. 12
Prezentul capitol stabileşte cerinţele minime pentru activităţile de prevenire a riscurilor
profesionale din întreprindere şi/sau unitate şi protecţia lucrătorilor la locul de muncă,
cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, organizarea
activităţilor de prevenire şi protecţie în cadrul întreprinderii şi/sau unităţii, a serviciilor
externe de prevenire şi protecţie, stabilirea criteriilor de evaluare şi a procedurii de abilitare
a serviciilor externe, precum şi reglementarea statutului de reprezentant al lucrătorilor cu
răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
ART. 13
Angajatorul trebuie să asigure planificarea, organizarea şi mijloacele necesare activităţii
de prevenire şi protecţie în unitatea şi/sau întreprinderea sa.
SECŢIUNEA a 2-a
Organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie
ART. 14
Organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie este realizată de către angajator, în
următoarele moduri:
a) prin asumarea de către angajator, în condiţiile art. 9 alin. (4) din lege, a atribuţiilor
pentru realizarea măsurilor prevăzute de lege;
b) prin desemnarea unuia sau mai multor lucrători pentru a se ocupa de activităţile de
prevenire şi protecţie;
#M1
c) prin înfiinţarea unuia sau mai multor servicii interne de prevenire şi protecţie;
#B
d) prin apelarea la servicii externe de prevenire şi protecţie.
ART. 15
(1) Activităţile de prevenire şi protecţie desfăşurate prin modalităţile prevăzute la art. 14
în cadrul întreprinderii şi/sau al unităţii sunt următoarele:
1. identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului
de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă
şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;
#M1
2. elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea şi actualizarea planului de prevenire şi
protecţie;
3. elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de
securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale
unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, şi difuzarea
acestora în întreprindere şi/sau unitate numai după ce au fost aprobate de către angajator;
#B
4. propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce
revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului,
cu aprobarea angajatorului;
#M1
5. verificarea însuşirii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de
prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor
ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă stabilite prin fişa postului;
#B
6. întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a
lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
#M1
7. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicităţii
instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucţiunile proprii, asigurarea informării
şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea însuşirii şi
aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;
#B
8. elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii;
9. asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform
prevederilor art. 101 – 107, şi asigurarea ca toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea lui;
10. evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 101 – 107;
11. stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă,
stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotărârii
Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau
sănătate la locul de muncă;
12. evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este
necesară autorizarea exercitării lor;
13. evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
14. evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii,
necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
15. monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de
măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul
noxelor în mediul de muncă;
16. verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de
urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă;
#M1
17. efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a
angajatorului asupra deficienţelor constatate şi asupra măsurilor propuse pentru remedierea
acestora;
#B
18. întocmirea rapoartelor şi/sau a listelor prevăzute de hotărârile Guvernului emise în
temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibraţii, zgomot şi
şantiere temporare şi mobile;
19. evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este
cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane
competente, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind
cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a
echipamentelor de muncă;
20. identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de
lucru din întreprindere şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament
individual de protecţie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind
cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a
echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
21. urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitării adecvate a echipamentelor individuale
de protecţie şi a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevăzute
de Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006;
22. participarea la cercetarea evenimentelor conform competenţelor prevăzute la art. 108 –
177;
23. întocmirea evidenţelor conform competenţelor prevăzute la art. 108 – 177;
24. elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din
întreprindere şi/sau unitate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege;
25. urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul
vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
26. colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe de
prevenire şi protecţie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de
prevenire şi protecţie;
27. colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor
angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de
muncă;
28. urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a
planului de evacuare;
#M1
29. propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii
obligaţiilor şi atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
#B
30. propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea
contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori
străini;
31. întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi;
#M1
32. evidenţa echipamentelor, zonarea corespunzătoare, asigurarea/urmărirea ca
verificările şi/sau încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate la timp
şi de către persoane competente ori alte activităţi necesare, potrivit prevederilor Hotărârii
Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi
protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor
explozive;
33. alte activităţi necesare/specifice asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul
de muncă.
#B
(2) Activităţile legate de supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor se vor efectua în
conformitate cu prevederile art. 24 şi 25 din lege.
#M1
(3) Evaluarea riscurilor cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă la nivelul
întreprinderii şi/sau unităţii, inclusiv pentru grupurile sensibile la riscuri specifice, trebuie
revizuită, cel puţin, în următoarele situaţii:
a) ori de câte ori intervin schimbări sau modificări în ceea ce priveşte tehnologia,
echipamentele de muncă, substanţele ori preparatele chimice utilizate şi amenajarea
locurilor de muncă/posturilor de muncă;
b) după producerea unui eveniment;
c) la constatarea omiterii unor riscuri sau la apariţia unor riscuri noi;
d) la utilizarea postului de lucru de către un lucrător aparţinând grupurilor sensibile la
riscuri specifice;
e) la executarea unor lucrări speciale.
#M1
ART. 16
(1) În cazul întreprinderilor cu până la 9 lucrători inclusiv, angajatorul poate efectua
activităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, dacă se îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii:
a) activităţile desfăşurate în cadrul întreprinderii nu sunt dintre cele prevăzute în anexa nr.
5;
b) angajatorul îşi desfăşoară activitatea profesională în mod efectiv şi cu regularitate în
întreprindere şi/sau unitate;
c) angajatorul a urmat cel puţin un program de pregătire în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă, cu o durată minimă de 40 de ore şi conţinutul prevăzut în anexa nr. 6 lit.
A, fapt care se atestă printr-un document de absolvire a programului de pregătire.
(2) În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), angajatorul
trebuie să desemneze unul sau mai mulţi lucrători ori poate organiza serviciul intern de
prevenire şi protecţie şi/sau poate să apeleze la servicii externe, în condiţiile prezentelor
norme metodologice.
(3) În cazul în care angajatorul/lucrătorii desemnaţi/serviciile interne de prevenire şi
protecţie nu au capacităţile şi aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activităţilor de
prevenire şi protecţie prevăzute la art. 15, angajatorul trebuie să apeleze la servicii externe
pentru acele activităţi de prevenire şi protecţie pe care nu le poate desfăşura cu personalul
propriu.
#M1
ART. 17
(1) În cazul întreprinderilor care au între 10 şi 49 de lucrători inclusiv, angajatorul poate
efectua activităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, dacă se îndeplinesc
cumulativ următoarele condiţii:
a) sunt respectate prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) – c);
b) riscurile identificate nu pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinţe grave,
ireversibile, respectiv deces ori invaliditate.
(2) În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), angajatorul
trebuie să desemneze unul sau mai mulţi lucrători ori poate organiza unul sau mai multe
servicii interne de prevenire şi protecţie şi/sau poate să apeleze la servicii externe, în
condiţiile prezentelor norme metodologice.
(3) În cazul în care angajatorul/lucrătorii desemnaţi/serviciile interne de prevenire şi
protecţie nu au capacităţile şi aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activităţilor de
prevenire şi protecţie prevăzute la art. 15, angajatorul trebuie să apeleze la servicii externe
pentru acele activităţi de prevenire şi protecţie pe care nu le poate desfăşura cu personalul
propriu.
#M1
ART. 18
(1) În cazul întreprinderilor şi/sau unităţilor care au între 50 şi 249 de lucrători,
angajatorul trebuie să desemneze unul sau mai mulţi lucrători ori să organizeze unul sau mai
multe servicii interne de prevenire şi protecţie pentru a se ocupa de activităţile de prevenire
şi protecţie din cadrul întreprinderii.
(2) În cazul întreprinderilor şi/sau unităţilor prevăzute la alin. (1) care desfăşoară activităţi
dintre cele prevăzute în anexa nr. 5, angajatorul trebuie să organizeze unul sau mai multe
servicii interne de prevenire şi protecţie.
(3) În cazul în care lucrătorii desemnaţi, serviciile interne de prevenire şi protecţie nu au
capacităţile şi aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activităţilor de prevenire şi
protecţie prevăzute la art. 15, angajatorul trebuie să apeleze la servicii externe pentru acele
activităţi de prevenire şi protecţie pe care nu le poate desfăşura cu personalul propriu.
#M1
ART. 19
(1) În cazul întreprinderilor şi/sau unităţilor care au peste 250 de lucrători, angajatorul
trebuie să organizeze unul sau mai multe servicii interne de prevenire şi protecţie.
(2) În cazul în care serviciile interne de prevenire şi protecţie nu au capacităţile şi
aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activităţilor de prevenire şi protecţie
prevăzute la art. 15, angajatorul trebuie să apeleze la unul sau mai multe servicii externe
pentru acele activităţi de prevenire şi protecţie pe care nu le poate desfăşura cu personalul
propriu.
#B
SECŢIUNEA a 3-a
Lucrători desemnaţi
#M1
ART. 20
(1) Desemnarea nominală a lucrătorului/lucrătorilor pentru a se ocupa de activităţile de
prevenire şi protecţie se face prin decizie scrisă a angajatorului.
(2) Angajatorul va desemna lucrătorul numai din rândul lucrătorilor cu care are încheiat
contract individual de muncă cu normă întreagă.
(3) Angajatorul va consemna în fişa postului activităţile de prevenire şi protecţie pe care
lucrătorul desemnat are capacitatea, timpul necesar şi mijloacele adecvate să le efectueze.
#M2
ART. 21
Pentru a putea să desfăşoare activităţile de prevenire şi protecţie, lucrătorul desemnat
trebuie să îndeplinească cel puţin cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă, potrivit prevederilor art. 49.
#B
ART. 22
(1) Angajatorul va stabili numărul de lucrători desemnaţi în funcţie de mărimea
întreprinderii şi/sau unităţii şi/sau riscurile la care sunt expuşi lucrătorii, precum şi de
distribuţia acestora în cadrul întreprinderii şi/sau unităţii.
(2) Angajatorul trebuie să asigure mijloacele adecvate şi timpul necesar pentru ca
lucrătorii desemnaţi să poată desfăşura activităţile de prevenire şi protecţie conform fişei
postului.
SECŢIUNEA a 4-a
Serviciile interne de prevenire şi protecţie
#M2
ART. 23
(1) Serviciul intern de prevenire şi protecţie trebuie să fie format din lucrători care
îndeplinesc cel puţin cerinţele prevăzute la art. 49 şi, după caz, alţi lucrători.
(2) Conducătorul serviciului intern de prevenire şi protecţie trebuie să îndeplinească
cerinţele prevăzute la art. 50.
#M1
(3) Începând cu data de 1 iulie 2011, serviciul intern de prevenire şi protecţie trebuie să
fie format din lucrători care au contract individual de muncă cu normă întreagă încheiat cu
angajatorul.
#B
ART. 24
(1) Serviciul intern de prevenire şi protecţie se organizează în subordinea directă a
angajatorului ca o structură distinctă.
(2) Lucrătorii din cadrul serviciului intern de prevenire şi protecţie trebuie să desfăşoare
numai activităţi de prevenire şi protecţie şi cel mult activităţi complementare cum ar fi:
prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului.
(3) Angajatorul va consemna în regulamentul intern sau în regulamentul de organizare şi
funcţionare activităţile de prevenire şi protecţie pentru efectuarea cărora serviciul intern de
prevenire şi protecţie are capacitate şi mijloace adecvate.
ART. 25
Serviciul intern de prevenire şi protecţie trebuie să aibă la dispoziţie resursele materiale şi
umane necesare pentru îndeplinirea activităţilor de prevenire şi protecţie desfăşurate în
întreprindere.
ART. 26
(1) Angajatorul va stabili structura serviciului intern de prevenire şi protecţie în funcţie de
mărimea întreprinderii şi/sau unităţii şi/sau riscurile la care sunt expuşi lucrătorii, precum şi
de distribuţia acestora în cadrul întreprinderii şi/sau unităţii.
(2) Angajatorul trebuie să asigure mijloacele adecvate pentru ca serviciul intern de
prevenire şi protecţie să poată desfăşura activităţile specifice.
(3) Când angajatorul îşi desfăşoară activitatea în mai multe puncte de lucru, serviciul de
prevenire şi protecţie trebuie să fie organizat astfel încât să se asigure în mod corespunzător
desfăşurarea activităţilor specifice.
(4) În situaţia în care activitatea de prevenire şi protecţie este asigurată prin mai multe
servicii interne, acestea vor acţiona coordonat pentru asigurarea eficienţei activităţii.
#M1
ART. 27
Serviciul intern de prevenire şi protecţie poate să asigure şi supravegherea sănătăţii
lucrătorilor, dacă dispune de personal cu capacitate profesională şi de mijloace materiale
adecvate, în condiţiile legii.
#B
SECŢIUNEA a 5-a
Servicii externe de prevenire şi protecţie
ART. 28
Serviciul extern de prevenire şi protecţie asigură, pe bază de contract, activităţile de
prevenire şi protecţie în domeniu.
ART. 29
Angajatorul apelează la serviciile externe, cu respectarea prevederilor art. 18 alin. (3) lit.
d) din lege.
ART. 30
Serviciul extern trebuie să aibă acces la toate informaţiile necesare desfăşurării activităţii
de prevenire şi protecţie.
ART. 31
Serviciul extern de prevenire şi protecţie trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
a) să dispună de personal cu capacitate profesională adecvată şi de mijloacele materiale
necesare pentru a-şi desfăşura activitatea;
b) să fie abilitat de Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de
avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii
şi sănătăţii în muncă, în conformitate cu procedura stabilită la art. 35 – 45.
#M2
ART. 32
(1) Serviciul extern de prevenire şi protecţie trebuie să fie format din lucrători care
îndeplinesc cel puţin cerinţele prevăzute la art. 49 şi, după caz, alţi lucrători.
(2) Conducătorul serviciului extern de prevenire şi protecţie trebuie să îndeplinească
cerinţele prevăzute la art. 50.
(3) În cazul în care serviciul extern de prevenire şi protecţie este format dintr-o singură
persoană, aceasta trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 50.
#M1
(4) Începând cu data de 1 iulie 2011, o persoană poate să ocupe funcţia de conducător la
un singur serviciu extern de prevenire şi protecţie.
#M1
ART. 33
(1) Contractul încheiat între angajator şi serviciul extern de prevenire şi protecţie trebuie
să cuprindă şi următoarele:
a) activităţile de prevenire şi protecţie care vor fi desfăşurate de către fiecare serviciu
extern de prevenire şi protecţie;
b) modul de colaborare cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne şi/sau cu alte servicii
externe de prevenire şi protecţie;
c) clauze privind soluţionarea litigiilor apărute între părţi.
(2) Serviciile externe de prevenire şi protecţie au obligaţia să pună la dispoziţia
beneficiarilor de servicii informaţiile prevăzute la art. 26 şi 27 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea
de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
68/2010.
#M1
ART. 34
(1) Serviciul extern de prevenire şi protecţie trebuie să întocmească un raport de activitate
semestrial, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 10.
(2) Raportul trebuie înaintat, în termen de 15 zile de la încheierea semestrului,
inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia serviciul extern de prevenire şi protecţie îşi
are sediul social.
#B
SECŢIUNEA a 6-a
Abilitarea serviciilor externe de prevenire şi protecţie
ART. 35
Abilitarea serviciilor externe de prevenire şi protecţie se efectuează conform procedurii
prevăzute de prezenta secţiune, elaborată cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. b) şi
alin. (5), precum şi prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) din lege.
#M1
ART. 36
(1) Serviciile externe de prevenire şi protecţie pot să îşi desfăşoare activitatea numai dacă
sunt în posesia unui certificat de abilitare a serviciului extern de prevenire şi protecţie,
denumit în continuare certificat de abilitare, emis de comisia prevăzută la alin. (2), sau în
condiţiile art. 45^1 – 45^4.
(2) În cadrul fiecărui inspectorat teritorial de muncă, respectiv al municipiului Bucureşti,
prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, se constituie o comisie de
abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu
caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă,
denumită în continuare Comisia de abilitare şi avizare.
(3) Membrii Comisiei de abilitare şi avizare prevăzute la alin. (2) sunt:
a) reprezentantul conducerii din cadrul inspectoratului teritorial de muncă – preşedinte;
b) reprezentantul nominalizat al comisiei de autorizare judeţene sau a municipiului
Bucureşti, înfiinţată de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor;
c) reprezentantul teritorial al asigurătorului pentru accidente de muncă şi boli
profesionale.
(4) Secretariatul Comisiei de abilitare şi avizare este asigurat de persoane din cadrul
inspectoratului teritorial de muncă, numite de către conducerea acestuia.
(5) Atribuţiile secretariatului Comisiei de abilitare şi avizare se stabilesc prin ordin al
ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.
(6) Secretariatul Comisiei de abilitare şi avizare asigură:
a) cooperarea administrativă cu celelalte autorităţi din statele membre ale Uniunii
Europene sau Spaţiului Economic European, prin intermediul sistemului de informare al
pieţei interne (IMI), în numele Comisiei de abilitare şi avizare, potrivit prevederilor legale;
b) verificarea legalităţii documentelor eliberate de autorităţi competente din alte state
membre, depuse în vederea abilitării, avizării sau notificării, după caz, prin IMI, potrivit
prevederilor legale, în cazul în care Comisia de abilitare şi avizare consideră că este necesar.
#M1
ART. 37
(1) În vederea abilitării pentru activităţile de prevenire şi protecţie prevăzute la art. 15,
solicitanţii vor transmite un dosar care va cuprinde următoarele documente:
a) cerere de abilitare pentru servicii externe de prevenire şi protecţie, potrivit modelului
prezentat în anexa nr. 8;
b) opisul documentelor din dosar;
c) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului, care să conţină codul
CAEN corespunzător activităţii pentru care se abilitează, şi, după caz, copie de pe actul
constitutiv;
d) lista cu personalul care va desfăşura activităţi în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă;
e) copii ale documentelor care atestă pregătirea profesională şi nivelul de pregătire,
potrivit prevederilor art. 31 şi 32, a personalului care va desfăşura activităţi în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă;
f) curriculum vitae pentru personalul care va desfăşura activităţile de prevenire şi
protecţie;
g) copii ale documentelor care atestă vechimea de cel puţin 5 ani în domeniul securităţii
şi sănătăţii în muncă, pentru conducătorul serviciului extern de prevenire şi protecţie;
h) memoriu de prezentare, din care să rezulte mijloacele materiale şi resursele umane de
care dispun;
i) copii ale deciziei de numire şi contractului individual de muncă, pe perioadă
nedeterminată, pentru conducătorul serviciului extern de prevenire şi protecţie;
j) copii ale contractelor individuale de muncă ale personalului de execuţie din serviciul
extern de prevenire şi protecţie;
k) declaraţii ale personalului serviciului extern de prevenire şi protecţie privind păstrarea
confidenţialităţii, în timpul şi după încetarea desfăşurării activităţilor de prevenire şi
protecţie, asupra informaţiilor la care are acces.
(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) lit. e) dosarele depuse de solicitanţii care au
lucrat cel puţin 5 ani în compartimentele cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Inspecţiei Muncii,
inspectoratelor teritoriale de muncă, Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări
Sociale şi caselor teritoriale de pensii, precum şi din cadrul instituţiilor similare din statele
membre ale Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European şi care, la data depunerii
dosarului în vederea abilitării, nu mai sunt în activitate în aceste instituţii.
(3) Dovada îndeplinirii cerinţelor prevăzute de prezentul articol poate fi făcută şi prin
documente eliberate de o autoritate competentă dintr-un alt stat membru al Uniunii
Europene sau din Spaţiul Economic European, întocmite într-un scop echivalent sau din
care să reiasă că sunt îndeplinite cerinţele respective, prezentate în copie certificată de către
solicitant şi însoţite de o traducere neoficială în limba română.
(4) Memoriul de prezentare prevăzut la alin. (1) lit. h) trebuie să conţină, cel puţin,
informaţii cu privire la:
a) sediu social;
b) baza tehnico-materială;
c) activităţile de prevenire şi protecţie prevăzute la art. 15 pe care intenţionează să le
desfăşoare.
#M1
ART. 38
(1) Solicitantul trebuie să transmită dosarul prevăzut la art. 37, prin poştă, cu confirmare
de primire, cu cel puţin 10 zile înainte de data întrunirii Comisiei de abilitare şi avizare.
(2) Cererile se înregistrează în ordinea primirii lor.
(3) Procedurile şi formalităţile legate de procesarea cererilor vor respecta prevederile art.
12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 68/2010.
#M1
ART. 39
(1) Comisia de abilitare şi avizare îşi desfăşoară activitatea în baza propriului regulament
de organizare şi funcţionare, aprobat de preşedintele acesteia.
(2) Comisia de abilitare şi avizare are următoarele obligaţii:
a) să afişeze data întrunirii la sediul său, pe pagina proprie de internet sau în presa locală,
cu cel puţin 15 zile înainte;
b) să se întrunească cel puţin o dată pe trimestru, în funcţie de numărul de dosare primite;
c) să analizeze dosarele solicitanţilor cu respectarea prevederilor art. 37 şi 42;
d) să analizeze cazurile prevăzute la art. 41 – 44 şi să decidă în consecinţă;
e) să elibereze certificatele de abilitare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9, pentru
solicitanţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentele norme metodologice pentru
serviciile externe de prevenire şi protecţie;
f) să restituie solicitanţilor, prin poştă, dosarele care nu conţin toate documentele
prevăzute la art. 37 şi să motiveze această decizie;
g) să transmită titularilor, prin poştă, cu confirmare de primire, în termen de 10 zile de la
data întrunirii Comisiei de abilitare şi avizare, certificatele de abilitare emise;
h) să ţină evidenţa certificatelor de abilitare emise şi să arhiveze dosarele în baza cărora sau
emis;
i) să întocmească Lista serviciilor externe de prevenire şi protecţie abilitate, precum şi a
celor cărora li s-a retras certificatul de abilitare şi să transmită această listă la Inspecţia
Muncii;
j) să înştiinţeze serviciile externe de prevenire şi protecţie care fac obiectul prevederilor
art. 45^1 – 45^4 şi care au notificat Comisia de abilitare şi avizare şi să asigure înscrierea
acestor servicii în listele respective;
k) să asigure, prin secretariat, cooperarea administrativă cu celelalte autorităţi din statele
membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, prin intermediul IMI,
potrivit prevederilor legale;
l) să verifice, prin secretariat, legalitatea documentelor eliberate de autorităţi competente
din alte state membre, depuse în vederea autorizării sau notificării, după caz, prin IMI,
potrivit prevederilor legale, în cazul în care este necesar.
#M1
ART. 40
(1) Solicitantul căruia nu i s-a acordat abilitarea are dreptul, în termen de 30 de zile de la
data primirii înştiinţării, să facă contestaţie la Comisia de contestaţii constituită în cadrul
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
#B
(2) Răspunsul la contestaţie va fi transmis prin poştă în termen de 30 de zile.
#M1
ART. 41
(1) Certificatul de abilitare se retrage de către Comisia de abilitare şi avizare care l-a
eliberat dacă solicitantul nu a depus două rapoarte semestriale consecutive, în termen, la
inspectoratul teritorial de muncă.
(2) Dreptul de prestare a serviciilor de către prestatorii cărora li se retrage certificatul de
abilitare se consideră că încetează la data primirii înştiinţării că certificatul a fost retras,
transmisă de Comisia de abilitare şi avizare din cadrul inspectoratului teritorial de muncă la
care sunt luaţi în evidenţă.
(3) Serviciul extern de prevenire şi protecţie căruia i s-a retras certificatul de abilitare în
condiţiile prezentelor norme metodologice are dreptul să solicite abilitarea după o perioadă
minimă de un an de la data prevăzută la alin. (2).
#M1
ART. 42
(1) Reînnoirea certificatului de abilitare se face la modificarea uneia/unora dintre
condiţiile în baza cărora a fost emis.
(2) Modificările prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:
a) schimbarea formei juridice de organizare a serviciului extern de prevenire şi protecţie
abilitat, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
b) schimbarea denumirii/numelui serviciului extern de prevenire şi protecţie abilitat;
c) schimbarea sediului social;
d) schimbarea conducătorului serviciului extern de prevenire şi protecţie abilitat.
(3) Modificările prevăzute la alin. (2) trebuie să fie comunicate Comisiei de abilitare şi
avizare potrivit art. 43.
(4) În situaţia în care serviciile externe de protecţie şi prevenire nu mai îndeplinesc
condiţiile de abilitare, nu au comunicat modificările prevăzute la alin. (2) şi nu au solicitat
reînnoirea certificatului de abilitare în termenul prevăzut la art. 43, încetează valabilitatea
certificatului de abilitare.
(5) Serviciile externe de prevenire şi protecţie abilitate pot informa Comisia de abilitare şi
avizare cu privire la schimbările prevăzute la alin. (2), inclusiv prin intermediul punctului de
contact unic electronic (PCU electronic).
(6) După analizarea modificărilor prevăzute la alin. (2), Comisia de abilitare şi avizare
emite noul certificat de abilitare, în condiţiile prevăzute de prezentele norme metodologice
şi cu respectarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010.
(7) În situaţia în care serviciul extern de prevenire şi protecţie nu mai îndeplineşte
condiţiile de abilitare prevăzute de prezentele norme metodologice, Comisia de abilitare şi
avizare retrage certificatul de abilitare în cauză.
#M1
ART. 43
Pentru reînnoirea certificatului de abilitare, prevăzută la art. 42, în maximum 10 zile
lucrătoare de la modificarea uneia sau mai multor condiţii iniţiale, solicitantul va depune
următoarele documente la secretariatul Comisiei de abilitare şi avizare:
a) cerere de reînnoire potrivit modelului prezentat în anexa nr. 8A, care să conţină lista
modificărilor survenite;
b) documentele care atestă modificările survenite.
#M1
ART. 44
(1) Inspectoratele teritoriale de muncă verifică respectarea de către serviciile externe de
prevenire şi protecţie a condiţiilor în baza cărora a fost emis certificatul de abilitare şi
propun, în scris, Comisiei de abilitare şi avizare, dacă este cazul, retragerea certificatului.
(2) Comisia de abilitare şi avizare analizează argumentele aduse în susţinerea propunerii
de retragere a certificatului de abilitare şi, pe baza acestora, poate retrage certificatul.
(3) Comisia de abilitare şi avizare comunică titularului retragerea certificatului de
abilitare şi motivaţia, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010.
(4) Titularul certificatului de abilitare retras poate face contestaţie la Ministerul Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale, în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării cu
privire la retragere.
(5) Răspunsul la contestaţie va fi transmis prin poştă, cu confirmare de primire, în termen
de 30 de zile.
#M1
ART. 45
Lista serviciilor externe de prevenire şi protecţie abilitate, precum şi a celor cărora li s-a
retras certificatul de abilitare se afişează şi se actualizează pe pagina de internet a Inspecţiei
Muncii.
#M1
SECŢIUNEA a 6^1-a
Prevederi specifice referitoare la libera circulaţie a serviciilor externe de prevenire şi
protecţie
#M1
ART. 45^1
(1) Persoanele fizice şi juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau al
Spaţiului Economic European care au fost supuse în aceste state unei proceduri similare
celei de abilitare pot presta servicii de prevenire şi protecţie pe teritoriul României, fără a fi
abilitate potrivit prezentelor norme metodologice, în următoarele moduri:
a) permanent;
b) temporar sau ocazional.
(2) Persoanele fizice şi juridice stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene sau al
Spaţiului Economic European care nu au fost supuse în aceste state unei proceduri similare
celei de abilitare pot presta servicii de prevenire şi protecţie pe teritoriul României doar dacă
sunt abilitate potrivit prezentelor norme metodologice.
#M1
ART. 45^2
(1) Persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 45^1 pot presta pe teritoriul României
activităţile de prevenire şi protecţie menţionate la art. 15 numai după notificarea prealabilă a
Comisiei de abilitare şi avizare din cadrul inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia
îşi desfăşoară activitatea sau îşi au sediul, după caz.
(2) Începerea prestării activităţii acestor servicii externe este condiţionată de notificarea
prevăzută la alin. (1) şi, în cazul prevăzut la art. 45^1 alin. (1) lit. a), de transmiterea,
împreună cu formularul de notificare, a următoarelor documente:
a) actul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, în copie;
b) autorizaţia/atestatul/certificatul emisă/emis într-un alt stat membru al Uniunii
Europene sau al Spaţiului Economic European, în copie certificată de deţinător şi în
traducere neoficială;
c) lista cu personalul care deţine certificate de competenţă profesională corespunzătoare,
semnată şi ştampilată de persoana autorizată;
d) certificate de competenţă profesională sau documente similare emise de autorităţi
dintr-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European, în copie
autorizată de deţinător şi în traducere neoficială.
(3) Dreptul de a presta al persoanelor prevăzute la alin. (1) începe din momentul
notificării Comisiei de abilitare şi avizare, respectiv la:
a) data înregistrării notificării, în situaţia depunerii la secretariatul Comisiei de abilitare şi
avizare sau prin PCU electronic;
b) data confirmării de primire, în cazul expedierii prin poştă a notificării.
#M1
ART. 45^3
(1) Persoanele fizice şi juridice care doresc să presteze servicii externe de prevenire şi
protecţie în condiţiile art. 45^1 alin. (1) lit. a) vor notifica acest lucru prin completarea şi
transmiterea formularului prevăzut în anexa nr. 10A, însoţit de documentele prevăzute la art.
45^2 alin. (2), la Comisia de abilitare şi avizare din cadrul inspectoratului teritorial de
muncă pe raza căruia îşi au sediul/domiciliul/reşedinţa, înainte de începerea activităţii.
(2) Comisia de abilitare şi avizare prevăzută la alin. (1), după efectuarea verificărilor pe
care le consideră necesare, va înscrie persoana fizică sau juridică respectivă, în termen de 30
de zile de la data primirii notificării, în Lista persoanelor fizice şi juridice stabilite într-un
stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European care prestează servicii
externe de protecţie şi prevenire, în regim permanent, în România.
#M1
ART. 45^4
(1) Persoanele fizice şi juridice care doresc să presteze servicii externe de prevenire şi
protecţie în condiţiile art. 45^1 alin. (1) lit. b) vor notifica acest lucru prin completarea şi
transmiterea formularului prevăzut în anexa nr. 10B, însoţit de copia autorizaţiei sau a
documentului echivalent pe care îl deţin, certificată de către deţinător, la Comisia de
abilitare şi avizare din cadrul inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia urmează să
îşi desfăşoare activitatea, înainte de începerea acesteia.
(2) Comisia de abilitare şi avizare prevăzută la alin. (1), după efectuarea verificărilor pe
care le consideră necesare, va înscrie persoana fizică sau juridică respectivă, în termen de 30
de zile lucrătoare de la primirea notificării, în Lista persoanelor fizice şi juridice stabilite
într-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European care prestează
servicii externe de protecţie şi prevenire, în regim temporar sau ocazional, în România.
#M1
ART. 45^5
Constatarea nerespectării prevederilor art. 45^1 – 45^4 se face de către inspectoratele
teritoriale de muncă, cu aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, şi ale prezentelor
norme metodologice.
#M1
ART. 45^6
Listele prevăzute la art. 45^3 alin. (2) şi 45^4 alin. (2) se afişează şi se actualizează pe
pagina de internet a Inspecţiei Muncii.
#B
SECŢIUNEA a 7-a
Planul de prevenire şi protecţie
#M1
ART. 46
(1) Conform prevederilor art. 13 lit. b) din lege, angajatorul trebuie să întocmească un
plan de prevenire şi protecţie care va fi revizuit ori de câte ori intervin modificări ale
condiţiilor de muncă, la apariţia unor riscuri noi şi în urma producerii unui eveniment.
#B
(2) În urma evaluării riscurilor pentru fiecare loc de muncă/post de lucru se stabilesc
măsuri de prevenire şi protecţie, de natură tehnică, organizatorică, igienico-sanitară şi de
altă natură, necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor.
(3) În urma analizei măsurilor prevăzute la alin. (2) se stabilesc resursele umane şi
materiale necesare realizării lor.
(4) Planul de prevenire şi protecţie va cuprinde cel puţin informaţiile prevăzute în anexa
nr. 7.
(5) Planul de prevenire şi protecţie se supune analizei lucrătorilor şi/sau reprezentanţilor
lor sau comitetului de securitate şi sănătate în muncă, după caz, şi trebuie să fie semnat de
angajator.
SECŢIUNEA a 8-a
Cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
ART. 47
Nivelurile de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, necesare pentru
dobândirea capacităţilor şi aptitudinilor corespunzătoare efectuării activităţilor de prevenire
şi protecţie, sunt următoarele:
#M1
a) *** Abrogată
#B
b) nivel mediu;
c) nivel superior.
#M1
ART. 48 *** Abrogat
#B
ART. 49
(1) Cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
corespunzătoare nivelului mediu sunt:
#M1
a) studii în învăţământul liceal filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologică în
profil tehnic;
#B
b) curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu conţinut minim conform celui
prevăzut în anexa nr. 6 lit. B, cu o durată de cel puţin 80 de ore.
(2) Nivelul mediu prevăzut la alin. (1) se atestă prin diploma de studii şi certificatul de
absolvire a cursului prevăzut la alin. (1) lit. b).
#M1
ART. 50
(1) Cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
corespunzătoare nivelului superior, care trebuie îndeplinite în mod cumulativ, sunt
următoarele:
a) absolvirea, în domeniile fundamentale: ştiinţe inginereşti, ştiinţe agricole şi silvice, cu
diplomă de licenţă sau echivalentă, a ciclului I de studii universitare, studii universitare de
licenţă, ori a studiilor universitare de lungă durată sau absolvirea cu diplomă de absolvire a
studiilor universitare de scurtă durată;
b) curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu conţinut minim conform celui
prevăzut în anexa nr. 6 lit. B, cu o durată de cel puţin 80 de ore;
c) absolvirea cu diplomă sau certificat de absolvire, după caz, a unui program de
învăţământ postuniversitar în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată de cel
puţin 180 de ore.
(2) Îndeplinirea cerinţelor prevăzute la alin. (1) se atestă prin diploma de studii şi
certificatele de absolvire a cursurilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c).
(3) Cerinţa minimă prevăzută la alin. (1) lit. b) şi c) este considerată îndeplinită şi în
situaţia în care persoana a obţinut o diplomă de master sau doctorat în domeniul securităţii
şi sănătăţii în muncă.
#M2
ART. 51
Cursurile şi programele de formare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă,
prevăzute la art. 49 şi 50, se efectuează de către furnizori de formare profesională autorizaţi,
potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a
adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
#M2
ART. 51^1 *** Abrogat
ART. 51^2 *** Abrogat
ART. 51^3 *** Abrogat
#B
SECŢIUNEA a 9-a
Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă
ART. 52
Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă, definiţi conform art. 5 lit. d) din lege, sunt aleşi de către şi dintre lucrătorii din
întreprindere şi/sau unitate, conform celor stabilite prin contractul colectiv de muncă,
regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare.
#M1
ART. 53
(1) Numărul de reprezentanţi ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii
şi sănătăţii lucrătorilor, care se aleg, va fi stabilit prin contractul colectiv de muncă,
regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare, în funcţie de numărul
total al lucrătorilor din întreprindere şi/sau unitate.
(2) Numărul minim prevăzut la alin. (1) va fi stabilit după cum urmează:
a) un reprezentant, în cazul întreprinderilor şi/sau unităţilor care au între 10 şi 49 de
lucrători inclusiv;
b) 2 reprezentanţi, în cazul întreprinderilor şi/sau unităţilor care au sub 50 şi 100 de
lucrători inclusiv;
c) conform cerinţelor prevăzute la art. 60 alin. (3), în cazul întreprinderilor şi/sau
unităţilor care au peste 101 lucrători inclusiv.
#B
ART. 54
Lucrătorii comunică în scris angajatorului numărul şi numele reprezentanţilor lucrătorilor
cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
#M1
ART. 55
(1) Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii
lucrătorilor trebuie să urmeze un program de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă, cu o durată de cel puţin 40 de ore, cu conţinutul minim conform celui prevăzut în
anexa nr. 6 lit. A.
(2) Îndeplinirea cerinţei prevăzute la alin. (1) se atestă printr-un document de absolvire a
programului de pregătire.
#B
ART. 56
Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncii sunt consultaţi şi participă, în conformitate cu art. 18 din lege, şi pot desfăşura
următoarele activităţi:
a) colaborează cu angajatorul pentru îmbunătăţirea condiţiilor de securitate şi sănătate în
muncă;
b) însoţesc echipa/persoana care efectuează evaluarea riscurilor;
c) ajută lucrătorii să conştientizeze necesitatea aplicării măsurilor de securitate şi sănătate
în muncă;
d) aduc la cunoştinţă angajatorului sau comitetului de securitate şi sănătate în muncă
propunerile lucrătorilor referitoare la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;
e) urmăresc realizarea măsurilor din planul de prevenire şi protecţie;
f) informează autorităţile competente asupra nerespectării prevederilor legale în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă.
CAP. 4
Organizarea şi funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă
SECŢIUNEA 1
Organizarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă
ART. 57
(1) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se constituie în unităţile care au un număr
de cel puţin 50 de lucrători, inclusiv cu capital străin, care desfăşoară activităţi pe teritoriul
României.
(2) Inspectorul de muncă poate impune constituirea comitetului de securitate şi sănătate
în muncă în unităţile cu un număr mai mic de 50 de lucrători în funcţie de natura activităţii
şi de riscurile identificate.
(3) În cazul în care activitatea se desfăşoară în unităţi dispersate teritorial, se pot înfiinţa
mai multe comitete de securitate şi sănătate în muncă; numărul acestora se stabileşte prin
contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern ori regulamentul de
organizare şi funcţionare.
(4) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se constituie şi în cazul activităţilor care
se desfăşoară temporar, respectiv cu o durată mai mare de 3 luni.
#M1
(5) În unităţile care au mai puţin de 50 de lucrători, unde nu s-a constituit comitet de
securitate şi sănătate în muncă, atribuţiile acestuia revin reprezentanţilor lucrătorilor cu
răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor.
#M1
ART. 58
(1) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă este constituit din următorii membri:
a) angajator sau reprezentantul său legal;
b) reprezentanţi ai angajatorului cu atribuţii de securitate şi sănătate în muncă;
c) reprezentanţi ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii
lucrătorilor;
d) medicul de medicină a muncii.
(2) Numărul reprezentanţilor lucrătorilor este egal cu numărul format din angajator sau
reprezentantul său legal şi reprezentanţii angajatorului.
(3) Lucrătorul desemnat sau reprezentantul serviciului intern de prevenire şi protecţie este
secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă.
#B
ART. 59
(1) Reprezentanţii lucrătorilor în comitetul de securitate şi sănătate în muncă vor fi aleşi
pe o perioadă de 2 ani.
(2) În cazul în care unul sau mai mulţi reprezentanţi ai lucrătorilor cu răspunderi specifice
în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor se retrag din comitetul de securitate şi
sănătate în muncă, aceştia vor fi înlocuiţi imediat prin alţi reprezentanţi aleşi.
#M1
ART. 60
(1) Modalitatea de desemnare a reprezentanţilor lucrătorilor în comitetele de securitate şi
sănătate în muncă va fi stabilită prin contractul colectiv de muncă, regulamentul intern sau
regulamentul de organizare şi funcţionare.
(2) Reprezentanţii lucrătorilor în comitetele de securitate şi sănătate în muncă vor fi
desemnaţi de către lucrători dintre reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în
domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor.
(3) Numărul minim al reprezentanţilor lucrătorilor în comitetele de securitate şi sănătate
în muncă se stabileşte în funcţie de numărul total al lucrătorilor din întreprindere/unitate,
după cum urmează:
a) de la 10 la 100 de lucrători – 2 reprezentanţi;
b) de la 101 la 500 de lucrători – 3 reprezentanţi;
c) de la 501 la 1.000 de lucrători – 4 reprezentanţi;
d) de la 1.001 la 2.000 de lucrători – 5 reprezentanţi;
e) de la 2.001 la 3.000 de lucrători – 6 reprezentanţi;
f) de la 3.001 la 4.000 de lucrători – 7 reprezentanţi;
g) peste 4.000 de lucrători – 8 reprezentanţi.
#B
ART. 61
(1) Angajatorul are obligaţia să acorde fiecărui reprezentant al lucrătorilor în comitetele
de securitate şi sănătate în muncă timpul necesar exercitării atribuţiilor specifice.
(2) Timpul alocat acestei activităţi va fi considerat timp de muncă şi va fi de cel puţin:
a) 2 ore pe lună în unităţile având un efectiv de până la 99 de lucrători;
b) 5 ore pe lună în unităţile având un efectiv între 100 şi 299 de lucrători;
c) 10 ore pe lună în unităţile având un efectiv între 300 şi 499 de lucrători;
d) 15 ore pe lună în unităţile având un efectiv între 500 şi 1.499 de lucrători;
e) 20 de ore pe lună în unităţile având un efectiv de 1.500 de lucrători şi peste.
(3) Instruirea necesară exercitării rolului de membru în comitetul de securitate şi sănătate
în muncă trebuie să se realizeze în timpul programului de lucru şi pe cheltuiala unităţii.
ART. 62
Angajatorul sau reprezentantul său legal este preşedintele comitetului de securitate şi
sănătate în muncă.
ART. 63
Membrii comitetului de securitate şi sănătate în muncă se nominalizează prin decizie
scrisă a preşedintelui acestuia, iar componenţa comitetului va fi adusă la cunoştinţă tuturor
lucrătorilor.
ART. 64
(1) La întrunirile comitetului de securitate şi sănătate în muncă vor fi convocaţi să
participe lucrătorii desemnaţi, reprezentanţii serviciului intern de prevenire şi protecţie şi, în
cazul în care angajatorul a contractat unul sau mai multe servicii externe de prevenire şi
protecţie, reprezentanţii acestora.
#M1
(2) La întrunirile comitetului de securitate şi sănătate în muncă pot participa inspectori de
muncă.
#B
SECŢIUNEA a 2-a
Funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă
ART. 65
Comitetul de securitate şi sănătate în muncă funcţionează în baza regulamentului de
funcţionare propriu.
ART. 66
(1) Angajatorul are obligaţia să asigure întrunirea comitetului de securitate şi sănătate în
muncă cel puţin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este necesar.
(2) Ordinea de zi a fiecărei întruniri este stabilită de către preşedinte şi secretar, cu
consultarea reprezentanţilor lucrătorilor, şi este transmisă membrilor comitetului de
securitate şi sănătate în muncă, inspectoratului teritorial de muncă şi, dacă este cazul,
serviciului extern de protecţie şi prevenire, cu cel puţin 5 zile înaintea datei stabilite pentru
întrunirea comitetului.
(3) Secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă convoacă în scris membrii
comitetului cu cel puţin 5 zile înainte de data întrunirii, indicând locul, data şi ora stabilite.
(4) La fiecare întrunire secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă încheie un
proces-verbal care va fi semnat de către toţi membrii comitetului.
(5) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă este legal întrunit dacă sunt prezenţi cel
puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.
(6) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă convine cu votul a cel puţin două treimi
din numărul membrilor prezenţi.
(7) Secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă va afişa la loc vizibil copii
ale procesului-verbal încheiat.
(8) Secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă transmite inspectoratului
teritorial de muncă, în termen de 10 zile de la data întrunirii, o copie a procesului-verbal
încheiat.
SECŢIUNEA a 3-a
Atribuţiile comitetului de securitate şi sănătate în muncă
ART. 67
Pentru realizarea informării, consultării şi participării lucrătorilor, în conformitate cu art.
16, 17 şi 18 din lege, comitetul de securitate şi sănătate în muncă are cel puţin următoarele
atribuţii:
a) analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul
de prevenire şi protecţie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare şi
funcţionare;
b) urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor
necesare realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii
condiţiilor de muncă;
c) analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în
considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii, lucrătorilor, şi face propuneri în
situaţia constatării anumitor deficienţe;
d) analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a
echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală;
e) analizează modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin serviciului extern de prevenire şi
protecţie, precum şi menţinerea sau, dacă este cazul, înlocuirea acestuia;
f) propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de prezenţa
grupurilor sensibile la riscuri specifice;
g) analizează cererile formulate de lucrători privind condiţiile de muncă şi modul în care
îşi îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern;
h) urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind
securitatea şi sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii
sanitari;
i) analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a
îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune
introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie;
j) analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi
evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în
urma cercetării;
k) efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru
şi face un raport scris privind constatările făcute;
l) dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către
conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în
muncă, la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi
propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul următor.
SECŢIUNEA a 4-a
Obligaţiile angajatorului referitoare la comitetul de securitate şi sănătate în muncă
ART. 68
Angajatorul trebuie să furnizeze comitetului de securitate şi sănătate în muncă toate
informaţiile necesare, pentru ca membrii acestuia să îşi poată da avizul în cunoştinţă de
cauză.
ART. 69
(1) Angajatorul trebuie să prezinte, cel puţin o dată pe an, comitetului de securitate şi
sănătate în muncă un raport scris care va cuprinde situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă,
acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile
pentru planul de prevenire şi protecţie ce se vor realiza în anul următor.
(2) Angajatorul trebuie să transmită raportul prevăzut la alin. (1), avizat de membrii
comitetului de securitate şi sănătate în muncă, în termen de 10 zile, inspectoratului teritorial
de muncă.
ART. 70
Angajatorul trebuie să supună analizei comitetului de securitate şi sănătate în muncă
documentaţia referitoare la caracteristicile echipamentelor de muncă, ale echipamentelor de
protecţie colectivă şi individuală, în vederea selecţionării echipamentelor optime.
ART. 71
Angajatorul trebuie să informeze comitetul de securitate şi sănătate în muncă cu privire la
evaluarea riscurilor pentru securitate şi sănătate, măsurile de prevenire şi protecţie atât la
nivel de unitate, cât şi la nivel de loc de muncă şi tipuri de posturi de lucru, măsurile de
prim ajutor, de prevenire şi stingere a incendiilor şi evacuare a lucrătorilor.
ART. 72
Angajatorul comunică comitetului de securitate şi sănătate în muncă punctul său de
vedere sau, dacă este cazul, al medicului de medicina muncii, serviciului intern sau extern
de prevenire şi protecţie, asupra plângerilor lucrătorilor privind condiţiile de muncă şi
modul în care serviciul intern sau extern de prevenire şi protecţie îşi îndeplineşte atribuţiile.
ART. 73
În cazul în care angajatorul nu ia în considerare propunerile comitetului de securitate şi
sănătate în muncă, conform atribuţiilor prevăzute la art. 67, trebuie să motiveze decizia sa în
faţa comitetului; motivaţia va fi consemnată în procesul-verbal.
CAP. 5
Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale
ART. 74
Prezentul capitol stabileşte procedura instruirii lucrătorilor din punct de vedere al
securităţii şi sănătăţii în muncă, în conformitate cu art. 20 din lege.
ART. 75
Instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă are ca scop însuşirea cunoştinţelor
şi formarea deprinderilor de securitate şi sănătate în muncă.
ART. 76
(1) Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul
întreprinderii şi/sau al unităţii se efectuează în timpul programului de lucru.
(2) Perioada în care se desfăşoară instruirea prevăzută la alin. (1) este considerată timp de
muncă.
ART. 77
Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cuprinde 3 faze:
a) instruirea introductiv-generală;
b) instruirea la locul de muncă;
c) instruirea periodică.
ART. 78
La instruirea personalului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă vor fi folosite
mijloace, metode şi tehnici de instruire, cum ar fi: expunerea, demonstraţia, studiul de caz,
vizionări de filme, diapozitive, proiecţii, instruire asistată de calculator.
ART. 79
Fiecare angajator are obligaţia să asigure baza materială corespunzătoare unei instruiri
adecvate.
#M1
ART. 80
Angajatorul trebuie să dispună de programe de instruire – testare la nivelul întreprinderii
şi/sau unităţii pentru:
a) conducătorii locurilor de muncă;
b) lucrători, pe meserii şi activităţi.
#B
ART. 81
(1) Rezultatul instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se
consemnează în mod obligatoriu în fişa de instruire individuală, conform modelului
prezentat în anexa nr. 11, cu indicarea materialului predat, a duratei şi datei instruirii.
(2) Completarea fişei de instruire individuală se va face cu pix cu pastă sau cu stilou,
imediat după verificarea instruirii.
(3) După efectuarea instruirii, fişa de instruire individuală se semnează de către lucrătorul
instruit şi de către persoanele care au efectuat şi au verificat instruirea.
#M1
(4) Fişa de instruire individuală va fi păstrată de către conducătorul locului de muncă şi
va fi însoţită de o copie a ultimei fişe de aptitudini completate de către medicul de medicina
muncii.
(5) Fişa de instruire individuală se păstrează în întreprindere/unitate, de la angajare până
la data încetării raporturilor de muncă.
#M1
ART. 82
(1) Pentru persoanele aflate în întreprindere şi/sau unitate cu permisiunea angajatorului,
cu excepţia altor participanţi la procesul de muncă, aşa cum sunt definiţi potrivit art. 5 lit. c)
din lege, angajatorul stabileşte, prin regulamentul intern sau prin regulamentul de organizare
şi funcţionare, durata instruirii şi reguli privind instruirea şi însoţirea acestora în
întreprindere şi/sau unitate.
(2) Pentru lucrătorii din întreprinderi şi/sau unităţi din exterior care desfăşoară activităţi
pe bază de contract de prestări de servicii, angajatorul beneficiar al serviciilor va asigura
instruirea lucrătorilor respectivi privind activităţile specifice întreprinderii şi/sau unităţii
respective, riscurile pentru securitatea şi sănătatea lor, precum şi măsurile şi activităţile de
prevenire şi protecţie la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii, în general.
#B
(3) Instruirea prevăzută la alin. (1) şi (2) se consemnează în fişa de instruire colectivă,
conform modelului prezentat în anexa nr. 12.
(4) Fişa de instruire colectivă se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se
va păstra de către angajator/lucrător desemnat/serviciu intern de prevenire şi protecţie care a
efectuat instruirea şi un exemplar se păstrează de către angajatorul lucrătorilor instruiţi sau,
în cazul vizitatorilor, de către conducătorul grupului.
#M1
(5) Reprezentanţii autorităţilor competente cu atribuţii de control vor fi însoţiţi de către
un reprezentant desemnat de către angajator, fără a se întocmi fişa de instruire.
#B
SECŢIUNEA a 2-a
Instruirea introductiv-generală
ART. 83
Instruirea introductiv-generală se face:
a) la angajarea lucrătorilor definiţi conform art. 5 lit. a) din lege;
b) lucrătorilor detaşaţi de la o întreprindere şi/sau unitate la alta;
c) lucrătorilor delegaţi de la o întreprindere şi/sau unitate la alta;
d) lucrătorului pus la dispoziţie de către un agent de muncă temporar.
ART. 84
Scopul instruirii introductiv-generale este de a informa despre activităţile specifice
întreprinderii şi/sau unităţii respective, riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă,
precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul întreprinderii şi/sau
unităţii, în general.
ART. 85
Instruirea introductiv-generală se face de către:
a) angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
sau
b) lucrătorul desemnat; sau
c) un lucrător al serviciului intern de prevenire şi protecţie; sau
d) serviciul extern de prevenire şi protecţie.
ART. 86
Instruirea introductiv-generală se face individual sau în grupuri de cel mult 20 de
persoane.
ART. 87
(1) Durata instruirii introductiv-generale depinde de specificul activităţii şi de riscurile
pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi de măsurile şi activităţile de prevenire şi
protecţie la nivelul întreprinderii şi/sau al unităţii, în general.
(2) Angajatorul stabileşte prin instrucţiuni proprii durata instruirii introductiv-generale;
aceasta nu va fi mai mică de 8 ore.
(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) persoanele prevăzute la art. 82, cărora li se
vor prezenta succint activităţile, riscurile şi măsurile de prevenire şi protecţie din
întreprindere şi/sau unitate.
ART. 88
(1) În cadrul instruirii introductiv-generale se vor expune, în principal, următoarele
probleme:
a) legislaţia de securitate şi sănătate în muncă;
b) consecinţele posibile ale necunoaşterii şi nerespectării legislaţiei de securitate şi
sănătate în muncă;
c) riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice unităţii;
d) măsuri la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii privind acordarea primului ajutor,
stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor.
(2) Conţinutul instruirii introductiv-generale trebuie să fie în conformitate cu tematica
aprobată de către angajator.
ART. 89
(1) Instruirea introductiv-generală se va finaliza cu verificarea însuşirii cunoştinţelor pe
bază de teste.
(2) Rezultatul verificării va fi consemnat în fişa de instruire.
(3) Lucrătorii prevăzuţi la art. 83 lit. a) şi d) nu vor putea fi angajaţi dacă nu şi-au însuşit
cunoştinţele prezentate în instruirea introductiv-generală.
SECŢIUNEA a 3-a
Instruirea la locul de muncă
ART. 90
(1) Instruirea la locul de muncă se face după instruirea introductiv-generală şi are ca scop
prezentarea riscurilor pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi măsurile şi
activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul fiecărui loc de muncă, post de lucru şi/sau
fiecărei funcţii exercitate.
(2) Instruirea la locul de muncă se face tuturor lucrătorilor prevăzuţi la art. 83, inclusiv la
schimbarea locului de muncă în cadrul întreprinderii şi/sau al unităţii.
ART. 91
(1) Instruirea la locul de muncă se face de către conducătorul direct al locului de muncă,
în grupe de maximum 20 de persoane.
#M1
(2) *** Abrogat
#B
ART. 92
(1) Durata instruirii la locul de muncă depinde de riscurile pentru securitate şi sănătate în
muncă, precum şi de măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul fiecărui loc
de muncă, post de lucru şi/sau fiecărei funcţii exercitate.
(2) Durata instruirii la locul de muncă nu va fi mai mică de 8 ore şi se stabileşte prin
instrucţiuni proprii de către conducătorul locului de muncă respectiv, împreună cu:
a) angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
sau
b) lucrătorul desemnat; sau
c) un lucrător al serviciului intern de prevenire şi protecţie; sau
d) serviciul extern de prevenire şi protecţie.
#M1
ART. 93
(1) Instruirea la locul de muncă se va efectua pe baza tematicilor întocmite de către
angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă/lucrătorul desemnat/serviciul intern/serviciul extern de prevenire şi protecţie şi
aprobate de către angajator, tematici care vor fi păstrate la persoana care efectuează
instruirea.
(2) Instruirea la locul de muncă va cuprinde cel puţin următoarele:
a) informaţii privind riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice locului
de muncă şi/sau postului de lucru;
b) prevederile instrucţiunilor proprii elaborate pentru locul de muncă şi/sau postul de
lucru;
c) măsuri la nivelul locului de muncă şi/sau postului de lucru privind acordarea primului
ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, precum şi în cazul pericolului grav şi
iminent;
d) prevederi ale reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţi
specifice ale locului de muncă şi/sau postului de lucru;
e) demonstraţii practice privind activitatea pe care persoana respectivă o va desfăşura şi
exerciţii practice privind utilizarea echipamentului individual de protecţie, a mijloacelor de
alarmare, intervenţie, evacuare şi de prim ajutor, aspecte care sunt obligatorii.
#B
ART. 94
Începerea efectivă a activităţii la postul de lucru de către lucrătorul instruit se face numai
după verificarea cunoştinţelor de către şeful ierarhic superior celui care a făcut instruirea şi
se consemnează în fişa de instruire individuală.
SECŢIUNEA a 4-a
Instruirea periodică
ART. 95
Instruirea periodică se face tuturor lucrătorilor prevăzuţi la art. 83 şi are drept scop
reîmprospătarea şi actualizarea cunoştinţelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
ART. 96
(1) Instruirea periodică se efectuează de către conducătorul locului de muncă.
#M1
(2) Durata instruirii periodice, intervalul dintre două instruiri şi periodicitatea verificării
instruirii vor fi stabilite prin instrucţiuni proprii, în funcţie de condiţiile locului de muncă
şi/sau postului de lucru.
(2^1) Intervalul dintre două instruiri periodice nu va fi mai mare de 6 luni.
#B
(3) Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul dintre două instruiri periodice va fi
de cel mult 12 luni.
(4) Verificarea instruirii periodice se face de către şeful ierarhic al celui care efectuează
instruirea şi prin sondaj de către angajator/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire
şi protecţie/serviciile externe de prevenire şi protecţie, care vor semna fişele de instruire ale
lucrătorilor, confirmând astfel că instruirea a fost făcută corespunzător.
(5) Instruirea periodică se va completa în mod obligatoriu şi cu demonstraţii practice.
ART. 97
Instruirea periodică se va efectua pe baza tematicilor întocmite de către angajatorul care
şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă/lucrătorul
desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie/serviciul extern de prevenire şi protecţie
şi aprobate de către angajator, care vor fi păstrate la persoana care efectuează instruirea.
ART. 98
Instruirea periodică se face suplimentar celei programate în următoarele cazuri:
a) când un lucrător a lipsit peste 30 de zile lucrătoare;
b) când au apărut modificări ale prevederilor de securitate şi sănătate în muncă privind
activităţi specifice ale locului de muncă şi/sau postului de lucru sau ale instrucţiunilor
proprii, inclusiv datorită evoluţiei riscurilor sau apariţiei de noi riscuri în unitate;
c) la reluarea activităţii după accident de muncă;
d) la executarea unor lucrări speciale;
e) la introducerea unui echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului
existent;
f) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;
g) la introducerea oricărei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.
ART. 99
Durata instruirii periodice prevăzute la art. 98 nu va fi mai mică de 8 ore şi se stabileşte în
instrucţiuni proprii de către conducătorul locului de muncă respectiv, împreună cu:
a) angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
sau
b) lucrătorul desemnat; sau
c) un lucrător al serviciului intern de protecţie şi prevenire; sau
d) serviciul extern de protecţie şi prevenire.
ART. 100
Instruirea periodică prevăzută la art. 98 se va efectua pe baza tematicilor întocmite de
către angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie/serviciul extern de
prevenire şi protecţie şi aprobate de către angajator, care vor fi păstrate la persoana care
efectuează instruirea.
CAP. 6
Pericol grav şi iminent şi zone cu risc ridicat şi specific
SECŢIUNEA 1
Pericol grav şi iminent de accidentare
ART. 101
Starea de pericol grav şi iminent de accidentare, astfel cum este el definit la art. 5 lit. l)
din lege, poate fi constatată de către orice lucrător din întreprindere şi/sau unitate, lucrător al
serviciului extern de prevenire şi protecţie cu care întreprinderea şi/sau unitatea a încheiat
contract, precum şi de către inspectorii de muncă.
ART. 102
La constatarea stării de pericol grav şi iminent de accidentare se vor lua imediat
următoarele măsuri de securitate:
a) oprirea echipamentului de muncă şi/sau activităţii;
b) evacuarea personalului din zona periculoasă;
c) anunţarea serviciilor specializate;
d) anunţarea conducătorilor ierarhici;
e) eliminarea cauzelor care au condus la apariţia stării de pericol grav şi iminent.
ART. 103
(1) În vederea realizării măsurilor prevăzute la art. 102 lit. a), în prealabil angajatorul va
desemna lucrătorii care trebuie să oprească echipamentele de muncă şi va asigura instruirea
acestora.
(2) În vederea realizării măsurilor precizate la art. 102 lit. b), în prealabil angajatorul
trebuie:
a) să întocmească planul de evacuare a lucrătorilor;
b) să afişeze planul de evacuare la loc vizibil;
c) să instruiască lucrătorii în vederea aplicării planului de evacuare şi să verifice modul în
care şi-au însuşit cunoştinţele.
(3) În vederea realizării măsurilor precizate la art. 102 lit. c), în prealabil angajatorul
trebuie:
a) să desemneze lucrătorii care trebuie să contacteze serviciile specializate şi să îi
instruiască în acest sens;
b) să asigure mijloacele de comunicare necesare contactării serviciilor specializate.
(4) În vederea realizării măsurilor precizate la art. 102 lit. d), în prealabil angajatorul
trebuie să stabilească modul operativ de anunţare la nivel ierarhic superior.
(5) În vederea realizării măsurilor precizate la art. 102 lit. e), în prealabil angajatorul
trebuie:
a) să desemneze lucrătorii care au capacitatea necesară să elimine starea de pericol grav şi
iminent, să asigure instruirea şi dotarea lor cu mijloace tehnice necesare intervenţiei;
b) să stabilească serviciile specializate care pot interveni.
ART. 104
Angajatorul trebuie să stabilească măsurile de securitate prevăzute la art. 102, ţinând
seama de natura activităţilor, numărul de lucrători, organizarea teritorială a activităţii şi de
prezenţa altor persoane în afara celor implicate direct în procesul muncii.
SECŢIUNEA a 2-a
Zone cu risc ridicat şi specific
ART. 105
Evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzută la art. 13 lit. k) din lege trebuie să
conţină nominalizarea şi localizarea acestor zone în cadrul întreprinderii şi/sau unităţii şi
măsurile stabilite în urma evaluării riscurilor pentru aceste zone.
#M1
ART. 106
(1) Angajatorul trebuie să aducă la cunoştinţa tuturor lucrătorilor care sunt zonele cu risc
ridicat şi specific.
(2) Angajatorul trebuie să aducă la cunoştinţa conducătorilor locurilor de muncă şi
lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în zonele cu risc ridicat şi specific măsurile
stabilite în urma evaluării riscurilor.
#B
ART. 107
Acţiunile pentru realizarea măsurilor stabilite în urma evaluării riscurilor pentru zonele cu
risc ridicat şi specific constituie o prioritate în cadrul planului de protecţie şi prevenire.
CAP. 7
Comunicarea şi cercetarea evenimentelor, înregistrarea şi evidenţa accidentelor de muncă
şi a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea şi raportarea bolilor
profesionale
SECŢIUNEA 1
Comunicarea evenimentelor
ART. 108
(1) Orice eveniment va fi comunicat conform prevederilor art. 26 şi art. 27 alin. (1) din
lege.
(2) Dacă printre victimele evenimentului se află şi lucrători ai altor angajatori,
evenimentul va fi comunicat şi angajatorilor acestora de către angajatorul la care s-a produs
evenimentul.
(3) Evenimentul produs în condiţiile prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. d) şi e) din lege, dacă
a avut loc în afara întreprinderii şi/sau unităţii şi nu a avut nicio legătură cu aceasta, va fi
comunicat inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs, de către orice
persoană care are cunoştinţă despre producerea evenimentului.
ART. 109
Comunicarea evenimentelor va cuprinde cel puţin următoarele informaţii, conform
modelului prevăzut în anexa nr. 13:
a) denumirea/numele angajatorului la care s-a produs accidentul şi, dacă este cazul,
denumirea/numele angajatorului la care este/a fost angajat accidentatul;
b) sediul/adresa şi numărul de telefon ale angajatorului;
c) locul unde s-a produs evenimentul;
d) data şi ora la care s-a produs evenimentul/data şi ora la care a decedat accidentatul;
e) numele şi prenumele victimei;
f) datele personale ale victimei: vârsta, starea civilă, copii în întreţinere, alte persoane în
întreţinere, ocupaţia, vechimea în ocupaţie şi la locul de muncă;
g) împrejurările care se cunosc şi cauzele prezumtive;
h) consecinţele accidentului;
i) numele şi funcţia persoanei care comunică evenimentul;
j) data comunicării;
k) unitatea sanitară cu paturi la care a fost internat accidentatul.
ART. 110
În cazul accidentelor de circulaţie produse pe drumurile publice, soldate cu decesul
victimelor, în care printre victime sunt şi persoane aflate în îndeplinirea unor îndatoriri de
serviciu, serviciile poliţiei rutiere vor comunica evenimentul la inspectoratul teritorial de
muncă din judeţul pe raza căruia s-a produs.
ART. 111
(1) Angajatorul va lua măsurile necesare pentru a nu se modifica starea de fapt rezultată
din producerea evenimentului, până la primirea acordului din partea organelor care
efectuează cercetarea, cu excepţia cazurilor în care menţinerea acestei stări ar genera
producerea altor evenimente, ar agrava starea accidentaţilor sau ar pune în pericol viaţa
lucrătorilor şi a celorlalţi participanţi la procesul muncii.
(2) În situaţia în care este necesar să se modifice starea de fapt rezultată din producerea
evenimentului, se vor face, după posibilităţi, schiţe sau fotografii ale locului unde s-a
produs, se vor identifica şi se vor ridica orice obiecte care conţin sau poartă o urmă a
evenimentului; obiectele vor fi predate organelor care efectuează cercetarea şi vor constitui
probe în cercetarea evenimentului.
(3) Pentru orice modificare a stării de fapt rezultată din producerea evenimentului,
angajatorul sau reprezentantul său legal va consemna pe propria răspundere, într-un procesverbal,
toate modificările efectuate după producerea evenimentului.
ART. 112
(1) Inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia a avut loc evenimentul va comunica
Inspecţiei Muncii:
a) incidentul periculos;
b) evenimentul care a avut ca urmare un deces;
c) evenimentul care a avut ca urmare un accident colectiv;
d) evenimentul care a avut ca urmare un accident urmat de invaliditate evidentă;
e) evenimentul care a avut ca urmare un accident urmat de invaliditate;
#M1
f) evenimentul care a avut ca urmare dispariţia unei/unor persoane.
(2) Evenimentele prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) se vor comunica Inspecţiei Muncii
după primirea deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate.
#B
(3) Comunicarea către Inspecţia Muncii va cuprinde informaţiile prevăzute la art. 109.
ART. 113
(1) La solicitarea organelor care efectuează cercetarea evenimentului, unitatea sanitară
care acordă asistenţă medicală de urgenţă se va pronunţa în scris cu privire la diagnosticul
provizoriu, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării.
(2) Unitatea sanitară prevăzută la alin. (1) va lua măsuri pentru recoltarea imediată a
probelor de laborator, în vederea determinării alcoolemiei sau a stării de influenţă a
produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora,
precum şi pentru recoltarea altor probe specifice solicitate de inspectoratul teritorial de
muncă, urmând să comunice rezultatul determinărilor specifice în termen de 5 zile
lucrătoare de la obţinerea acestora.
(3) În caz de deces al persoanei accidentate, inspectoratul teritorial de muncă va solicita
în scris unităţii medico-legale competente un raport preliminar din care să reiasă faptul că
decesul a fost sau nu urmarea unei vătămări violente, în conformitate cu prevederile
Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor
de medicină legală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 459/2001, republicată, şi
legislaţiei subsecvente.
(4) Unitatea medico-legală va transmite raportul preliminar inspectoratului teritorial de
muncă în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 459/2001, republicată, şi ale legislaţiei subsecvente.
(5) Unitatea medico-legală va transmite raportul de constatare medico-legală în termenul
prevăzut la art. 29 alin. (3) din lege.
#M1
(6) În cazul accidentului urmat de invaliditate, unitatea de expertiză medicală şi
recuperare a capacităţii de muncă ce a emis decizia de încadrare într-un grad de invaliditate
va trimite o copie de pe decizie, în termen de 5 zile lucrătoare de la data eliberării acesteia,
la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs accidentul.
#B
SECŢIUNEA a 2-a
Cercetarea evenimentelor
ART. 114
Cercetarea evenimentelor are ca scop stabilirea împrejurărilor şi a cauzelor care au
condus la producerea acestora, a reglementărilor legale încălcate, a răspunderilor şi a
măsurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare şi,
respectiv, pentru determinarea caracterului accidentului.
ART. 115
Cercetarea se face imediat după comunicare, în conformitate cu prevederile art. 29 alin.
(1) din lege.
ART. 116
(1) Cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă se efectuează
de către angajatorul la care s-a produs evenimentul.
#M1
(1^1) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) cazurile în care lucrătorii au suferit o
invaliditate evidentă, cazurile în care victimele sunt cetăţeni străini sau cazurile în care
printre victime se află cetăţeni străini.
(1^2) În cazurile prevăzute la alin. (1^1) cercetarea se efectuează de către inspectoratul
teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul.
#B
(2) Angajatorul are obligaţia să numească de îndată, prin decizie scrisă, comisia de
cercetare a evenimentului.
#M1
(3) Comisia de cercetare a evenimentului va fi compusă din cel puţin 3 persoane, dintre
care o persoană trebuie să fie, după caz:
a) lucrător desemnat;
b) reprezentant al serviciului intern de prevenire şi protecţie;
#M2
c) reprezentant al serviciului extern de prevenire şi protecţie cu pregătire corespunzătoare
conform art. 47 lit. c).
#B
(4) Persoanele numite de către angajator în comisia de cercetare a evenimentului trebuie
să aibă pregătire tehnică corespunzătoare şi să nu fie implicate în organizarea şi conducerea
locului de muncă unde a avut loc evenimentul şi să nu fi avut o responsabilitate în
producerea evenimentului.
(5) Angajatorul care şi-a asumat atribuţiile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu
poate face parte din comisia de cercetare a evenimentului, în acest caz urmând să apeleze la
servicii externe.
(6) Dacă în eveniment sunt implicate victime cu angajatori diferiţi, în comisia de
cercetare numită de angajatorul la care s-a produs evenimentul vor fi nominalizate şi
persoane numite prin decizie scrisă de către ceilalţi angajatori.
(7) Angajatorul care a organizat transportul răspunde pentru cercetarea accidentului de
circulaţie produs pe drumurile publice, urmat de incapacitate temporară de muncă, cu
respectarea, atunci când este cazul, a prevederilor alin. (6).
(8) Cercetarea evenimentului prevăzut la art. 30 alin. (1) lit. d) şi e) din lege, dacă acesta a
avut loc în afara întreprinderii şi/sau unităţii angajatorului şi nu a avut nicio legătură cu
aceasta, se efectuează în condiţiile legii.
(9) Angajatorul care nu dispune de personal competent în conformitate cu alin. (4) sau nu
are personal suficient trebuie să asigure cercetarea apelând la servicii externe de prevenire şi
protecţie.
#M1
ART. 116^1
Cercetarea evenimentelor care au ca urmare decesul şi/sau invaliditatea lucrătorilor,
precum şi a incidentelor periculoase care se produc pe teritoriul altor judeţe decât judeţul
unde are sediul social angajatorul se va face de către inspectoratul teritorial de muncă pe
teritoriul căruia a avut loc evenimentul.
#M1
ART. 117
(1) În cazul accidentelor de circulaţie pe drumurile publice în care sunt implicate
persoane aflate în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, serviciile poliţiei rutiere vor
transmite comisiei numite de angajator, inspectoratului teritorial de muncă pe teritoriul
căruia a avut loc evenimentul sau Inspecţiei Muncii, la cererea acestora, în termen de 5 zile
lucrătoare de la solicitare, un exemplar al procesului-verbal de cercetare la faţa locului şi
orice alte documente existente necesare cercetării, cum ar fi: copii de pe declaraţii, foaia de
parcurs, ordin de deplasare, schiţe.
(2) În cazul accidentelor de circulaţie pe drumurile publice, în baza documentelor
prevăzute la alin. (1) transmise de organele de poliţie şi a altor documente din care să rezulte
că victima se afla în îndeplinirea unor îndatoriri de serviciu, organele împuternicite potrivit
prevederilor legale vor efectua cercetarea evenimentului.
#B
ART. 118
(1) Persoanele împuternicite, potrivit legii, să efectueze cercetarea evenimentelor au
dreptul să ia declaraţii scrise, să preleveze sau să solicite prelevarea de probe necesare
cercetării, să solicite sau să consulte orice acte ori documente ale angajatorului, iar acesta
este obligat să le pună la dispoziţie în condiţiile legii.
(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), cheltuielile necesare prelevării şi analizării probelor
în vederea cercetării vor fi suportate de angajatorul la care a avut loc evenimentul.
#M1
ART. 119
(1) Pentru cercetarea evenimentelor se pot solicita experţi sau specialişti, cum ar fi cei din
cadrul unor operatori economici cu competenţe potrivit prevederilor legale să efectueze
expertize tehnice, iar aceştia trebuie să răspundă solicitării.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), expertizele tehnice întocmite vor face parte integrantă
din dosarul de cercetare a evenimentului.
(3) Cheltuielile aferente efectuării expertizelor, precum şi cele necesare analizării
probelor prelevate cu ocazia cercetării se suportă de către angajatorul la care a avut loc
evenimentul sau care se face răspunzător de organizarea activităţii în urma căreia s-a produs
evenimentul.
#M1
ART. 120
(1) Cercetarea evenimentului urmat de incapacitate temporară de muncă se va încheia în
cel mult 10 zile lucrătoare calculate de la data producerii.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) situaţii cum ar fi cele în care este necesară
prelevarea de probe, efectuarea de expertize, determinări de noxe, pentru care se poate
solicita în scris, argumentat şi în perioada prevăzută la alin. (1), la inspectoratul teritorial de
muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul, prelungirea termenului de cercetare.
(3) Cercetarea evenimentelor care au avut ca urmare deces, invaliditate evidentă,
invaliditate confirmată ulterior, a accidentelor colective sau a situaţiilor de persoane date
dispărute, precum şi cercetarea incidentelor periculoase se vor încheia în cel mult 15 zile
lucrătoare de la data producerii acestora.
(4) Fac excepţie de la prevederile alin. (3) situaţii cum ar fi cele în care este necesară
eliberarea certificatului medico-legal sau, după caz, a raportului de expertiză ori de
constatare medico-legală, prelevarea de probe sau efectuarea de expertize, pentru care
inspectoratul teritorial de muncă care cercetează evenimentele poate solicita în scris,
argumentat şi în termen, la Inspecţia Muncii, prelungirea termenului de cercetare.
#M1
ART. 121
(1) În cazul accidentului cu incapacitate temporară de muncă, în urma căruia a intervenit
invaliditatea confirmată prin decizie sau decesul victimei, inspectoratul teritorial de muncă
pe raza căruia s-a produs evenimentul va completa dosarul de cercetare întocmit la data
producerii evenimentului şi va întocmi un nou proces-verbal de cercetare bazat pe dosarul
completat.
(2) Întocmirea noului proces-verbal de cercetare a accidentului, prevăzut la alin. (1), se
face în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii de către inspectoratul teritorial de
muncă a deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate sau a certificatului de constatare
medico-legal ori, după caz, a raportului de expertiză sau de constatare medico-legală.
(3) Invaliditatea evidentă va fi cercetată de către inspectoratul teritorial de muncă pe raza
căruia s-a produs, ca eveniment care a produs incapacitate temporară de muncă, şi, în
funcţie de consecinţele ulterioare ale evenimentului, se va proceda conform prevederilor
alin. (1) şi (2).
(4) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) şi (3) situaţiile în care este necesară
administrarea de probe suplimentare, cum ar fi primirea de documente, prelevarea de probe,
efectuarea de expertize, audierea de martori, pentru care inspectoratul teritorial de muncă
însărcinat cu cercetarea evenimentului poate solicita în scris, argumentat şi în termen, la
Inspecţia Muncii, prelungirea termenului de cercetare.
#B
ART. 122
(1) Cercetarea evenimentelor se va finaliza cu întocmirea unui dosar, care va cuprinde:
a) opisul actelor aflate în dosar;
b) procesul-verbal de cercetare;
#M1
c) nota de constatare la faţa locului, încheiată imediat după producerea evenimentului de
către inspectorul de muncă, în cazul evenimentelor care se cercetează de către inspectoratul
teritorial de muncă/Inspecţia Muncii, conform competenţelor, sau de către lucrătorul
desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie, iar în absenţa acestora, de serviciul
extern de prevenire şi protecţie, în cazul evenimentelor a căror cercetare intră în competenţa
angajatorului, şi semnată de către angajator, care va cuprinde precizări referitoare la poziţia
victimei, existenţa sau inexistenţa echipamentului individual de protecţie, starea
echipamentelor de muncă, modul în care funcţionau dispozitivele de protecţie, închiderea
fişei de instruire individuală prin barare şi semnătură, ridicarea de documente sau prelevarea
de probe şi orice alte indicii care pot clarifica toate cauzele şi împrejurările producerii
evenimentului;
c^1) nota de constatare la faţa locului, întocmită de alte organe de cercetare abilitate şi
încheiată în prezenţa şi cu participarea reprezentanţilor inspectoratului teritorial de muncă,
care reprezintă piesă la dosar şi înlocuieşte nota prevăzută la lit. c). Nota de constatare nu se
va întocmi în situaţiile în care se menţine o stare de pericol grav şi iminent de accidentare,
care nu permite accesul inspectorilor de muncă la locul evenimentului, argumentându-se
acest fapt;
#B
d) schiţe şi fotografii referitoare la eveniment;
e) declaraţiile accidentaţilor, în cazul evenimentului urmat de incapacitate temporară de
muncă sau de invaliditate;
f) declaraţiile martorilor şi ale oricăror persoane care pot contribui la elucidarea
împrejurărilor şi a cauzelor reale ale producerii evenimentului;
g) copii ale actelor şi documentelor necesare pentru elucidarea împrejurărilor şi a
cauzelor reale ale evenimentului;
h) copii ale certificatului constatator sau oricăror alte autorizaţii în baza cărora
angajatorul îşi desfăşoară activitatea;
#M1
i) copii ale fişei de identificare a factorilor de risc profesional şi ale fişei de aptitudine,
întocmite potrivit prevederilor legale;
#B
j) copii ale contractelor individuale de muncă ale victimelor;
k) copii ale fişelor de instruire individuală în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ale
victimelor; în caz de deces aceste fişe se vor anexa în original;
l) concluziile raportului de constatare medico-legală, în cazul accidentului mortal;
m) copie a hotărârii judecătoreşti prin care se declară decesul, în cazul persoanelor date
dispărute;
n) copie a certificatelor de concediu medical, în cazul accidentului urmat de incapacitate
temporară de muncă;
o) copie a deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate, în cazul accidentului urmat de
invaliditate;
#M1
p) copii ale actelor/documentelor emise/completate de unităţile sanitare care au acordat
asistenţă medicală victimelor, inclusiv asistenţă medicală de urgenţă, din care să rezulte data
şi ora când accidentatul s-a prezentat pentru consultaţie, precum şi diagnosticul;
#B
q) copie a procesului-verbal de cercetare la faţa locului, încheiat de serviciile poliţiei
rutiere, în cazul accidentelor de circulaţie pe drumurile publice.
(2) Dosarul va mai cuprinde, după caz, orice alte acte şi documente necesare pentru a
determina caracterul accidentului, cum ar fi:
a) copie a autorizaţiei, în cazul în care victima desfăşura o activitate care necesita
autorizare;
b) copie a diplomei, adeverinţei sau certificatului de calificare a victimei;
c) acte de expertiză tehnică, întocmite cu ocazia cercetării evenimentului;
d) acte doveditoare, emise de organe autorizate, din care să se poată stabili locul, data şi
ora producerii evenimentului sau să se poată justifica prezenţa victimei la locul, ora şi data
producerii evenimentului;
e) documente din care să rezulte că accidentatul îndeplinea îndatoriri de serviciu;
f) corespondenţa cu alte instituţii/unităţi în vederea obţinerii actelor solicitate;
g) adresele de prelungire a termenelor de cercetare, în conformitate cu art. 120 alin. (2) şi
(4);
h) actul medical emis de unitatea sanitară care a acordat asistenţă medicală de urgenţă,
din care să rezulte diagnosticul la internare şi/sau externare;
i) procesul-verbal încheiat după producerea evenimentului, în condiţiile prevăzute la art.
111;
j) formularul pentru înregistrarea accidentului de muncă, denumit în continuare FIAM,
aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.
ART. 123
Dosarul de cercetare a evenimentului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) filele dosarului să fie numerotate, semnate de inspectorul care a efectuat cercetarea sau
de membrii comisiei de cercetare, numită de angajator, şi ştampilate cu ştampila
inspectoratului sau a angajatorului;
b) numărul total de file conţinut de dosarul de cercetare şi numărul de file pentru fiecare
document anexat la dosar să fie menţionate în opis;
c) fiecare document, cu excepţia procesului-verbal de cercetare, să fie identificat în
dosarul de cercetare ca anexă;
d) paginile şi spaţiile albe să fie barate;
e) schiţele referitoare la eveniment, anexate la dosar, să fie însoţite de explicaţii;
f) fotografiile referitoare la eveniment să fie clare şi însoţite de explicaţii;
g) formularul pentru declaraţie să fie conform modelului prevăzut în anexa nr. 14;
#M1
h) declaraţiile aflate la dosar să fie însoţite de forma tehnoredactată, pentru a se evita
eventualele confuzii datorate scrisului ilizibil, certificate ca fiind conforme cu originalul şi
semnate de către inspectorul care a efectuat cercetarea sau de către unul dintre membrii
comisiei de cercetare.
#B
ART. 124
(1) Dosarul de cercetare a evenimentelor se va întocmi astfel:
a) într-un exemplar, pentru evenimentele care au produs incapacitate temporară de
muncă; dosarul se păstrează în arhiva angajatorului care înregistrează accidentul;
b) într-un exemplar, pentru incidentele periculoase; dosarul se păstrează la inspectoratul
teritorial de muncă care a efectuat cercetarea;
c) în două exemplare, pentru evenimentele care au produs invaliditate confirmată prin
decizie, deces, accidente colective; originalul se înaintează organelor de urmărire penală şi
un exemplar se păstrează la inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea;
d) în două exemplare, pentru evenimentele care au antrenat invaliditate evidentă;
originalul se păstrează la inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea şi un
exemplar se transmite angajatorului care înregistrează accidentul;
e) în trei exemplare, pentru evenimentele cercetate de Inspecţia Muncii; originalul se
înaintează organelor de urmărire penală, un exemplar se păstrează la Inspecţia Muncii şi un
exemplar la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul;
f) în mai multe exemplare, pentru evenimentele care au produs incapacitatea temporară de
muncă pentru victime cu angajatori diferiţi; originalul se păstrează în arhiva angajatorului
care înregistrează accidentul şi celelalte exemplare se păstrează de către ceilalţi angajatori.
(2) În cazul evenimentelor care au generat accidente urmate de incapacitate temporară de
muncă sau al incidentelor periculoase în care faptele comise pot fi considerate infracţiuni,
potrivit legii, dosarul de cercetare se încheie în două exemplare, originalul fiind înaintat
organului de urmărire penală.
ART. 125
(1) Dosarul de cercetare, întocmit de comisia numită de către angajator, se înaintează
pentru verificare şi avizare la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs
evenimentul, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea cercetării.
(2) Inspectoratul teritorial de muncă va analiza dosarul, va aviza şi va restitui dosarul în
cel mult 7 zile lucrătoare de la data primirii.
(3) Dosarul va fi însoţit de avizul inspectoratului teritorial de muncă.
#M1
(4) În cazul în care inspectoratul teritorial de muncă constată că cercetarea nu a fost
efectuată corespunzător, dispune în scris măsuri pentru refacerea procesului-verbal de
cercetare şi/sau completarea dosarului, după caz.
(5) Comisia de cercetare va completa dosarul şi va reface procesul-verbal de cercetare în
termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dosarului.
#B
(6) Dacă evenimentul urmat de incapacitate temporară de muncă s-a produs în condiţiile
prevăzute la art. 124 alin. (2), inspectoratul teritorial de muncă va înainta originalul
dosarului de cercetare la organul de urmărire penală, imediat după avizare.
#M1
ART. 126
(1) Dosarul de cercetare original, întocmit de inspectoratul teritorial de muncă, cu
excepţia cazului prevăzut la art. 121 alin. (3), va fi înaintat în vederea avizării la Inspecţia
Muncii, în cel mult 5 zile lucrătoare de la finalizarea cercetării.
(1^1) Dosarul de cercetare întocmit de comisia de cercetare numită de Inspecţia Muncii
se avizează de către inspectorul general de stat.
#B
(2) Dosarul de cercetare pentru cazul dispariţiei de persoane, ca urmare a unui eveniment
şi în împrejurări care îndreptăţesc presupunerea decesului acestora, va fi păstrat la
inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea, până la emiterea hotărârii
judecătoreşti prin care se declară decesul persoanelor dispărute, conform prevederilor legale
în vigoare; după completarea dosarului, acesta va fi înaintat în vederea avizării la Inspecţia
Muncii.
(3) Inspecţia Muncii avizează şi restituie dosarele prevăzute la alin. (1) în cel mult 10 zile
lucrătoare de la data primirii.
(4) În cazul în care Inspecţia Muncii constată că cercetarea nu a fost efectuată
corespunzător, poate dispune completarea dosarului şi întocmirea unui nou proces-verbal de
cercetare.
#M1
(5) Inspectoratul teritorial de muncă va întocmi noul proces-verbal de cercetare şi/sau va
completa dosarul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dosarului, pe baza
observaţiilor transmise de Inspecţia Muncii.
#B
(6) Inspectoratul teritorial de muncă transmite dosarele le cercetare prevăzute la alin. (1)
organelor de urmărire penală, numai după ce au fost avizate de către Inspecţia Muncii.
#M1
(7) Dosarul de cercetare completat şi noul proces-verbal de cercetare întocmit în
condiţiile alin. (4) şi (5) vor fi transmise organelor de urmărire penală.
#B
ART. 127
(1) Dosarul de cercetare al accidentului de muncă cu invaliditate, înaintat organelor de
urmărire penală, se restituie la inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea,
pentru completare şi întocmirea unui nou proces-verbal de cercetare, în cazul în care se
produce decesul accidentatului ca urmare a accidentului suferit, confirmat în baza unui act
medico-legal.
(2) Dosarul prevăzut la alin. (1) se restituie la inspectoratul teritorial de muncă în termen
de 10 zile lucrătoare de la data solicitării acestuia.
(3) Completarea dosarului prevăzut la alin. (1) şi întocmirea noului proces-verbal de
cercetare a evenimentului se fac în cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea dosarului la
inspectoratul teritorial de muncă.
(4) Dosarul completat şi noul proces-verbal de cercetare vor fi înaintate în vederea
avizării la Inspecţia Muncii, care le va restitui inspectoratului teritorial de muncă în termen
de 10 zile lucrătoare de la data primirii.
(5) După avizarea de către Inspecţia Muncii în condiţiile prevăzute la art. 126, dosarul va
fi înaintat organelor de urmărire penală de către inspectoratul teritorial de muncă.
ART. 128
Procesul-verbal de cercetare a evenimentului trebuie să conţină următoarele capitole:
a) data încheierii procesului-verbal;
b) numele persoanelor şi în ce calitate efectuează cercetarea evenimentului;
c) perioada de timp şi locul în care s-a efectuat cercetarea;
d) obiectul cercetării;
e) data şi ora producerii evenimentului;
f) locul producerii evenimentului;
g) datele de identificare a angajatorului la care s-a produs evenimentul, numele
reprezentantului său legal;
h) datele de identificare a accidentatului/accidentaţilor;
i) descrierea detaliată a locului, echipamentului de muncă, a împrejurărilor şi modului în
care s-a produs evenimentul;
j) urmările evenimentului şi/sau urmările suferite de persoanele accidentate;
k) cauza producerii evenimentului;
l) alte cauze care au concurat la producerea evenimentului;
m) alte constatări făcute cu ocazia cercetării evenimentului;
n) persoanele răspunzătoare de încălcarea reglementărilor legale, din capitolele de la lit.
k), l) şi m);
o) sancţiunile contravenţionale aplicate;
p) propuneri pentru cercetare penală;
q) caracterul accidentului;
r) angajatorul care înregistrează accidentul de muncă sau incidentul periculos;
s) măsuri dispuse pentru prevenirea altor evenimente similare şi persoanele responsabile
pentru realizarea acestora;
t) termenul de raportare la inspectoratul teritorial de muncă privind realizarea măsurilor
prevăzute la lit. s);
u) numărul de exemplare în care s-a încheiat procesul-verbal de cercetare şi repartizarea
acestora;
v) numele şi semnătura persoanei/persoanelor care a/au efectuat cercetarea;
#M1
w) avizul inspectorului-şef adjunct securitate şi sănătate în muncă/avizul inspectorului
general de stat adjunct securitate şi sănătate în muncă;
#B
x) viza inspectorului-şef/inspectorului general de stat.
ART. 129
(1) În capitolul prevăzut la art. 128 lit. b) se vor indica, de asemenea, prevederile legale
potrivit cărora persoanele sunt îndreptăţite să efectueze cercetarea, precum şi numele
angajatorului şi ale persoanelor care au participat din partea organelor competente la
primele cercetări.
(2) În capitolul prevăzut la art. 128 lit. c) se vor indica, de asemenea, motivele pentru care
s-a solicitat prelungirea termenului de cercetare.
(3) În capitolul prevăzut la art. 128 lit. e) se va indica, de asemenea, data decesului,
pentru cazul în care s-a produs un eveniment şi ulterior a survenit decesul victimelor
implicate în acest eveniment.
(4) În capitolul prevăzut la art. 128 lit. g) se vor indica, de asemenea, datele de
identificare ale angajatorilor la care sunt/au fost angajate victimele, numele reprezentanţilor
legali ai angajatorilor, numărul documentului prin care s-a certificat autorizarea de
funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, adresa punctului de
lucru.
(5) În capitolul prevăzut la art. 128 lit. h) se vor indica, de asemenea, următoarele:
numele, prenumele, cetăţenia, vârsta, starea civilă, numărul de copii minori, domiciliul,
locul de muncă la care este încadrat, profesia de bază, ocupaţia în momentul accidentării,
vechimea în muncă, în funcţie sau în meserie şi la locul de muncă, data efectuării ultimului
instructaj în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, iar pentru persoanele care, în
momentul accidentării, desfăşurau o activitate pentru care este necesară autorizare, se va
face referire şi la aceasta.
(6) Capitolul prevăzut la art. 128 lit. i) va conţine următoarele subcapitole:
a) descrierea detaliată a locului producerii evenimentului;
b) descrierea detaliată a echipamentului de muncă;
c) descrierea detaliată a împrejurărilor;
d) descrierea detaliată a modului în care s-a produs evenimentul.
(7) În capitolele prevăzute la art. 128 lit. k) – m) se va face trimitere la reglementările
legale în vigoare încălcate, cu redarea integrală a textului acestora.
(8) Denumirea capitolului prevăzut la art. 128 lit. o) se va schimba în “Propuneri pentru
sancţiuni administrative şi disciplinare”, în cazul accidentelor cercetate de către comisia
numită de angajator.
#M1
(8^1) În capitolul prevăzut la art. 128 lit. s) se vor stabili termene de aducere la
îndeplinire a măsurilor dispuse, precum şi persoanele responsabile de îndeplinirea acestora.
#B
(9) Capitolele prevăzute la art. 128 lit. w) şi x) se vor regăsi în procesul-verbal de
cercetare numai pentru evenimentele cercetate de către inspectoratul teritorial de muncă sau
Inspecţia Muncii, conform competenţelor.
(10) În cazul accidentelor cu ITM, procesul-verbal de cercetare se va încheia cu capitolul
prevăzut la art. 128 lit. w), care va fi numit “Viza angajatorului”.
ART. 130
În situaţiile în care din cercetare rezultă că accidentul nu întruneşte condiţiile pentru a fi
încadrat ca accident de muncă, se va face această menţiune la capitolele procesului-verbal
de cercetare prevăzute la art. 128 lit. q) şi r) şi se vor dispune măsurile care trebuie luate de
angajator pentru prevenirea unor cazuri asemănătoare.
ART. 131
Comisia de cercetare a unui eveniment numită de angajator poate face propuneri de
sancţiuni disciplinare şi/sau administrative, pe care le va menţiona în procesul-verbal de
cercetare.
#M1
ART. 132
(1) Procesul-verbal de cercetare a unui eveniment se întocmeşte în mai multe exemplare,
după cum urmează:
a) în cazul accidentului de muncă urmat de incapacitate temporară de muncă, pentru
angajatorul care înregistrează accidentul, inspectoratul teritorial de muncă care a avizat
dosarul, asigurător şi victime;
b) în cazul accidentului de muncă urmat de incapacitate temporară de muncă, pentru
lucrători cu angajatori diferiţi, pentru fiecare angajator, inspectoratul teritorial de muncă
care a avizat dosarul, asigurător şi victime;
c) în cazul accidentului de muncă urmat de invaliditate, pentru angajatorul care
înregistrează accidentul, organul de urmărire penală, inspectoratul teritorial de muncă care a
efectuat cercetarea, Inspecţia Muncii, asigurător şi victime;
d) în cazul accidentului de muncă mortal, precum şi în cazul accidentului mortal în afara
muncii, pentru angajatorul care înregistrează accidentul, organul de urmărire penală,
inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea, Inspecţia Muncii, asigurător şi
familiile victimelor;
e) în cazul incidentului periculos, pentru angajatorul care înregistrează incidentul,
organele de urmărire penală, inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea,
Inspecţia Muncii şi asigurător.
#B
(2) Procesul-verbal de cercetare poate fi întocmit într-un număr mai mare de exemplare,
după caz.
ART. 133
(1) În cazul în care accidentul de muncă s-a produs la un angajator, altul decât cel care îl
înregistrează, un exemplar din procesul-verbal de cercetare va fi trimis şi acestuia.
(2) În cazul în care angajatorul la care se înregistrează accidentul de muncă îşi are sediul,
domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul altui judeţ decât cel pe raza căruia s-a produs
accidentul, se va trimite un exemplar din procesul-verbal de cercetare inspectoratului
teritorial de muncă pe raza căruia are sediul, domiciliul sau reşedinţa angajatorul.
#M1
ART. 134
(1) În cazul în care un lucrător prezintă un certificat medical cu cod “accident de muncă”,
angajatorul care şi-a asumat atribuţiile în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie/serviciul extern de
prevenire şi protecţie va solicita acestuia o declaraţie scrisă privind data, locul, modul şi
împrejurările în care s-a produs evenimentul în urma căruia s-a accidentat.
(2) În baza declaraţiei prevăzute la alin. (1) şi în funcţie de data, locul, modul şi
împrejurările producerii evenimentului, angajatorul care şi-a asumat atribuţiile în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi
protecţie/serviciul extern de prevenire şi protecţie va comunica şi cerceta evenimentul sau,
în situaţia în care evenimentul prevăzut la alin. (1) nu a avut loc în timpul procesului de
muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu ori în timpul şi pe traseul normal al
deplasării de la locul de muncă la domiciliu şi invers, va arhiva declaraţia originală
împreună cu o copie a certificatului medical.
#B
SECŢIUNEA a 3-a
Înregistrarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase
#M1
ART. 135
(1) Înregistrarea accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase se face în registrele
de evidenţă prevăzute la art. 141 şi 142, în baza procesului-verbal de cercetare.
(2) Accidentul de muncă se înregistrează de către angajatorul la care este angajată
victima, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 136.
(3) Accidentele de muncă produse la sediile secundare aflate pe raza altui judeţ decât cel
unde este declarat sediul social se vor înregistra la sediul social, cu excepţia cazului în care
sediul secundar are personalitate juridică.
#B
ART. 136
(1) Accidentul de muncă produs în timpul prestării unor servicii pe bază de contract,
comandă sau alte forme legale încheiate în întreprinderea şi/sau unitatea unui angajator, alta
decât cea la care este încadrată victima, se înregistrează potrivit clauzelor prevăzute în acest
sens în documentele încheiate.
#M1
(2) În situaţia în care documentul încheiat nu prevede clauze în acest sens, clauzele nu
sunt suficient de acoperitoare pentru toate situaţiile sau clauzele sunt contrare prevederilor
prezentelor norme metodologice, accidentul de muncă se înregistrează de către angajatorul
care, în urma cercetării, a fost găsit răspunzător de producerea accidentului.
#B
(3) Accidentul de muncă produs în timpul prestării unor servicii pe bază de comandă, la
domiciliul clientului, se înregistrează de către angajatorul la care este/a fost angajată
victima.
#M1
(4) Accidentul de muncă suferit de o persoană aflată în îndeplinirea îndatoririlor de
serviciu în întreprinderea şi/sau unitatea altui angajator se înregistrează de către angajatorul
care, în urma cercetării, a fost găsit răspunzător de producerea accidentului.
(5) Accidentul de muncă suferit în timpul stagiului de practică profesională de către elevi,
studenţi, ucenici şi şomeri în perioada de reconversie profesională se înregistrează de către
angajatorul la care se efectuează practica/reconversia profesională.
#B
(6) Accidentul de muncă suferit de o persoană în cadrul activităţilor cultural-sportive, în
timpul şi din cauza îndeplinirii acestor activităţi, se înregistrează de către instituţia sau
angajatorul care a organizat acţiunea respectivă.
(7) Accidentul de muncă produs ca urmare a unei acţiuni întreprinse de o persoană, din
proprie iniţiativă, pentru salvarea de vieţi omeneşti sau pentru prevenirea ori înlăturarea
unui pericol grav şi iminent ce ameninţă avutul public sau privat din întreprinderea şi/sau
unitatea unui angajator, se înregistrează de către angajatorul la care s-a produs accidentul.
#M1
(8) În cazul accidentului de muncă produs ca urmare a unei acţiuni întreprinse de o
persoană, din proprie iniţiativă, pentru salvarea de vieţi omeneşti sau pentru prevenirea ori
înlăturarea unui pericol grav şi iminent ce ameninţă avutul public sau privat în afara
întreprinderii şi/sau unităţii unui angajator şi care nu are nicio legătură cu acesta,
înregistrarea se face în condiţiile prevăzute de lege.
(9) Accidentul de muncă de traseu se înregistrează de către angajatorul la care este
angajată victima sau, după caz, de angajatorul care, în urma cercetării, a fost găsit
răspunzător de producerea accidentului.
(10) Accidentul de muncă de circulaţie se înregistrează de către angajatorul la care este
angajată victima sau, după caz, de angajatorul care, în urma cercetării, a fost găsit
răspunzător de producerea accidentului.
(11) Accidentul de muncă produs în afara întreprinderii şi/sau unităţii ca urmare a neluării
unor măsuri de securitate de către un alt angajator se înregistrează de către angajatorul care,
în urma cercetării, a fost găsit răspunzător de producerea accidentului.
#B
(12) Accidentul de muncă suferit de însoţitorii de încărcături, personalul de poştă de la
vagoanele C.F.R., angajaţi ai unor angajatori care, potrivit legii, sunt obligaţi să delege
însoţitori pentru astfel de încărcături, pe mijloace de transport ce nu le aparţin, se va
înregistra de către angajatorul răspunzător de organizarea activităţii care a avut ca urmare
producerea accidentului sau, după caz, în condiţiile clauzelor prevăzute în documentele
încheiate.
ART. 137
Pentru unele situaţii neprevăzute în prezentele reglementări, cu privire la înregistrarea
accidentelor de muncă, inspectoratul teritorial de muncă sau Inspecţia Muncii va stabili
modul de înregistrare accidentului în cauză.
ART. 138
(1) Dispariţia unei persoane în condiţiile unui accident de muncă şi în împrejurări care
îndreptăţesc presupunerea decesului acesteia se înregistrează ca accident mortal, după
rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti, conform prevederilor legale,
prin care este declarat decesul.
(2) Data producerii accidentului de muncă mortal, prevăzut la alin. (1), este data înscrisă
în hotărârea judecătorească ca fiind data decesului.
(3) Angajatorul la care a fost angajată persoana dispărută va comunica, imediat, numărul
şi data hotărârii judecătoreşti la inspectoratul teritorial de muncă.
ART. 139
Accidentul de muncă cu invaliditate se va înregistra pe baza procesului-verbal de
cercetare întocmit de inspectoratul teritorial de muncă.
ART. 140
(1) În baza procesului-verbal de cercetare întocmit de persoanele împuternicite prin lege,
angajatorul la care se înregistrează accidentul va completa FIAM.
(2) FIAM se completează pentru fiecare persoană accidentată în câte 4 exemplare care se
înaintează spre avizare după cum urmează:
a) inspectoratului teritorial de muncă care a avizat dosarul de cercetare întocmit de
comisia angajatorului, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea avizului;
b) inspectoratului teritorial de muncă care a efectuat cercetarea, în termen de 3 zile
lucrătoare de la primirea procesului-verbal de cercetare.
(3) Verificarea şi avizarea FIAM de către inspectoratul teritorial de muncă se fac în
termen de 5 zile lucrătoare de la primirea formularului.
(4) Angajatorul la care se înregistrează accidentul anexează FIAM la dosarul sau la
procesul-verbal de cercetare şi distribuie celelalte exemplare la persoana accidentată,
inspectoratul teritorial de muncă şi asigurătorul pe raza căruia îşi are sediul social,
domiciliul sau reşedinţa.
(5) În cazul în care victima unui accident de muncă a fost propusă pentru pensionare
odată cu emiterea deciziei de încadrare într-o grupă de invaliditate, se va completa un
exemplar FIAM care se va anexa la dosarul de pensionare ce va fi înaintat unităţii de
expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă.
#M1
(6) Angajatorul are obligaţia de a anunţa încheierea perioadei de incapacitate temporară
de muncă la inspectoratul teritorial de muncă la care a înaintat FIAM, în termen de 5 zile
lucrătoare de la încheierea perioadei de incapacitate temporară de muncă.
(7) În cazul în care angajatorul şi-a încetat activitatea, accidentele suferite de lucrătorii
acestuia vor fi înregistrate în contul lui, iar completarea FIAM va fi efectuată de
inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia angajatorul îşi desfăşura activitatea.
#B
ART. 141
(1) Angajatorul va ţine evidenţa evenimentelor în:
a) Registrul unic de evidenţă a accidentaţilor în muncă, conform modelului prevăzut în
anexa nr. 15;
b) Registrul unic de evidenţă a incidentelor periculoase, conform modelului prevăzut în
anexa nr. 16;
c) Registrul unic de evidenţă a accidentelor uşoare, conform modelului prevăzut în anexa
nr. 17;
d) Registrul unic de evidenţă a accidentaţilor în muncă ce au ca urmare incapacitate de
muncă mai mare de 3 zile de lucru, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18.
(2) În registrul prevăzut la alin. (1) lit. d) se va ţine evidenţa accidentaţilor în muncă
pentru care perioada de incapacitate temporară de muncă este de minimum 4 zile de lucru,
fără a lua în calcul ziua producerii accidentului.
(3) Registrele de evidenţă trebuie să fie actualizate.
ART. 142
(1) În baza FIAM şi a proceselor-verbale de cercetare a incidentelor periculoase,
inspectoratul teritorial de muncă va ţine evidenţa tuturor accidentelor de muncă şi a
incidentelor periculoase înregistrate de angajatorii care au sediul, domiciliul sau reşedinţa pe
teritoriul judeţului respectiv.
(2) Inspectoratul teritorial de muncă va ţine evidenţa în:
a) Registrul unic de evidenţă a accidentaţilor în muncă;
b) Registrul unic de evidenţă a incidentelor periculoase;
c) Registrul unic de evidenţă a accidentaţilor în muncă ce au ca urmare incapacitate de
muncă mai mare de 3 zile de lucru.
SECŢIUNEA a 4-a
Comunicarea, cercetarea şi înregistrarea evenimentelor produse în afara graniţelor
României, în care sunt implicaţi lucrători ai unor angajatori români, aflaţi în îndeplinirea
sarcinilor de stat, de interes public sau a îndatoririlor de serviciu
ART. 143
(1) Comunicarea evenimentelor produse în afara graniţelor ţării, în care sunt implicaţi
lucrători ai unor angajatori români, se face conform prevederilor art. 108 – 113.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) angajatorul are obligaţia de a comunica evenimentul şi
misiunii diplomatice sau oficiului consular român din ţara respectivă.
(3) Orice eveniment produs pe teritoriul altei ţări în care sunt implicaţi lucrători români,
detaşaţi sau puşi la dispoziţie de către angajatori români la angajatori străini, respectiv
utilizatori străini, pentru efectuarea unor lucrări pe teritoriul altui stat, se comunică imediat
de către angajatorul român misiunii diplomatice sau oficiului consular român din ţara
respectivă.
(4) Angajatorii români care detaşează ori pun la dispoziţie lucrători la angajatori străini,
respectiv utilizatori străini, au obligaţia să includă în cuprinsul convenţiilor internaţionale şi
contractelor bilaterale încheiate cu partenerii străini clauze cu privire la comunicarea
evenimentelor.
(5) Evenimentele în care sunt implicate persoane din cadrul misiunilor diplomatice sau al
oficiilor consulare române, precum şi persoane care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes
public în afara graniţelor ţării vor fi comunicate Ministerului Afacerilor Externe din
România de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare române. Ministerul Afacerilor
Externe are obligaţia de a comunica aceste evenimente Inspecţiei Muncii.
ART. 144
(1) Cercetarea evenimentelor produse în afara graniţelor ţării în care sunt implicaţi
lucrători ai unor angajatori români se va face conform prevederilor art. 114 – 134.
#M1
(1^1) În cazul evenimentelor produse în afara graniţelor ţării care au avut drept
consecinţă incapacitatea temporară de muncă sau decesul lucrătorilor asiguraţi potrivit Legii
nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată,
dosarul de cercetare întocmit de comisia numită de angajator va cuprinde documentele care
au fost întocmite de organele de cercetare din ţara în care a avut loc evenimentul, precum şi
documentele medicale de la unităţile sanitare care au acordat îngrijiri de specialitate
accidentatului.
#B
(2) La cercetarea evenimentelor prevăzute la alin. (1) poate participa şi un delegat din
partea misiunii diplomatice sau oficiului consular român din ţara respectivă.
(3) Cercetarea evenimentelor în care sunt implicate persoane din cadrul misiunilor
diplomatice sau oficiilor consulare, precum şi persoane care îndeplinesc sarcini de stat sau
de interes public în afara graniţelor ţării se face de către Ministerul Afacerilor Externe.
(4) În cazul evenimentelor menţionate la alin. (1) şi (3), care au produs invaliditate
confirmată prin decizie, deces, accidente colective, inclusiv în cazul persoanelor dispărute şi
în cazul incidentului periculos, Inspecţia Muncii poate delega reprezentanţi care să
efectueze cercetarea la faţa locului.
(5) În situaţia prevăzută la alin. (4), cercetarea se va finaliza de către Inspecţia Muncii
sau, după caz, inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îşi are sediul, domiciliul sau
reşedinţa angajatorul.
#M1
ART. 145
(1) De întocmirea dosarelor de cercetare a evenimentelor urmate de incapacitate
temporară de muncă răspunde angajatorul care a încheiat contractul cu partenerul străin, în
cazul efectuării de lucrări cu personal român, şi, respectiv, Ministerul Afacerilor Externe, în
cazul accidentelor suferite de angajaţii misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare
române şi de persoanele care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public în afara
graniţelor României, aflaţi în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu.
(2) De întocmirea dosarelor de cercetare a evenimentelor urmate de invaliditate sau deces
răspunde inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îşi are sediul social angajatorul la
care era angajată victima.
(3) Dosarul de cercetare va cuprinde actele prevăzute la art. 122 şi se va completa cu:
a) copii ale originalelor documentelor de cercetare emise de organele competente din ţara
pe teritoriul căreia s-a produs evenimentul, copii ale documentelor medicale de la unităţile
sanitare care au acordat îngrijiri de specialitate victimei, precum şi traducerea acestora în
limba română;
b) copie a contractului încheiat cu partenerul străin, din care să rezulte cine a încheiat
contractul, obiectul contractului, ce fel de lucrări se execută, pe ce durată, locul unde se
execută lucrările respective, clauzele privind securitatea şi sănătatea în muncă, modul în
care se fac comunicarea şi cercetarea evenimentelor şi înregistrarea accidentelor de muncă.
(4) Documentele prevăzute la alin. (3) vor fi puse la dispoziţia organului de cercetare de
către angajatorul la care era angajată victima.
(5) Pentru documentele prevăzute la alin. (3), cheltuielile necesare traducerii în limba
română vor fi suportate de angajatorul la care a avut loc evenimentul.
#B
ART. 146
Înregistrarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase se fac de
către angajatorul român, conform prevederilor art. 143 – 145.
SECŢIUNEA a 5-a
Comunicarea şi cercetarea evenimentelor produse pe teritoriul României în care sunt
implicaţi cetăţeni străini aflaţi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu
ART. 147
(1) Orice eveniment produs pe teritoriul României, în care sunt implicaţi cetăţeni străini
aflaţi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, va fi comunicat imediat la inspectoratul
teritorial de muncă pe raza căruia a avut loc, de către angajator sau de către orice altă
persoană care are cunoştinţă despre eveniment.
(2) Inspectoratul teritorial de muncă care a primit comunicarea va înştiinţa misiunea
diplomatică sau consulatul ţării din care provine persoana accidentată, prin intermediul
Inspecţiei Muncii.
ART. 148
(1) Cercetarea unor astfel de evenimente se face de către inspectoratul teritorial de muncă
pe raza căruia au avut loc, împreună cu celelalte organe competente, precum şi cu
reprezentanţi ai angajatorului străin implicat în eveniment sau de către Inspecţia Muncii,
conform art. 29 alin. (1) lit. c) din lege.
(2) La cercetare poate participa un reprezentant al misiunii diplomatice sau al
consulatului ţării respective.
(3) Termenul de cercetare este cel prevăzut la art. 120.
(4) Dosarul de cercetare va cuprinde actele prevăzute la art. 122.
#M1
(5) Dosarul de cercetare se va întocmi astfel:
a) într-un exemplar, pentru evenimentele care au produs incapacitate temporară de muncă
sau care sunt accidente uşoare; dosarul se păstrează în arhiva inspectoratului teritorial de
muncă care a cercetat evenimentul;
b) în două exemplare, pentru evenimentele care au produs deces, accidente colective;
originalul se înaintează organelor de urmărire penală şi un exemplar se păstrează la
inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea;
c) în 3 exemplare, pentru evenimentele cercetate de Inspecţia Muncii; originalul se
înaintează organelor de urmărire penală, un exemplar se păstrează la Inspecţia Muncii şi un
exemplar la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul;
d) în mai multe exemplare, pentru evenimentele care au produs incapacitate temporară de
muncă pentru victime cu angajatori diferiţi; originalul se păstrează în arhiva inspectoratului
teritorial de muncă care a efectuat cercetarea.
(6) Dosarul de cercetare întocmit conform prevederilor alin. (5) lit. a) şi b) va fi transmis
Inspecţiei Muncii în condiţiile prevăzute la art. 126 alin. (1).
(7) O copie a dosarului original se va transmite misiunii diplomatice sau consulatului ţării
de unde provine accidentatul de către inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat
cercetarea sau, după caz, de către Inspecţia Muncii.
#B
SECŢIUNEA a 6-a
Semnalarea bolilor profesionale
#M1
ART. 149
Orice suspiciune de boală profesională, inclusiv intoxicaţia acută profesională, se va
semnala obligatoriu de către toţi medicii, indiferent de specialitate şi locul de muncă, cu
prilejul oricărei prestaţii medicale: examene medicale profilactice, consultaţii medicale de
specialitate.
#M1
ART. 150
Medicul care suspectează o boală profesională sau o intoxicaţie acută profesională
completează fişa de semnalare BP1, prevăzută în anexa nr. 19, şi trimite bolnavul cu această
fişă la unitatea sanitară de medicina muncii, respectiv clinica de boli profesionale sau
cabinetul de medicina muncii din structura spitalelor, în vederea precizării diagnosticului de
boală profesională ori de intoxicaţie acută profesională.
#B
SECŢIUNEA a 7-a
Cercetarea bolii profesionale
ART. 151
După primirea fişei de semnalare BP1, medicul specialist de medicina muncii din cadrul
direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti cercetează în termen de 7
zile, având în vedere ruta profesională, cauzele îmbolnăvirii profesionale.
ART. 152
Cercetarea se face în prezenţa angajatorului sau a reprezentantului acestuia ori, după caz,
a persoanelor fizice autorizate în cazul profesiilor liberale, conform art. 34 alin. (2) din lege.
ART. 153
Cercetarea are drept scop confirmarea sau infirmarea caracterului profesional al
îmbolnăvirii respective şi se finalizează cu redactarea şi semnarea procesului-verbal de
cercetare a cazului de boală profesională, prevăzut în anexa nr. 20.
ART. 154
Procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională este semnat de toţi cei care
au luat parte la cercetare, conform competenţelor, menţionându-se în mod special cauzele
îmbolnăvirii, responsabilitatea angajatorilor şi măsurile tehnice şi organizatorice necesare,
pentru prevenirea unor boli profesionale similare.
ART. 155
(1) În situaţia în care angajatorul sau reprezentantul acestuia ori, după caz, persoana fizică
autorizată în cazul profesiilor liberale sau inspectorul de muncă ori lucrătorul sau
asigurătorul nu sunt de acord cu concluziile stabilite în procesul-verbal de cercetare ori cu
măsura tehnică sau organizatorică formulată, se pot adresa, în scris, în termen de 30 de zile
de la data primirii procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională, Comisiei
de experţi de medicina muncii acreditaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
şi de Ministerul Sănătăţii.
(2) Componenţa şi atribuţiile Comisiei de experţi vor fi stabilite prin ordin comun al
ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii.
ART. 156
Soluţiile adoptate în aceste situaţii vor fi comunicate în scris celor interesaţi, în termen de
20 de zile de la data primirii contestaţiei.
#M1
ART. 157
Procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională se înmânează angajatorului,
medicului care a semnalat îmbolnăvirea, pentru evidenţa îmbolnăvirilor profesionale şi
pentru a urmări realizarea măsurilor prescrise, direcţiei de sănătate publică judeţeană sau a
municipiului Bucureşti, inspectoratului teritorial de muncă participant la cercetare şi
asigurătorului la nivel teritorial.
#M1
ART. 158
Pe baza confirmării caracterului profesional al îmbolnăvirii, medicul de medicina muncii
care a efectuat cercetarea declară cazul de îmbolnăvire profesională, completând fişa de
declarare a cazului de boală profesională BP2, denumită în continuare fişa de declarare BP2,
care trebuie să aibă ştampila direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului
Bucureşti şi trebuie să cuprindă data declarării, prevăzută în anexa nr. 21.
#B
SECŢIUNEA a 8-a
Declararea bolilor profesionale
ART. 159
Dosarul de cercetare pentru declararea bolilor profesionale se păstrează la direcţia de
sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti şi va cuprinde următoarele
documente:
a) opisul documentelor din dosar;
b) istoricul de expunere profesională (documentul care certifică ruta profesională, şi
anume copie de pe carnetul de muncă) şi, după caz, nivelul măsurat al noxelor sau noxa
identificată;
c) copie de pe fişa de identificare a riscurilor profesionale de la dosarul medical de
medicina muncii;
d) istoricul stării de sănătate la locul de muncă (documentul eliberat de medicul de
medicina muncii care asigură asistenţa de medicina muncii la unitatea respectivă);
e) document medical care precizează diagnosticul de boală profesională (biletul de ieşire
emis de clinica/secţia de medicina muncii din structura spitalelor sau adeverinţa medicală
emisă de medicul de medicina muncii care a precizat diagnosticul de boală profesională, în
cazul în care bolnavul nu a fost internat) şi copii ale unor investigaţii necesare pentru
susţinerea diagnosticului de profesionalitate;
f) procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională;
g) copie de pe fişa de semnalare BP1.
#M1
ART. 160
(1) În cazul bolilor profesionale:
a) declararea se face de către direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului
Bucureşti din care face parte medicul de medicina muncii care a efectuat cercetarea, pe baza
documentelor prevăzute la art. 159, prin fişa de declarare a cazului de boală profesională
BP2, care reprezintă formularul final de raportare a bolii profesionale nou-declarate;
b) semnalarea şi declararea se fac într-un interval de maximum 2 ani de la încetarea
expunerii profesionale considerate cauză a îmbolnăvirii. Excepţie fac cazurile de
pneumoconioze şi cancerul.
(2) Pentru bolile profesionale declarate în unul dintre statele membre ale Uniunii
Europene sau ale Spaţiului Economic European trebuie întocmită o fişă de declarare a
cazului de boală profesională BP2 de către Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului
Bucureşti.
#B
ART. 161
În cazul în care unitatea la care s-a produs îmbolnăvirea a fost desfiinţată sau nu mai
există la momentul precizării diagnosticului de boală profesională, cazul respectiv se poate
declara prin fişa de declarare BP2 pe baza documentelor prevăzute la art. 159, cu excepţia
procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională.
#M1
ART. 162
Toate cazurile de boli profesionale se declară la ultimul angajator unde a lucrat bolnavul
şi unde există factorii de risc ai bolii profesionale respective evidenţiaţi prin documente
oficiale de la direcţia de sănătate publică; ele se declară şi se păstrează în evidenţă de către
direcţia de sănătate publică din judeţul sau din municipiul Bucureşti în care se află
angajatorul respectiv.
#B
ART. 163
Direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, este
răspunzătoare pentru corectitudinea datelor înscrise în fişa de declarare BP2.
#M1
ART. 164
Bolile profesionale cu diagnosticul de pneumoconioză se declară numai pe baza
diagnosticului precizat de către comisiile de pneumoconioze de la nivelul clinicilor de boli
profesionale.
#B
SECŢIUNEA a 9-a
Raportarea bolilor profesionale
#M1
ART. 165
(1) Bolile profesionale nou-declarate se raportează în cursul lunii în care s-a produs
declararea, de către direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului
Bucureşti, la Centrul naţional de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar –
Compartimentul sănătate ocupaţională şi mediul de muncă din cadrul Institutului Naţional
de Sănătate Publică, denumit în continuare Centrul naţional de monitorizare a riscurilor,
precum şi la structurile teritoriale ale asigurătorului stabilite conform legii.
(2) O copie a fişei de declarare BP2 se va înmâna lucrătorului diagnosticat cu boală
profesională.
(3) O copie a procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională se va înmâna
lucrătorului a cărui boală profesională a fost infirmată în urma cercetării.
#M1
ART. 166
La nivelul Centrului naţional de monitorizare a riscurilor se constituie Registrul operativ
naţional informatizat al bolilor profesionale, care se reactualizează lunar cu datele din fişele
de declarare BP2.
#M1
ART. 167
Centrul naţional de monitorizare a riscurilor reprezintă forul metodologic care asigură
asistenţă şi îndrumare tehnică profesională în domeniul bolilor profesionale, al bolilor legate
de profesiune, precum şi în elaborarea de reglementări pentru protecţia sănătăţii în relaţie cu
expunerea la agenţi periculoşi în mediul de muncă, promovarea sănătăţii la locul de muncă
(elaborare de ghiduri, stabilirea de valori-limită de expunere profesională, metode
standardizate de măsurare a concentraţiilor de agenţi chimici conform recomandărilor
Comisiei Europene, instruiri de specialitate).
#M1
ART. 168
Centrul naţional de monitorizare a riscurilor raportează semestrial datele privind
morbiditatea profesională Direcţiei de sănătate publică şi control în sănătate publică din
cadrul Ministerului Sănătăţii.
#M1
ART. 169
Centrul naţional de monitorizare a riscurilor transmite informaţiile de interes public
privind bolile profesionale tuturor instituţiilor implicate în activităţi cu impact asupra
sănătăţii lucrătorilor.
#B
ART. 170
Lista bolilor profesionale ale căror declarare, cercetare şi evidenţă sunt obligatorii este
prevăzută în anexa nr. 22.
#M1
ART. 171
Structurile de medicina muncii din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a
municipiului Bucureşti vor raporta, cu o periodicitate anuală, Centrului naţional de
monitorizare a riscurilor situaţia absenteismului medical ca urmare a bolilor profesionale în
anul respectiv.
#B
ART. 172
Intoxicaţia acută profesională se declară, se cercetează şi se înregistrează atât ca boală
profesională, cât şi ca accident de muncă.
SECŢIUNEA a 10-a
Bolile legate de profesie
ART. 173
Lista bolilor legate de profesiune este prezentată în anexa nr. 23.
ART. 174
Bolile legate de profesiune nu se declară. Acestea se dispensarizează medical şi se
comunică angajatorilor sub forma rapoartelor medicale nenominalizate privind sănătatea
lucrătorilor, în vederea luării măsurilor tehnico-organizatorice de normalizare a condiţiilor
de muncă.
SECŢIUNEA a 11-a
Dispoziţii finale
ART. 175
În contractele încheiate între angajatori pentru prestarea de activităţi şi servicii vor fi
prevăzute clauze privind răspunderile referitoare la comunicarea, cercetarea şi înregistrarea
unor eventuale accidente de muncă.
ART. 176
(1) Victimele sau familia victimelor unui eveniment urmat de incapacitate temporară de
muncă, invaliditate sau deces au dreptul să sesizeze sau să se informeze la inspectoratul
teritorial de muncă pe raza căruia a avut loc accidentul.
(2) Dacă în urma investigaţiilor rezultă că sunt întrunite condiţiile unui accident de
muncă, inspectoratul teritorial de muncă va lua măsuri pentru efectuarea cercetării în
conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice.
(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1), inspectoratul teritorial de muncă va răspunde
sesizărilor conform prevederilor legale sau va elibera, la cerere, o copie a procesului-verbal
de cercetare a evenimentului.
#M1
ART. 177
(1) În situaţia în care angajatorul, lucrătorii implicaţi, victimele sau familiile acestora nu
sunt de acord cu concluziile stabilite în procesul-verbal de cercetare a evenimentului, pot
sesiza, în scris, Inspecţia Muncii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii
procesului-verbal.
(2) Dacă în urma analizei se constată că trebuie refăcută cercetarea, Inspecţia Muncii
dispune completarea dosarului de cercetare şi/sau întocmirea unui nou proces-verbal de
cercetare care îl va înlocui pe cel existent.
(3) Soluţiile adoptate de către Inspecţia Muncii vor fi comunicate celor interesaţi, în
termenul legal.
#B
CAP. 8
Avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă
SECŢIUNEA 1
Prevederi generale
ART. 178
Prezentul capitol are ca scop stabilirea tipurilor de documentaţii cu caracter tehnic de
informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă care se supun avizării, a
cerinţelor care stau la baza realizării acestora, precum şi a procedurii de avizare.
ART. 179
Documentaţiile care se supun avizării sunt:
a) filme sau imagini, pe peliculă sau suport magnetic, cu subiecte din domeniul securităţii
şi sănătăţii în muncă;
b) afişe, pliante, broşuri din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
#M1
c) suporturile de curs destinate programelor de pregătire în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. c) şi la art. 55 alin. (1);
#B
d) diapozitive, diafilme şi altele asemenea.
SECŢIUNEA a 2-a
Cerinţe de realizare a documentaţiilor
ART. 180
Cerinţele generale pentru realizarea documentaţiilor prevăzute la art. 179 sunt:
a) conţinutul să fie în concordanţă cu legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă în vigoare;
b) să prezinte informaţia într-o formă accesibilă, completă şi uşor de asimilat;
c) conţinutul şi realizarea să fie în concordanţă cu nivelul de pregătire al subiecţilor
cărora li se adresează.
ART. 181
Cerinţele specifice pentru realizarea filmelor cu subiecte din domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă sunt:
a) scenariul şi regia să asigure perceperea corectă şi clară a mesajului;
b) imagine clară şi sugestivă;
c) sonor clar şi sugestiv;
d) forme de prezentare: filmare reală sau animaţie;
e) durata proiecţiei: 10 – 20 de minute.
ART. 182
Cerinţele specifice pentru realizarea afişelor şi pliantelor din domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă sunt:
a) grafică simplă, fără greşeli tehnice, subliniindu-se elementele principale ale temei şi
eliminându-se detaliile nesemnificative;
b) utilizarea unor culori vii, contrastante, în concordanţă cu subiectul, respectiv culori
deschise pentru situaţii pozitive şi culori închise pentru situaţii negative;
c) să nu aibă text sau textul să fie scurt, concis şi vizibil, cu dimensiunea literelor aleasă
astfel încât să permită citirea textului de la o distanţă de 4 – 5 m;
d) subiectul să ocupe circa 60% din suprafaţa afişului, iar marginile să fie suficient de
mari pentru a-l izola de fondul pe care este aplicat;
e) mărimea afişului va fi aleasă în funcţie de scopul urmărit şi locul în care va fi expus;
f) materialele din care sunt realizate să fie adecvate mediilor în care vor fi utilizate,
respectiv să fie rezistente la acţiunea factorilor din mediul în care sunt amplasate şi/sau
utilizate (umiditate, agenţi chimici etc.).
ART. 183
Cerinţele specifice pentru realizarea broşurilor din domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă sunt:
a) să prezinte informaţiile clar şi concis;
b) să se axeze pe o temă concretă;
c) să prezinte un interes practic cât mai larg.
#M1
ART. 184
Cerinţele specifice pentru elaborarea suportului de curs prevăzut la art. 179 lit. c) sunt:
a) să fie elaborat în baza unei documentări bibliografice la zi;
b) să utilizeze terminologia specifică securităţii şi sănătăţii în muncă;
c) să fie elaborat pe o tematică orientată spre grupuri-ţintă, respectiv angajatorii care şi-au
asumat atribuţii din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi reprezentanţii lucrătorilor cu
răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor;
d) să fie redactat clar, concis, adaptat nivelului de pregătire al grupului-ţintă căruia îi este
destinat;
e) informaţiile să fie sistematizate într-o organizare logică a conţinutului, orientate spre
situaţii concrete de muncă;
f) să evidenţieze consecinţele neaplicării şi/sau nerespectării legislaţiei din domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă.
#B
ART. 185
Cerinţele specifice pentru realizarea diapozitivelor şi diafilmelor sunt:
a) pe cât posibil să fie realizate color şi să fie clare;
b) să fie însoţite de scheme explicative;
c) să fie însoţite de texte redactate clar şi concis, fără a da naştere la interpretări;
d) să fie realizate într-o succesiune logică.
SECŢIUNEA a 3-a
Avizarea documentaţiilor
ART. 186
(1) Documentaţiile prevăzute la art. 179 pot fi difuzate sau comercializate numai dacă
sunt avizate de către Comisia de abilitare şi avizare prevăzută la art. 36, din judeţul în care
îşi are sediul elaboratorul.
#M1
(2) În situaţia în care elaboratorul îşi are sediul într-un alt stat membru al Uniunii
Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European, documentaţiile se avizează de către
Comisia de abilitare şi avizare din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă al
Municipiului Bucureşti.
#M1
ART. 187
Pentru avizarea documentaţiilor, elaboratorul va transmite Comisiei de abilitare şi
avizare, prin poştă, o cerere întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 24, însoţită
de un dosar care cuprinde:
a) copia certificatului de înregistrare la registrul comerţului şi, după caz, a anexei
acestuia;
b) prin excepţie de la prevederile lit. a), în situaţia în care elaboratorul se află în cazul
prevăzut la art. 186 alin. (2), acesta va depune documentul echivalent eliberat de statul în
care îşi are sediul;
c) un scurt memoriu de prezentare a documentaţiei;
d) două exemplare din documentaţia supusă avizării;
e) în cazul diapozitivelor şi diafilmelor se vor transmite originalul şi două copii pe suport
hârtie.
#B
ART. 188
(1) Comisia de abilitare şi avizare va transmite prin poştă avizul sau decizia de respingere
motivată, în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării.
(2) Avizul comisiei, prezentat în anexa nr. 25, va fi însoţit de un exemplar din
documentaţia transmisă de elaborator, care va purta ştampila Ministerului Muncii, Familiei
şi Protecţiei Sociale.
(3) Decizia de respingere, prezentată în anexa nr. 26, va fi însoţită de cele două exemplare
de documentaţie transmisă de elaborator, pentru a fi refăcută în sensul celor precizate în
decizie.
SECŢIUNEA a 4-a
Dispoziţii finale
ART. 189
(1) Difuzarea sau comercializarea documentaţiilor prevăzute la art. 179 va fi însoţită de o
copie a avizului.
(2) Angajatorul care utilizează documentaţiile prevăzute la art. 179 trebuie să deţină o
copie a avizului.
#M1
ART. 190
(1) Solicitantul sau titularul de aviz, după caz, pot face contestaţie la Ministerul Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale, în termen de maximum 30 de zile de la data primirii deciziei
de respingere.
#B
(2) Soluţiile adoptate ca răspuns la contestaţie vor fi comunicate celor interesaţi în termen
de 30 de zile de la data primirii contestaţiei.
#M1
ART. 191
(1) Dacă în timpul controalelor efectuate de inspectorii de muncă se constată diferenţe
între documentaţia avizată şi cea folosită în activitatea curentă, inspectorul de muncă
dispune măsuri pentru retragerea documentaţiei neconforme şi comunică, în scris, situaţia
constatată Comisiei de abilitare şi avizare care a dat avizul, cu propunerea de suspendare sau
de retragere a avizului.
(2) Comisia prevăzută la alin. (1) aduce la cunoştinţa titularului de aviz situaţia
constatată, pentru ca acesta să îşi prezinte punctul de vedere.
(3) Comisia prevăzută la alin. (1) analizează comunicarea inspectorului de muncă
împreună cu punctul de vedere al titularului de aviz şi emite o decizie de suspendare sau de
retragere a avizului, după caz.
(4) Suspendarea se poate face pe o perioadă determinată, în funcţie de timpul necesar
pentru remedierea deficienţelor constatate.
(5) Decizia de respingere a avizării, de retragere, de suspendare a avizului sau cea
prevăzută la art. 192 alin. (2) poate face obiectul unei contestaţii în condiţiile prevăzute la
art. 190.
#B
ART. 192
(1) În situaţia în care titularul de aviz intenţionează să aducă modificări unei documentaţii
avizate, are obligaţia să comunice Comisiei de abilitare şi avizare teritoriale, respectiv a
municipiului Bucureşti, conţinutul acestor modificări.
(2) Comisia de abilitare şi avizare teritorială, respectiv a municipiului Bucureşti,
analizează dacă modificările asupra documentaţiei sunt intervenţii minore sau majore şi
decide menţinerea avizului sau necesitatea unei noi avizări.
#M1
ART. 192^1
(1) Procedurile şi formalităţile de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie
pot fi îndeplinite şi prin intermediul PCU electronic, în conformitate cu prevederile
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 68/2010. Prevederile prezentului alineat se aplică în termen de 60 de zile de la
data operaţionalizării punctului de contact unic electronic.
(2) Prevederile din cuprinsul prezentelor norme metodologice se completează cu
dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 68/2010.
#B
ART. 193
Anexele nr. 1 – 26*) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
————
*) Anexele nr. 1 – 26 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA 1
la normele metodologice
______________________________________________________________________________
| I. | II. | III. |
| | | |
| Către: | CERERE | INSPECTORATUL TERITORIAL |
| INSPECTORATUL TERITORIAL| pentru | DE MUNCĂ |
| DE MUNCĂ | autorizarea desfăşurării| …………………… |
| ………………….. | activităţii din punct de|__________________________|
| | vedere al securităţii şi| IV. |
| | sănătăţii în muncă la: | |
| | _ | Nr. intrare: ……….. |
| | |_| sediul social | Data ………………. |
| | _ | |
| | |_| sediul secundar | |
| | _ | |
| | |_| în afara sediului | |
|_________________________|_________________________|__________________________|
| V. |
| 1. Persoana juridică: ……………………………………………… |
| 2. cu sediul în: localitatea …………………., str. ……………… |
| nr. …, bloc …, scara …, etaj …, ap. …, judeţ/sector …………., |
| cod poştal …………………, telefon ……………………………, |
| fax ………………………., e-mail ………., web site ………….. |
| 3. prin ………………………, CNP …………………………….. |
| (nume, prenume) (cod numeric personal) |
| în calitate de …………………………, conform ………………… |
| 4. Obiectul cererii: autorizarea desfăşurării activităţii din punct de |
| vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă la |
| _ |
| |_| sediul social |
| _ |
| |_| sediul secundar |
| _ |
| |_| în afara sediului |
|______________________________________________________________________________|
| VI. |
| Persoana şi domiciliul ales pentru comunicări: |
| 1. Nume şi prenume: ……………………………………………….. |
| 2. Adresa: localitatea ……………………, str. …………………. |
| nr. …, bloc …, scara …, etaj …, ap. …, judeţ/sector …………., |
| cod poştal …………………, telefon ……………………………, |
| fax ………………………., e-mail …………………………….. |
|______________________________________________________________________________|
| VII. |
| 1. ACTIVITĂŢI PENTRU CARE SOLICIT AUTORIZAREA DE FUNCŢIONARE DIN PUNCT DE |
| VEDERE AL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ |
| |
| 1.1. > SEDIU SOCIAL Nr. lucrători: …… |
| Adresa: ………………………………………………………….. |
| …………………………………………………………………. |
|______________________________________________________________________________|
| Cod CAEN | Denumirea activităţii | Autorizată anterior*) |
|______________|___________________________________|___________________________|
|______________|___________________________________|___________________________|
|______________|___________________________________|___________________________|
|______________|___________________________________|___________________________|
|______________|___________________________________|___________________________|
|______________|___________________________________|___________________________|
|______________|___________________________________|___________________________|
|______________|___________________________________|___________________________|
|______________|___________________________________|___________________________|
| 1.2. > SEDIU SECUNDAR |
|______________________________________________________________________________|
*) Se va completa data şi legea în baza căreia s-a eliberat autorizaţia.
______________________________________________________________________________
| Adresa | Cod CAEN | Denumirea activităţii | Autorizată | Nr. lucrători |
| | | | anterior*) | |
|______________|__________|_______________________|____________|_______________|
|______________|__________|_______________________|____________|_______________|
|______________|__________|_______________________|____________|_______________|
|______________|__________|_______________________|____________|_______________|
|______________|__________|_______________________|____________|_______________|
| 1.3. > ÎN AFARA SEDIULUI SOCIAL SAU A SEDIILOR SECUNDARE |
|______________________________________________________________________________|
| Cod CAEN | Denumirea activităţii | Nr. lucrători |
|______________|___________________________________________|___________________|
|______________|___________________________________________|___________________|
|______________|___________________________________________|___________________|
|______________|___________________________________________|___________________|
| Menţiuni privind sistarea activităţii |
|______________________________________________________________________________|
| Cod CAEN | Denumirea activităţii | Locul desfăşurării activităţii | Nr. şi |
| | | | data |
| | | | actului |
|__________|_______________________|________________________________|__________|
|__________|_______________________|________________________________|__________|
|__________|_______________________|________________________________|__________|
| Măsuri luate pentru remedierea deficienţelor care au condus la sistarea |
| activităţii |
|______________________________________________________________________________|
| |
| |
| |
| |
|______________________________________________________________________________|
| Pentru obţinerea autorizării depun actele menţionate în opisul de documente. |
|______________________________________________________________________________|
| Data ……………………… | Semnătura …………………………. |
|__________________________________|___________________________________________|
______________________________________________________________________________
| OPIS DE DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU AUTORIZAREA DE FUNCŢIONARE DIN PUNCT DE |
| VEDERE AL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. | Denumirea actului | Nr. şi data | Nr. |
|crt.| | actului/Emitent | file |
|____|_____________________________________________|___________________|_______|
|____|_____________________________________________|___________________|_______|
|____|_____________________________________________|___________________|_______|
|____|_____________________________________________|___________________|_______|
|____|_____________________________________________|___________________|_______|
| Total file: ……. |
|______________________________________________________________________________|
NOTĂ:
Punctele III şi IV se completează de către inspectoratul teritorial de muncă.
*) Se va completa data şi legea în baza căreia s-a eliberat autorizaţia.
ANEXA 2
la normele metodologice
______________________________________________________________________________
| I. | II. | III. |
| | | |
| Către: | DECLARAŢIE | INSPECTORATUL TERITORIAL |
| INSPECTORATUL TERITORIAL| PE PROPRIA RĂSPUNDERE | DE MUNCĂ |
| DE MUNCĂ | | …………………… |
| ………………….. | |__________________________|
| | | IV. |
| | | |
| | | Nr. intrare: ……….. |
| | | Data ………………. |
|_________________________|_________________________|__________________________|
| V. |
| 1. Subsemnat(ul/a) …………………., domiciliat în ………………. |
| str. …………………. nr. …, bloc …, scara …, etaj …, ap. …, |
| judeţ/sector …………, telefon …………. act identitate ……….., |
| seria …….. nr. …………………….. CNP ……………………., |
| eliberat de ……………………………. la data ……………….., |
| în calitate de*1) …………………………………………………. |
| 2. pentru persoana juridică ………………………………………… |
| 3. cu sediul în: localitatea …………………, str. ………………. |
| nr. …, bloc …, scara …, etaj …, ap. …, judeţ/sector …………., |
| cod poştal …………., căsuţă poştală …….., telefon ……………, |
| fax ………………………., e-mail ………, web site …………… |
| |
| în temeiul Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 |
| |
| 4. DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE |
| că, de la data prezentei, activităţile pentru care se solicită autorizaţie |
| de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, se |
| vor desfăşura în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii |
| în muncă nr. 319/2006 şi ale altor reglementări din domeniul securităţii şi |
| sănătăţii în muncă. |
|______________________________________________________________________________|
| Data ……………………… | Semnătura ………………………… |
|__________________________________|___________________________________________|
NOTĂ:
*) Se completează cu calitatea pe care solicitantul o deţine (angajator, administrator, reprezentant).
Punctele III şi IV se completează de către inspectoratul teritorial de muncă.
#M1
ANEXA 3
la normele metodologice
Seria …… nr. ……..
ROMÂNIA
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ……………
CERTIFICAT CONSTATATOR Nr. ………
emis în temeiul art. 13 lit. c) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi art. 6 alin. (1)
lit. b) din Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată, eliberat
în baza declaraţiei pe propria răspundere, înregistrată sub nr. …… din ……….., pentru:
Persoana juridică: ……………………….., cu sediul social în localitatea ……………….., str. …………… nr.
…., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., judeţul/sectorul ………………….
Prezentul certificat constatator atestă că s-a înregistrat declaraţia pe propria răspundere conform
căreia persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi
sănătăţii în muncă pentru activitatea/activităţile declarate:
______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea activităţii |Cod | Adresa la care se |
|crt.| |CAEN| desfăşoară activitatea|
|____|____________________________________________|____|_______________________|
| | | | |
|____|____________________________________________|____|_______________________|
| | | | |
|____|____________________________________________|____|_______________________|
| | | | |
|____|____________________________________________|____|_______________________|
| | | | |
|____|____________________________________________|____|_______________________|
| | | | |
|____|____________________________________________|____|_______________________|
| | | | |
|____|____________________________________________|____|_______________________|
| | | | |
|____|____________________________________________|____|_______________________|
| | | | |
|____|____________________________________________|____|_______________________|
| | | | |
|____|____________________________________________|____|_______________________|
| | | | |
|____|____________________________________________|____|_______________________|
Inspector-şef,
…………………….
Data eliberării:
ziua ….. luna ……… anul …….
– verso –
______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea | Cod | Adresa la care| Semnătura | Semnătura |
|crt.| activităţii| CAEN| se desfăşoară | inspectorului-şef/| inspectorului- |
| | | | activitatea | Data sistării | şef/Data reluării|
| | | | | activităţii | activităţii |
|____|____________|_____|_______________|___________________|__________________|
| | | | | | |
|____|____________|_____|_______________|___________________|__________________|
| | | | | | |
|____|____________|_____|_______________|___________________|__________________|
| | | | | | |
|____|____________|_____|_______________|___________________|__________________|
| | | | | | |
|____|____________|_____|_______________|___________________|__________________|
| | | | | | |
|____|____________|_____|_______________|___________________|__________________|
| | | | | | |
|____|____________|_____|_______________|___________________|__________________|
| | | | | | |
|____|____________|_____|_______________|___________________|__________________|
#B
ANEXA 4
la normele metodologice
INSPECŢIA MUNCII
Inspectoratul teritorial de muncă ………………….
REGISTRUL DE EVIDENŢĂ
a certificatelor constatatoare emise
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A – Activitate autorizată la sediu
B – Cod CAEN
C – Nr. de lucrători
D – Activitate autorizată la sediu secundar
E – Activitate autorizată în afara sediu secundar
______________________________________________________________________________
|Nr. |Societatea|Adresa| A | B| C |Adresa | D | B| C | E |B |C |Data |
|crt.| |sediu | | | |sediu | | | | | | |emiterii |
| | | | | | |secundar| | | | | | |certificatului|
|____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________|
|____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________|
|____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________|
|____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________|
|____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________|
|____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________|
|____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________|
|____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________|
|____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________|
|____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________|
|____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________|
|____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________|
|____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________|
|____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________|
#M1
ANEXA 5
la normele metodologice
ACTIVITĂŢI INDUSTRIALE
1. Activităţi cu risc potenţial de expunere la radiaţii ionizante
2. Activităţi cu risc potenţial de expunere la agenţi toxici şi foarte toxici, în special cele cu risc de
expunere la agenţi cancerigeni, mutageni şi alţi agenţi care periclitează reproducerea
3. Activităţi în care sunt implicate substanţe periculoase, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului
nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe
periculoase, cu modificările ulterioare
4. Activităţi cu risc de expunere la grupa 3 şi 4 de agenţi biologici
5. Activităţi de fabricare, manipulare şi utilizare de explozivi, inclusiv articole pirotehnice şi alte
produse care conţin materii explozive
6. Activităţi specifice exploatărilor miniere de suprafaţă şi de subteran
7. Activităţi specifice de foraj terestru şi de pe platforme maritime
8. Activităţi care se desfăşoară sub apă
9. Activităţi în construcţii civile, excavaţii, lucrări de puţuri, terasamente subterane şi tuneluri, care
implică risc de surpare sau risc de cădere de la înălţime
10. Activităţi în industria metalurgică şi activităţi de construcţii navale
11. Producerea gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate şi utilizarea masivă a acestora
12. Activităţi care produc concentraţii ridicate de praf de siliciu
13. Activităţi care implică riscuri electrice la înaltă tensiune
14. Activităţi de producere a băuturilor distilate şi a substanţelor inflamabile
15. Activităţi de pază şi protecţie
16. Activităţi în care lucrătorii pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive, aşa
cum sunt reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerinţele minime pentru
îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat
atmosferelor explozive
#M1
ANEXA 6
la normele metodologice
CONŢINUTUL MINIM
al cursurilor necesare pregătirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
A. Suportul de curs destinat programelor de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. c) şi la art. 55 alin. (1) din normele metodologice, pentru angajatori şi,
respectiv, pentru reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii
lucrătorilor cuprinde:
1. cadrul legislativ general referitor la securitatea şi sănătatea în muncă;
2. concepte de bază referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă;
3. noţiuni despre riscuri generale şi prevenirea lor;
4. noţiuni despre riscuri specifice şi prevenirea lor în sectorul corespunzător activităţii întreprinderii
şi/sau unităţii;
5. acordarea primului ajutor.
Total: 40 de ore.
B. Suportul de curs destinat programelor de formare profesională în domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. b) şi la art. 50 alin. (1) lit. b) din normele metodologice
cuprinde:
1. cadrul legislativ general referitor la securitatea şi sănătatea în muncă;
2. criterii generale pentru evaluarea riscurilor;
3. organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie;
4. acţiuni în caz de urgenţă: planuri de urgenţă şi de evacuare, prim ajutor;
5. elaborarea documentaţiilor necesare desfăşurării activităţii de prevenire şi protecţie;
6. evidenţe şi raportări în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Total: 80 de ore.
#B
ANEXA 7
la normele metodologice
Planul de prevenire şi protecţie
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A – Loc de muncă/post de lucru
B – Riscuri evaluate
C – Măsuri tehnice
D – Măsuri organizatorice
E – Măsuri igienico-sanitare
______________________________________________________________________________
|Nr. | A | B | C | D | E |Măsuri|Acţiuni în|Termen de |Persoana care|Observaţii|
|crt.| | | | | |de |scopul |realizare |răspunde de | |
| | | | | | |altă |realizării| |realizarea | |
| | | | | | |natură|măsurii | |măsurii | |
| | | | | | | | | | | |
|____|___|___|___|___|___|______|__________|__________|_____________|__________|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|____|___|___|___|___|___|______|__________|__________|_____________|__________|
|____|___|___|___|___|___|______|__________|__________|_____________|__________|
|____|___|___|___|___|___|______|__________|__________|_____________|__________|
|____|___|___|___|___|___|______|__________|__________|_____________|__________|
Avizat Angajator
CSSM
#M1
ANEXA 8
la normele metodologice
Denumirea solicitantului: ………………
Adresă: ………………………………
Localitate: …………………………..
Judeţ: ……………………………….
Cod poştal: …………………………..
Telefon/Fax: ………………………….
Nr. de înregistrare în registrul comerţului:
……………………………………..
Cod unic de înregistrare (CUI): …………
Nr. …../……..*1)
Către
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu
caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din cadrul
Inspectoratului Teritorial de Muncă ……………………*2)
Subsemnatul, …………………………., CNP …………………., în calitate de ………………………, solicit prin
prezenta analiza dosarului în vederea abilitării ca serviciu extern de prevenire şi protecţie, în temeiul
art. 36 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.
319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările
ulterioare.
În acest scop, anexez la prezenta cerere dosarul întocmit potrivit prevederilor art. 37 din Normele
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Solicitant*3),
…………………….
————
*1) Se va completa cu numărul şi data de înregistrare la solicitant.
*2) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de muncă în cadrul căruia funcţionează
Comisia de abilitare şi avizare.
*3) Se vor specifica funcţia, numele şi prenumele solicitantului sau ale reprezentantului său legal, se
va semna şi ştampila.
#M1
ANEXA 8A
la normele metodologice
Denumirea solicitantului: ………………
Adresă: ………………………………
Localitate: …………………………..
Judeţ: ……………………………….
Cod poştal: …………………………..
Telefon/Fax: ………………………….
Nr. de înregistrare în registrul comerţului:
……………………………………..
Cod unic de înregistrare (CUI): …………
Nr. …../……..*1)
CERERE DE REÎNNOIRE A CERTIFICATULUI DE ABILITARE
Către
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu
caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din cadrul
Inspectoratului Teritorial de Muncă ………………………..*2)
Subsemnatul, ………………………………, conducător al serviciului extern de prevenire şi protecţie
…………………….., solicit reînnoirea certificatului de abilitare nr. …….. din data de ………….., în temeiul
art. 42 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.
319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, ca urmare a modificării condiţiilor în baza cărora acesta a fost emis.
Anexez la prezenta cerere un număr de …… documente care atestă modificarea condiţiilor iniţiale, pe
care vă rog să le analizaţi.
Declar pe propria răspundere că celelalte condiţii probate prin documentele din dosarul de
abilitare/reînnoire, depus la ……………………….., cu nr. …… din data de ………….., au rămas neschimbate.
Solicitant*3),
…………………….
————
*1) Se va completa cu numărul şi data de înregistrare la solicitant.
*2) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de muncă în cadrul căruia funcţionează
Comisia de abilitare şi avizare.
*3) Se vor specifica funcţia, numele şi prenumele solicitantului sau ale reprezentantului său legal, se
va semna şi ştampila.
#M1
ANEXA 9
la normele metodologice
ROMÂNIA
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu
caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din cadrul
Inspectoratului Teritorial de Muncă …………………….*1)
CERTIFICAT DE ABILITARE
a serviciului extern de prevenire şi protecţie
Nr. ….. din ………
emis în temeiul art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, în baza
dosarului înregistrat cu nr. ……… din ……………
Titular: …………………………………….., cu sediul social în localitatea …………………, str. ……………. nr.
…., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., judeţul/sectorul ……………………….
Cod unic de înregistrare ………………………………………….
Nr. de înregistrare în registrul comerţului ………………… din data de …………….
Conducătorul serviciului extern de prevenire şi protecţie este: ………………………………., CNP
…………………. .
Prezentul certificat atestă că, din analiza documentelor depuse la dosar rezultă că sunt îndeplinite
cerinţele prevăzute la art. 28 – 45 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii
şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările
şi completările ulterioare.
Valabil până la modificarea condiţiilor în baza cărora a fost emis.
Preşedinte,
…………………………………….
(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila
Comisiei de abilitare şi avizare emitente)
————
*1) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de muncă în cadrul căruia funcţionează
Comisia de abilitare şi avizare.
#B
ANEXA 10
la normele metodologice
Nr. _________/________*1)
Denumirea: ________________________________________________________
Sediu: ____________________________________________________________
Codul poştal: ____________ Telefon: ____________ Fax: _____________
Cod unic de înregistrare: _________________________________________
Nr. înregistrare în Registrul comerţului: _________ din data ______
Certificat de abilitare nr. ___________ din _______________________
RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIAL
____________________________________________________________
|Nr. | Activitatea |Beneficiarul| Date referitoare la |
|crt.| desfăşurată*2) | | beneficiar |
| | | |_________________________|
| | | | A | B | C | Dacă s-au |
| | | | | | | înregistrat |
| | | | | | | evenimente |
| | | | | | |_____________|
| | | | | | | DA | NU |
| | | | | | | | |
|____|________________|____________|___|___|___|______|______|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|____|________________|____________|___|___|___|______|______|
| | | | | | | | |
|____|________________|____________|___|___|___|______|______|
| | | | | | | | |
|____|________________|____________|___|___|___|______|______|
| | | | | | | | |
|____|________________|____________|___|___|___|______|______|
| TOTAL: |
|____________________________________________________________|
– continuare –
_______________________________________________________________________
|Nr. | Activitatea |Beneficiarul| Date referitoare la beneficiar |
|crt.| desfăşurată*2) | |____________________________________|
| | | | Tipul evenimentelor |
| | | |____________________________________|
| | | | Accidente | Accidente | Accidente |
| | | | uşoare | de muncă | de traseu |
| | | | | | sau de |
| | | | | | circulaţie |
|____|________________|____________|___________|___________|____________|
| 0 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 |
|____|________________|____________|___________|___________|____________|
| | | | | | |
|____|________________|____________|___________|___________|____________|
| | | | | | |
|____|________________|____________|___________|___________|____________|
| | | | | | |
|____|________________|____________|___________|___________|____________|
| TOTAL: | | | |
|__________________________________|___________|___________|____________|
– continuare –
____________________________________________________________________________
|Nr. | Activitatea |Beneficiarul| Date referitoare la beneficiar |
|crt.| desfăşurată*2) | |_________________________________________|
| | | | Tipul evenimentelor |
| | | |_________________________________________|
| | | | Incidente | Îmbolnăviri | Cauza |
| | | | periculoase| profesionale| evenimentului|
|____|________________|____________|____________|_____________|______________|
| 0 | 1 | 2 | 11 | 12 | 13 |
|____|________________|____________|____________|_____________|______________|
| | | | | | |
|____|________________|____________|____________|_____________|______________|
| | | | | | |
|____|________________|____________|____________|_____________|______________|
| | | | | | |
|____|________________|____________|____________|_____________|______________|
| TOTAL: | | | |
|__________________________________|____________|_____________|______________|
– continuare –
______________________________________________________________________________
|Nr. | Activitatea |Beneficiarul| Date referitoare |Informaţii |Observaţii|
|crt.| desfăşurată*2) | | la furnizor |referitoare | |
| | | |__________________|la controale | |
| | | |Persoana |Timp |ale | |
| | | |care a |alocat|inspectorilor| |
| | | |efectuat | |de muncă | |
| | | |activitatea| | | |
|____|________________|____________|___________|______|_____________|__________|
| 0 | 1 | 2 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|____|________________|____________|___________|______|_____________|__________|
| | | | | | | |
|____|________________|____________|___________|______|_____________|__________|
| | | | | | | |
|____|________________|____________|___________|______|_____________|__________|
| | | | | | | |
|____|________________|____________|___________|______|_____________|__________|
| TOTAL: | | | | |
|__________________________________|___________|______|_____________|__________|
Titularul certificatului*3),
Conducătorul serviciului extern de
prevenire şi protecţie*4),
SEMNIFICAŢIA COLOANELOR DIN TABEL ESTE URMĂTOAREA:
A – Profilul de activitate
B – Numărul total de salariaţi
C – Numărul de participanţi la activitatea desfăşurată
————
*1) Numărul de înregistrare la emitent.
#M1
*2) Se vor completa activităţile de prevenire şi protecţie desfăşurate,
dintre cele prevăzute la art. 15 din normele metodologice.
#B
*3) Se va specifica funcţia, numele şi prenumele reprezentantului legal al
titularului şi va purta semnătură şi ştampilă.
*4) Numele şi prenumele conducătorului şi semnătura.
#M1
ANEXA 10A
la normele metodologice
Denumirea/Numele solicitantului: ………..
Adresă: ………………………………
Localitate: …………………………..
Ţară: ………………………………..
Cod poştal: …………………………..
Telefon/Fax: ………………………….
Nr. …../……..*1)
NOTIFICARE PENTRU PRESTARE PERMANENTĂ, ÎN REGIM DE STABILIRE
Către
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu
caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din cadrul
Inspectoratului Teritorial de Muncă ……………………*2)
În conformitate cu prevederile art. 45^3 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, subsemnatul, ………………………, în calitate de ………………… al
………………………………., cu sediul în ………………….., vă notific că deţin
Certificatul/Autorizaţia/Atestatul nr. ……. din ……………., emis/emisă de ………………………..,
valabil/valabilă pentru perioada ………………………………., pentru prestarea permanentă a serviciilor de
prevenire şi protecţie:
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
În susţinerea notificării depun următoarele documente:
a) …………………………………………………………….;
b) …………………………………………………………….;
c) …………………………………………………………….;
d) …………………………………………………………….;
Data …………… Semnătura ……………….*3)
————
*1) Se va completa cu numărul şi data de înregistrare la solicitant.
*2) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de muncă în cadrul căruia funcţionează
Comisia de abilitare şi avizare.
*3) Se va semna şi, după caz, se va ştampila.
#M1
ANEXA 10B
la normele metodologice
Denumirea/Numele solicitantului: ………..
Adresă: ………………………………
Localitate: …………………………..
Ţară: ………………………………..
Cod poştal: …………………………..
Telefon/Fax: ………………………….
Nr. …../……..*1)
NOTIFICARE PENTRU PRESTARE TEMPORARĂ SAU OCAZIONALĂ
Către
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu
caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din cadrul
Inspectoratului Teritorial de Muncă …………………….*2)
În conformitate cu prevederile art. 45^4 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, subsemnatul, …………………………………, în calitate de
…………………… al ……………………, cu sediul în ………………., vă notific că deţin
Certificatul/Autorizaţia/Atestatul nr. ….. din ………….., emis/emisă de ……………………………,
valabil/valabilă pentru perioada ………………….., în vederea prestării următoarelor servicii de prevenire
şi protecţie:
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
temporar sau ocazional.
Serviciile ……………………………………. vor fi efectuate în localitatea ……………….., judeţul ……………….,
pentru persoana juridică …………………………., în perioada ………………..
Data …………… Semnătura ……………….*3)
————
*1) Se va completa cu numărul şi data de înregistrare la solicitant.
*2) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de muncă în cadrul căruia funcţionează
Comisia de abilitare şi avizare.
*3) Se va semna şi, după caz, se va ştampila.
#B
ANEXA 11
la normele metodologice
ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA ___________________________
FIŞĂ DE INSTRUIRE INDIVIDUALĂ
privind securitatea şi sănătatea în muncă
NUMELE ŞI PRENUMELE ______________________________________________________
LEGITIMAŢIA, MARCA _______________________________________________________
GRUPA SANGUINĂ ___________________________________________________________
DOMICILIUL _______________________________________________________________
Data şi locul naşterii: __________________________________________________
Calificarea _____________________________ Funcţia ________________________
Locul de muncă ___________________________________________________________
Autorizaţii (ISCIR ş.a.) _________________________________________________
Traseul de deplasare la/de la serviciu
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Instruirea la angajare
1) Instruirea introductiv generală, a fost efectuată la data ______________
timp de __________ ore, de către _________________________ având funcţia de
______________________________________________________________________________
Conţinutul instruirii
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Semnătura celui Semnătura celui care a Semnătura celui care a verificat
instruit efectuat instruirea însuşirea cunoştinţelor
2) Instruirea la locul de muncă, a fost efectuată la data _________________
loc de muncă/post de lucru __________________ timp de _________ ore, de către
____________________________ având funcţia de ________________________________
Conţinutul instruirii
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Semnătura celui Semnătura celui care a Semnătura celui care a verificat
instruit efectuat instruirea însuşirea cunoştinţelor
3) Admis la lucru
Numele şi prenumele ______________________________________________________
Funcţia (şef secţie, atelier, şantier etc.) ______________________________
Data şi semnătura ________________________________________________________
Instruirea periodică
______________________________________________________________________________
| Data | Durata (h)| Ocupaţia| Materialul | Semnătura celui |
| instruirii| | | predat |_______________________________|
| | | | | instruit| care a | care a |
| | | | | | instruit| verificat |
| | | | | | | instruirea|
|___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________|
|___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________|
|___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________|
|___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________|
|___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________|
|___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________|
|___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________|
Instruire periodică suplimentară
______________________________________________________________________________
| Data | Durata (h)| Ocupaţia| Materialul | Semnătura celui |
| efectuării| | | predat |_______________________________|
| | | | | instruit| care a | care a |
| | | | | | instruit| verificat |
| | | | | | | instruirea|
|___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________|
|___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________|
|___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________|
|___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________|
|___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________|
|___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________|
|___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________|
Rezultatele testărilor
___________________________________________________________________
| Data | Materialul examinat | Calificativ | Examinator |
|___________|________________________|_________________|____________|
|___________|________________________|_________________|____________|
|___________|________________________|_________________|____________|
Accidente de muncă sau îmbolnăviri profesionale suferite
___________________________________________________________________
| Data producerii | Diagnosticul medical | Nr. şi data | Nr. zile |
| evenimentului | | PV de | ITM |
| | | cercetare a | |
| | | evenimentului | |
|_________________|______________________|_______________|__________|
|_________________|______________________|_______________|__________|
|_________________|______________________|_______________|__________|
Sancţiuni aplicate pentru nerespectarea reglementărilor de securitate şi
sănătate în muncă
___________________________________________________________________
| Abaterea săvârşită | Sancţiunea | Nr. şi data |
| | administrativă | deciziei |
|___________________________|_____________________|_________________|
|___________________________|_____________________|_________________|
|___________________________|_____________________|_________________|
CONTROL MEDICAL PERIODIC
_____________________________________ _____________________________________
| Observaţii de specialitate | | Observaţii de specialitate |
| ___________________________________ | | ___________________________________ |
| ___________________________________ | | ___________________________________ |
| ___________________________________ | | ___________________________________ |
| ___________________________________ | | ___________________________________ |
| | | |
| Semnătura şi Data | | Semnătura şi Data |
| parafa medicului vizei | | parafa medicului vizei |
| de medicina muncii …. | | de medicina muncii |
|_____________________________________| |_____________________________________|
_____________________________________ _____________________________________
| Observaţii de specialitate | | Observaţii de specialitate |
| ___________________________________ | | ___________________________________ |
| ___________________________________ | | ___________________________________ |
| ___________________________________ | | ___________________________________ |
| ___________________________________ | | ___________________________________ |
| | | |
| Semnătura şi Data | | Semnătura şi Data |
| parafa medicului vizei | | parafa medicului vizei |
| de medicina muncii | | de medicina muncii |
|_____________________________________| |_____________________________________|
_____________________________________ _____________________________________
| Observaţii de specialitate | | Observaţii de specialitate |
| ___________________________________ | | ___________________________________ |
| ___________________________________ | | ___________________________________ |
| ___________________________________ | | ___________________________________ |
| ___________________________________ | | ___________________________________ |
| | | |
| Semnătura şi Data | | Semnătura şi Data |
| parafa medicului vizei | | parafa medicului vizei |
| de medicina muncii …. | | de medicina muncii |
|_____________________________________| |_____________________________________|
TESTAREA PSIHOLOGICĂ PERIODICĂ
_____________________________________ _____________________________________
| Apt psihologic pentru:* | | Apt psihologic pentru:* |
| ___________________________________ | | ___________________________________ |
| ___________________________________ | | ___________________________________ |
| ___________________________________ | | ___________________________________ |
| ___________________________________ | | ___________________________________ |
| | | |
| Semnătura Data | | Semnătura Data |
| psihologului | | psihologului |
|_____________________________________| |_____________________________________|
_____________________________________ _____________________________________
| Apt psihologic pentru:* | | Apt psihologic pentru:* |
| ___________________________________ | | ___________________________________ |
| ___________________________________ | | ___________________________________ |
| ___________________________________ | | ___________________________________ |
| ___________________________________ | | ___________________________________ |
| | | |
| Semnătura Data | | Semnătura Data |
| psihologului | | psihologului |
|_____________________________________| |_____________________________________|
_____________________________________ _____________________________________
| Apt psihologic pentru:* | | Apt psihologic pentru:* |
| ___________________________________ | | ___________________________________ |
| ___________________________________ | | ___________________________________ |
| ___________________________________ | | ___________________________________ |
| ___________________________________ | | ___________________________________ |
| | | |
| Semnătura Data | | Semnătura Data |
| psihologului | | psihologului |
|_____________________________________| |_____________________________________|
* lucru la înălţime, lucru în condiţii de izolare, conducători auto etc.
ANEXA 12
la normele metodologice
Întreprinderea/unitatea ___________________________________________
FIŞĂ DE INSTRUIRE COLECTIVĂ
privind securitatea şi sănătatea în muncă
întocmită azi ______________
Subsemnatul ………………………………………….., având funcţia de ………………………, am procedat la
instruirea unui număr de …… persoane de la ………………………….., conform tabelului nominal de pe
verso, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru vizita (prezenţa) în întreprindere/unitate în
zilele …………………… .
În cadrul instruirii s-au prelucrat următoarele materiale:
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Prezenta fişă de instructaj se va păstra la
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Verificat, Semnătura celui care a efectuat instruirea
verso
Fişă de instruire colectivă
TABEL NOMINAL
cu persoanele participante la instruire
Subsemnaţii am fost instruiţi şi am luat cunoştinţă de materialele prelucrate şi consemnate în fişa de
instruire colectivă privind securitatea şi sănătatea în muncă şi ne obligăm să le respectăm întocmai.
______________________________________________________________________
|Nr. | Numele şi prenumele | Act identitate/grupa sanguină | Semnătura |
|crt.| | | |
|____|_____________________|_______________________________|___________|
|____|_____________________|_______________________________|___________|
|____|_____________________|_______________________________|___________|
|____|_____________________|_______________________________|___________|
|____|_____________________|_______________________________|___________|
|____|_____________________|_______________________________|___________|
|____|_____________________|_______________________________|___________|
|____|_____________________|_______________________________|___________|
|____|_____________________|_______________________________|___________|
|____|_____________________|_______________________________|___________|
|____|_____________________|_______________________________|___________|
|____|_____________________|_______________________________|___________|
|____|_____________________|_______________________________|___________|
|____|_____________________|_______________________________|___________|
|____|_____________________|_______________________________|___________|
|____|_____________________|_______________________________|___________|
|____|_____________________|_______________________________|___________|
Numele şi prenumele persoanei care a primit un exemplar __________________
Semnătura ____________________
NOTĂ:
Fişa se completează în 2 exemplare.
#M1
ANEXA 13
la normele metodologice
COMUNICAREA EVENIMENTELOR
______________________________________________________________________________
| FIŞA Nr. | JUDEŢUL | Denumirea angajatorului la care | Adresa |
| | | s-a produs evenimentul: | |
|_____________| | | Telefon |
| Cod CAEN | |_________________________________|_______________|
|_____________| LOCALITATEA | Denumirea angajatorului la care | Adresa |
| Data/Ora | | este/a fost angajat accidentatul| |
| producerii | | | Telefon |
|_____________|______________|_________________________________|_______________|
| Data | Locul | |
| comunicării:| producerii | VICTIME |
|_____________| evenimentului|_________________________________________________|
| Numele/ | | Nume | Nume | Nume |
| funcţia | | Prenume | Prenume | Prenume |
| persoanei |______________|________________|_______________|________________|
| care | Unitatea | Ocupaţie: | Ocupaţie: | Ocupaţie: |
| comunică: | medicală la | Vechime în | Vechime în | Vechime în |
| | care a fost | ocupaţie: | ocupaţie: | ocupaţie: |
| | internat | Vechime la | Vechime la | Vechime la |
| | accidentatul:| locul de | locul de | locul de |
| | | muncă: | muncă: | muncă: |
| | | Vârsta: | Vârsta: | Vârsta: |
| | | Starea | Starea | Starea |
| | | civilă: | civilă: | civilă: |
| | | Copii în | Copii în | Copii în |
| | | întreţinere: | întreţinere: | întreţinere: |
| | | Alte persoane | Alte persoane | Alte persoane |
| | | în | în | în |
| | | întreţinere: | întreţinere: | întreţinere: |
|_____________|______________|________________|_______________|________________|
| ACCIDENT | INCIDENT | Decizia de |
|_____________________________________________| PERICULOS: | încadrare INV |
| Colectiv | Individual | |________________|
|__________________|__________________________| | Nr/Data | Gr. |
| Nr. de | Din care| ITM | Invaliditate| Deces| | | |
| victime| decedaţi| | evidentă | | | | |
|________|_________|_____|_____________|______| | | |
| | | | | | | | |
|________|_________|_____|_____________|______|_______________|_________|______|
| Descrierea împrejurărilor care se cunosc şi cauze prezumtive în care s-a |
| produs evenimentul: |
| |
| |
|______________________________________________________________________________|
| Consecinţele accidentului (în cazul decesului se va menţiona| Starea civilă: |
| data şi ora decesului): | C – căsătorit |
| | D – divorţat |
| | N – necăsătorit|
|_____________________________________________________________|________________|
#M1
ANEXA 14
la normele metodologice
Conţine ….. pagini
Dată în faţa mea/noastră,
Azi …………………
Membru comisie de cercetare/inspector de muncă
……………………………………….
Posesor legitimaţie nr. …../…………….
Membrii comisiei de cercetare a evenimentului:
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
DECLARAŢIE
Subsemnatul/Subsemnata, …………………………………………., fiul (fiica) lui …………….. şi al (a)
………………., născut(ă) în localitatea …………………, judeţul …………………….., la data de ………….., cu
domiciliul stabil în judeţul …………………….., localitatea ………………., str. ……………… nr. …., bl. …., sc.
…., et. …., ap. …., sectorul …., posesor al BI/CI seria ……, nr. ……………, eliberat(ă) la data de …………..,
CNP ………………, de profesie ………………., angajat(ă) la ………………………, din data de ……………, în
funcţia de …………………….., cu privire la evenimentul din data de …………., ora …….., ce a avut loc la
………………….., la locul de muncă ………………………., situat …………………………………., şi în care au fost
implicaţi numiţii:
…………………………………………………………………..,
declar următoarele:
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Semnătura,
NOTĂ:
Când rândurile pentru declaraţie nu sunt suficiente, aceasta se va continua pe pagini separate, care
vor fi numerotate şi semnate de declarant.
#B
ANEXA 15
la normele metodologice
REGISTRUL UNIC
DE EVIDENŢĂ A ACCIDENTAŢILOR ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA _____________
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A – DATE PERSONALE
– vârstă;
– stare civilă;
– ocupaţie;
– vechime în ocupaţie;
– vechime la loc de muncă
B – LOCUL DE MUNCĂ AL VICTIMEI (secţie, atelier etc.)
C – LOCUL UNDE S-A PRODUS ACCIDENTUL
D – ACTIVITATEA ECONOMICĂ ÎN CARE S-A ACCIDENTAT VICTIMA (cod CAEN)
E – ÎMPREJURARE CAUZELE ACCIDENTĂRII
F – EFECTELE ACCIDENTELOR ASUPRA ORGANISMULUI UMAN
G – Nr. zile ITM (calendaristice)
H – OBS.
I – RELUARE ACTIVITATE
J – DECES
K – DATA COMUNICĂRII LA INSPECTORAT
T: Transmis
P: Primit (numele persoanei)
L – Nr.; DATA DECIZIEI; GRAD INV.
______________________________________________________________________________
|N|NUMELE ŞI | A| B| C| D| E| F|DATA/ORA | DATA TERMINĂRII ITM | G| H|
|r|PRENUMELE | | | | | | |ACCIDENTĂRII| PRIN: | | |
| |ACCIDENTAŢILOR| | | | | | |PRIN: |________________________| | |
|c| | | | | | | | |INVALIDITATE| I | J | K | | |
|r| | | | | | | |____________|____________| | | | | |
|t| | | | | | | |ITM| J | K | L | K | | | | | |
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|0| 1 | 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13| 14| 15|16|17|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
ANEXA 16
la normele metodologice
REGISTRUL UNIC
DE EVIDENŢĂ A INCIDENTELOR PERICULOASE ÎN ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA _____________
______________________________________________________________________________
|Nr. |DESCRIEREA |LOCUL UNDE|ACTIVITATEA|ÎMPREJURAREA|DATA |MĂSURI |
|crt.|INCIDENTULUI|S-A PRODUS|ECONOMICĂ |CAUZELE |TRANSMITERII|REALIZATE |
| | |ACCIDENTUL|ÎN CARE |INCIDENTULUI|OPERATIVE |PENTRU |
| | |(secţie, |S-A PRODUS | |LA |PREVENIREA |
| | |atelier |ACCIDENTUL | |INSPECTORAT |UNOR CAZURI|
| | |etc.) |(Cod CAEN) | |T: Transmis |SIMILARE |
| | | | | |P: Primit | |
| | | | | |(numele | |
| | | | | |persoanei) | |
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
ANEXA 17
la normele metodologice
REGISTRUL UNIC
DE EVIDENŢĂ A ACCIDENTELOR UŞOARE ÎN ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA _________________
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A – DATE PERSONALE
– vârstă;
– stare civilă;
– ocupaţie;
– vechime în ocupaţie;
– vechime la loc de muncă
B – LOCUL UNDE S-A PRODUS ACCIDENTUL
C – ACTIVITATEA ECONOMICĂ ÎN CARE S-A ACCIDENTAT VICTIMA (cod CAEN)
D – EFECTELE ACCIDENTĂRII ASUPRA ORGANISMULUI UMAN
E – OBS.
F – CU INCAPACITATE DE MUNCĂ (nr. zile, dar mai puţin de 3)
G – CU INCAPACITATE DE MUNCĂ (dar mai puţin de o zi)
______________________________________________________________________________
|Nr. |NUMELE ŞI |A|LOCUL DE|B|C|ÎMPREJURAREA|D|DATA/ |FELUL |E |
|crt.|PRENUMELE | |MUNCĂ AL| | |CAUZELE | |ORA |ACCIDENTULUI| |
| |ACCIDENTAŢILOR| |VICTIMEI| | |ACCIDENTĂRII| |ACCIDENTĂRII|____________| |
| | | |(secţie,| | | | | | F | G | |
| | | |atelier | | | | | | | | |
| | | |etc.) | | | | | | | | |
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
| 0 | 1 |2| 3 |4|5| 6 |7| 8 | 9 | 10 |11|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
ANEXA 18
la normele metodologice
REGISTRUL UNIC
DE EVIDENŢĂ A ACCIDENTAŢILOR ÎN MUNCĂ CE AU CA URMARE INCAPACITATE DE MUNCĂ MAI
MARE DE 3 ZILE DE LUCRU ÎN ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA ___________________________
A – DATE PERSONALE
– vârstă;
– stare civilă;
– ocupaţie;
– vechime în ocupaţie;
– vechime la loc de muncă
B – LOCUL UNDE S-A PRODUS ACCIDENTUL
C – ACTIVITATEA ECONOMICĂ ÎN CARE S-A ACCIDENTAT VICTIMA (cod CAEN)
D – EFECTELE ACCIDENTELOR ASUPRA ORGANISMULUI UMAN
E – DATA/ORA ACCIDENTĂRII
F – DATA COMUNICĂRII LA ITM
T: Transmis
P: Primit (numele persoanei)
G – PERIOADA CALENDARISTICĂ
H – Nr. ZILE ITM (de lucru)
I – INVALIDITATE Nr.; DATA DECIZIEI; GRAD INV.
______________________________________________________________________________
|N|NUMELE ŞI |A|LOCUL DE |B|C|ÎMPREJURARE |D|E| DATA TERMINĂRII | F| G| H|
|r|PRENUMELE | |MUNCĂ AL | | |CAUZELE | | | INCAPACITĂŢII DE | | | |
| |ACCIDENTAŢILOR| |VICTIMEI | | |ACCIDENTĂRII| | | MUNCĂ PRIN | | | |
|c| | |(secţie, | | | | | |___________________| | | |
|r| | |atelier | | | | | |RELUARE |I |DECES| | | |
|t| | |etc.) | | | | | |ACTIVITATE| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|0| 1 |2| 3 |4|5| 6 |7|8| 9 |10| 11 |12|13|14|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
#M1
ANEXA 19
la normele metodologice
Nr. ……/data ……………………….
Judeţul ………………………………
Localitate: …………………………..
Unitatea sanitară ……………………..
FIŞA DE SEMNALARE BP1
Către ……………………
Numele ………………………………………………………….
Prenumele ……………………………………… Sexul M/F ……..
Data naşterii: anul ………. luna ………………… ziua ………..
Buletin/Carte de identitate: seria …. nr. ……. CNP ………………
Adresa de domiciliu ………………………………………………
Datele de contact actuale (telefon, mobil, fax, e-mail)* ……………..
Profesia ………………………………………………………..
Statutul socioprofesional (pensionar cu invaliditate, pensionar de vârstă, persoană cu handicap,
angajat cu unul sau mai multe contracte de muncă etc.)
………………………………………………………………..
Încadrat la ……………………………………………………..
………………………………………………………………..
Adresa unităţii/unităţilor ………………………………………..
………………………………………………………………..
Diagnosticul prezumtiv ……………………………………………
………………………………………………………………..
Agentul cauzal …………………………………………………..
Ocupaţiile care au generat boala:
1. ……………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………..
Vechimea în ocupaţiile respective:
1. ……………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………..
Semnătura şi parafa medicului
………………………..
Diagnosticul de profesionalitate precizat
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Semnătura şi parafa medicului de medicina muncii
…………………………………………
Data completării:
anul …. luna ………… ziua ….
————
* Opţional.
#M1
ANEXA 20
la normele metodologice
Judeţul ………………………………
Localitate: …………………………..
Unitatea sanitară ……………………..
PROCES-VERBAL Nr. …………..
de cercetare a cazului de boală profesională
anul …… luna …………… ziua ……
Subsemnatul, dr. ……………………………………, cu legitimaţia nr. ………., eliberată de Ministerul
Sănătăţii, în prezenţa (numele, prenumele, funcţia): …………………………….., efectuând cercetarea cazului
de îmbolnăvire profesională ………….. din întreprinderea/instituţia ……………………………………….., cu
sediul în localitatea ………………….., str. ………………….. nr. ….., semnalat de unitatea sanitară/medicul
………………………., cu diagnosticul de …………………………………………….., am constatat următoarele:
1. Se confirmă caracterul profesional al bolii:
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
a) Îmbolnăvirea profesională se datorează următoarelor cauze:
………………………………………………………………..
b) Recomandări: ………………………………………………….
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
2. Se infirmă caracterul profesional al bolii:
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Motivele pentru care a fost infirmat caracterul profesional al bolii:
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 6 exemplare pentru întreprinderea/instituţia/societatea în
cauză, autoritatea de sănătate publică, medicul care a semnalat îmbolnăvirea, lucrător, inspectoratul
teritorial de muncă şi pentru asigurător.
Am primit un exemplar al prezentului proces-verbal şi am luat cunoştinţă de recomandările făcute,
astăzi, data de mai jos:
anul …. luna ………… ziua ….
Semnătura conducătorului Semnătura şi parafa Semnătura
întreprinderii/instituţiei medicului care a inspectorului de muncă
efectuat cercetarea
…………………….. ………………. ………………….
#M1
ANEXA 21
la normele metodologice
FIŞA DE DECLARARE A CAZULUI DE BOALĂ PROFESIONALĂ BP2
Nr. ……./luna …………….
Judeţul ………………………………
Localitate: …………………………..
Unitatea sanitară ……………………..
Numele şi prenumele ……………………
CNP ………………………………….
ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA ANGAJATOARE ………………………………..
ADRESA COMPLETĂ A ÎNTREPRINDERII/UNITĂŢII …………………………..
………………………………………………………………..
COD CAEN*1) ……………………………………………………..
Secţia, atelierul ………………………………………………..
COD OCUPAŢIE ACTUALĂ*2) …………………………………………..
COD OCUPAŢIE CARE A GENERAT BOALA*2) ……………………………….
Vechimea în ocupaţia care a generat boala …………………………..
Data semnalării ………………………………………………….
Diagnosticul prezumtiv ……………………………………………
Unitatea care a confirmat diagnosticul de profesionalitate ……………
Diagnosticul precizat complet*3) [şi codificarea radiologică în cazul diagnosticului de
pneumoconioză*4)] ……………………………………
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Data declarării (anul, luna, ziua) …………………………………
Agentul cauzal (circumstanţe) ……………………………………..
………………………………………………………………..
Măsuri indicate pentru bolnav (concediu medical, spitalizare, recomandări program redus, control
periodic, schimbarea locului de muncă, pensionare etc.)
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Bolnavul a decedat (da, nu) ………
Număr total lucrători din întreprindere/unitate: …………………….
Număr lucrători din întreprindere/unitate expuşi la agentul cauzal incriminat:
…………………………………………………………
Cercetarea s-a făcut prin Procesul-verbal nr. ……………………….
Data completării:
anul …. luna …………… ziua ….
Semnătura şi parafa
medicului de medicina muncii
Ştampila unităţii
————
*1) Din 4 cifre, conform Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 601/2002
privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN.
*2) Conform Ordinului ministrului de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale, şi al preşedintelui
Comisiei Naţionale de Statistică nr. 138/1.949/1995 privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din
România (C.O.R.), cu modificările şi completările ulterioare.
*3) Denumire completă, complicaţii, afecţiuni asociate.
*4) După caz.
#M1
ANEXA 22
la normele metodologice
TABEL CU BOLILE PROFESIONALE CU DECLARARE OBLIGATORIE
Neoplazii
______________________________________________________________________________
| Boala | Noxă profesională |
|____________________________|_________________________________________________|
| Neoplasm hepatic şi al | Arsen şi compuşi |
| ductelor biliare |_________________________________________________|
| intrahepatice | Clorură de vinil monomer |
| |_________________________________________________|
| | Virusuri hepatitice B şi C |
|____________________________|_________________________________________________|
| Neoplasm al cavităţii | Crom hexavalent şi compuşi |
| (foselor) nazale şi/sau al |_________________________________________________|
| sinusurilor | Fabricarea alcoolului izopropilic prin procedeul|
| | acidului concentrat |
| |_________________________________________________|
| | Formaldehidă |
| |_________________________________________________|
| | Nichel şi compuşi |
| |_________________________________________________|
| | Pulberi de lemn |
|____________________________|_________________________________________________|
| Neoplasm nazofaringian | Formaldehidă |
|____________________________|_________________________________________________|
| Neoplasm laringian | Azbest |
|____________________________|_________________________________________________|
| Neoplasm bronhopulmonar | Arsen şi compuşi |
| |_________________________________________________|
| | Azbest |
| |_________________________________________________|
| | Beriliu |
| |_________________________________________________|
| | Bisclormetileter şi derivaţi |
| |_________________________________________________|
| | Cadmiu şi compuşi |
| |_________________________________________________|
| | Carbură de tungsten |
| |_________________________________________________|
| | Clormetil-metileter |
| |_________________________________________________|
| | Clorură de vinil |
| |_________________________________________________|
| | Cobalt |
| |_________________________________________________|
| | Crom hexavalent şi compuşi |
| |_________________________________________________|
| | Dioxid de siliciu liber cristalin |
| |_________________________________________________|
| | Formaldehidă |
| |_________________________________________________|
| | Gaze muştar |
| |_________________________________________________|
| | Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane,|
| | negru de fum şi altele) |
| |_________________________________________________|
| | Nichel şi compuşi |
| |_________________________________________________|
| | Oxizi de fier |
| |_________________________________________________|
| | Radiaţii ionizante |
| |_________________________________________________|
| | Radon şi produşi de dezintegrare ai radonului |
| | (inclusiv la mineritul subteran al hematitei) |
| |_________________________________________________|
| | Talc cu conţinut de azbest |
| |_________________________________________________|
| | Uleiuri minerale |
|____________________________|_________________________________________________|
| Neoplasm osos şi al | Radiaţii ionizante |
| cartilajului articular al | |
| membrelor şi cu alte | |
| localizări | |
|____________________________|_________________________________________________|
| Neoplasme ale pielii: | Arsen şi compuşi |
| – epiteliom spinocelular |_________________________________________________|
| – epiteliom bazocelular | Hidrocarburi aromatice (din bitum, creozot, |
| – melanom malign | gudroane, negru de fum, produşi de |
| – boala Bowen (carcinom | gazeificare a cărbunelui, smoală, produse |
| in situ) | petroliere, uleiuri minerale şi altele) |
| |_________________________________________________|
| | Radiaţii ionizante |
| |_________________________________________________|
| | Uleiuri minerale |
|____________________________|_________________________________________________|
| Mezoteliom pleural | Azbest |
| Mezoteliom peritoneal | |
|____________________________|_________________________________________________|
| Neoplasm al vezicii şi al | Amino- şi nitroderivaţi aromatici |
| căilor urinare |_________________________________________________|
| | Arsen şi compuşi |
| |_________________________________________________|
| | Auramină |
| |_________________________________________________|
| | Benzen |
| |_________________________________________________|
| | Benzidină şi derivaţi |
| |_________________________________________________|
| | Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane,|
| | negru de fum şi altele) |
| |_________________________________________________|
| | 2-Naftilamină |
| |_________________________________________________|
| | Uleiuri minerale |
|____________________________|_________________________________________________|
| Neoplasm al tractului | Gaze muştar |
| digestiv |_________________________________________________|
| | Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane,|
| | negru de fum şi altele) |
| |_________________________________________________|
| | Uleiuri minerale |
|____________________________|_________________________________________________|
| Glioblastom | Derivaţi de nitrozuree şi nitrozoguanidine |
|____________________________|_________________________________________________|
| Neoplasm mamar | Hormoni sexuali (dietilstilbestrol şi altele) |
| Neoplasm al tractului | |
| genital feminin | |
|____________________________|_________________________________________________|
| Neoplasm al tractului | Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane,|
| genital masculin | negru de fum şi altele) |
|____________________________|_________________________________________________|
| Leucemii | Benzen şi derivaţi |
| |_________________________________________________|
| | Etilen-oxid (oxid de etilenă) |
| |_________________________________________________|
| | Formaldehidă |
| |_________________________________________________|
| | Radiaţii ionizante |
|____________________________|_________________________________________________|
| Limfom non-Hodgkinian | Formaldehidă |
|____________________________|_________________________________________________|
| Alte afecţiuni maligne | Agenţi cancerigeni cerţi din lista IARC |
| cauzate de expunerea | |
| profesională obiectivată şi| |
| evaluată la unul sau mai | |
| mulţi agenţi din lista IARC| |
|____________________________|_________________________________________________|
Alte boli şi modificări hematologice nonmaligne
______________________________________________________________________________
| Boala profesională | Noxă profesională |
|____________________________|_________________________________________________|
| Anemie | Ankylostoma duodenale |
| |_________________________________________________|
| | Arsen şi compuşi |
| |_________________________________________________|
| | Benzen |
| |_________________________________________________|
| | Brucella |
| |_________________________________________________|
| | Butil de staniu |
| |_________________________________________________|
| | Cimen (paracimol) |
| |_________________________________________________|
| | Compuşi organofosforici şi organocloruraţi |
| |_________________________________________________|
| | Crezoli |
| |_________________________________________________|
| | Fosfor şi compuşi |
| |_________________________________________________|
| | Hidrocarburi alifatice halogenate (clorură de |
| | metil = monoclormetan, hexaclorciclohexan = |
| | Lindan, tricloretilenă etc.) |
| |_________________________________________________|
| | Hidrogen arseniat (arsină) |
| |_________________________________________________|
| | Medicamente |
| |_________________________________________________|
| | Mesitilen |
| |_________________________________________________|
| | Metilcelosolv |
| |_________________________________________________|
| | Monoxid de carbon |
| |_________________________________________________|
| | Naftalină |
| |_________________________________________________|
| | Nitro-, cloro- şi cloronitroderivaţi aromatici |
| | (monoclorbenzen, o-diclorbenzen, DDT, |
| | trinitrotoluen, pentaclorfenol etc.) |
| |_________________________________________________|
| | p-Butilbenzen |
| |_________________________________________________|
| | Pirocatechină |
| |_________________________________________________|
| | Pirogalol |
| |_________________________________________________|
| | Plumb |
| |_________________________________________________|
| | Radiaţii ionizante |
| |_________________________________________________|
| | Silicat de etil |
| |_________________________________________________|
| | Trimetilbenzen (pseudocumen) şi alte |
| | hidrocarburi aromatice |
| |_________________________________________________|
| | şi altele |
|____________________________|_________________________________________________|
| Agranulocitoză | Benzen |
| |_________________________________________________|
| | Radiaţii ionizante |
| |_________________________________________________|
| | Trinitrotoluen |
| |_________________________________________________|
| | şi altele |
|____________________________|_________________________________________________|
| Methemoglobinemie | Amino- şi nitroderivaţi |
| |_________________________________________________|
| | Hidrogen arseniat |
| |_________________________________________________|
| | Oxizi de azot |
| |_________________________________________________|
| | Pirocatechină |
| |_________________________________________________|
| | Pirogalol |
| |_________________________________________________|
| | Rezorcină |
| |_________________________________________________|
| | şi altele |
|____________________________|_________________________________________________|
Afecţiuni psihice şi comportamentale
______________________________________________________________________________
| Boala profesională | Noxă profesională |
|____________________________|_________________________________________________|
| Sindrom posttraumatic | Traumatisme craniene prin accident de muncă |
|____________________________|_________________________________________________|
Boli neurologice
______________________________________________________________________________
| Boala profesională | Noxă profesională |
|____________________________|_________________________________________________|
| Parkinson secundar | Mangan (dioxid de mangan) |
| |_________________________________________________|
| | Mercur şi compuşi |
| |_________________________________________________|
| | Monoxid de carbon |
| |_________________________________________________|
| | Sulfură de carbon |
|____________________________|_________________________________________________|
| Afecţiuni extrapiramidale | Acrilamidă |
| şi tulburări de motilitate:|_________________________________________________|
| – ataxie/tremor intenţional| Furfural |
| şi altele |_________________________________________________|
| | N-Hexan |
| |_________________________________________________|
| | Hidrocarburi alifatice halogenate |
| |_________________________________________________|
| | Hidrogen fosforat (fosfină, trihidrură de |
| | fosfor) |
| |_________________________________________________|
| | Mangan |
| |_________________________________________________|
| | Mercur şi compuşi |
| |_________________________________________________|
| | Toluen |
| |_________________________________________________|
| | şi altele |
|____________________________|_________________________________________________|
| Mononeuropatia membrelor | Mişcări repetitive |
| superioare: | Vibraţii |
| – sindrom de tunel carpian | Poziţii extreme ale articulaţiilor |
| – sindromul de tunel | (în special asocierea acestor factori de risc) |
| cubital Guyon | |
| – sindromul epitrohleo- | |
| olecranian | |
| – sindromul de tunel radial| |
| – alte mononeuropatii ale | |
| membrelor superioare | |
|____________________________|_________________________________________________|
| Sindrom de compresie a | Poziţii vicioase |
| nervului sciatic | |
|____________________________|_________________________________________________|
| Neuropatie | Acrilamidă |
| |_________________________________________________|
| | Arsen şi compuşi |
| |_________________________________________________|
| | Borrelia (maladia Lyme) |
| |_________________________________________________|
| | Brucella (bruceloză cronică) |
| |_________________________________________________|
| | Compuşi organofosforici |
| |_________________________________________________|
| | Dimetil aminopropionitril |
| |_________________________________________________|
| | Etilen-oxid (oxid de etilenă) |
| |_________________________________________________|
| | Hidrocarburi alifatice halogenate |
| |_________________________________________________|
| | Hidrocarburi alifatice (N-hexan, ciclohexan şi |
| | altele) |
| |_________________________________________________|
| | Hidrocarburi aromatice |
| |_________________________________________________|
| | Mercur |
| |_________________________________________________|
| | Metil-N-butil-cetonă |
| |_________________________________________________|
| | Plumb |
| |_________________________________________________|
| | Sulfură de carbon |
| |_________________________________________________|
| | Taliu |
| |_________________________________________________|
| | Virusul hepatitic C |
| |_________________________________________________|
| | Virusul varicelo-zosterian |
| |_________________________________________________|
| | Vibraţii |
| |_________________________________________________|
| | şi altele |
|____________________________|_________________________________________________|
| Mielită | Borrelia (maladia Lyme) |
| |_________________________________________________|
| | Bromură de metil (monobrommetan) |
| |_________________________________________________|
| | Brucella (bruceloza cronică) |
| |_________________________________________________|
| | şi altele |
|____________________________|_________________________________________________|
| Nevrită trigeminală | Hidrocarburi alifatice halogenate |
| |_________________________________________________|
| | Nitro- şi aminoderivaţi aromatici |
| |_________________________________________________|
| | şi altele |
|____________________________|_________________________________________________|
| Encefalopatia toxică | Acetonitril |
| |_________________________________________________|
| | Alcooli |
| |_________________________________________________|
| | Aldehide |
| |_________________________________________________|
| | Amine aromatice şi derivaţi |
| |_________________________________________________|
| | Arsen şi compuşi |
| |_________________________________________________|
| | Cetone |
| |_________________________________________________|
| | Decaboran |
| |_________________________________________________|
| | Dimetilformamidă |
| |_________________________________________________|
| | Dimetilsulfoxid (DMSO) |
| |_________________________________________________|
| | Esteri |
| |_________________________________________________|
| | Eteri |
| |_________________________________________________|
| | Glicoli |
| |_________________________________________________|
| | Hidrocarburi alifatice şi aromatice |
| |_________________________________________________|
| | Hidrocarburi alifatice halogenate |
| |_________________________________________________|
| | Hidrogen arseniat |
| |_________________________________________________|
| | Mercur şi compuşi |
| |_________________________________________________|
| | Monoxid de carbon |
| |_________________________________________________|
| | Nitroderivaţi alifatici |
| |_________________________________________________|
| | Nitro- şi cloronitroderivaţi aromatici |
| |_________________________________________________|
| | Pentaboran |
| |_________________________________________________|
| | Plumb şi compuşi |
| |_________________________________________________|
| | Solvenţi organici (amestecuri) |
| |_________________________________________________|
| | Staniu şi compuşi |
| |_________________________________________________|
| | Tetrahidrofuran |
| |_________________________________________________|
| | şi altele |
|____________________________|_________________________________________________|
| Paralizii | Compresii mecanice |
|____________________________|_________________________________________________|
Boli ale analizatorului vizual
______________________________________________________________________________
| Boala profesională | Noxă profesională |
|____________________________|_________________________________________________|
| Conjunctivite | Alergeni şi iritanţi profesionali |
| |_________________________________________________|
| | Radiaţii infraroşii |
| |_________________________________________________|
| | Radiaţii ionizante |
| |_________________________________________________|
| | Virusuri, bacterii |
| |_________________________________________________|
| | şi altele |
|____________________________|_________________________________________________|
| Cheratite | Acid clorhidric |
| |_________________________________________________|
| | Acid fluorhidric |
| |_________________________________________________|
| | Amoniac |
| |_________________________________________________|
| | Arsen şi compuşi |
| |_________________________________________________|
| | Benzochinone |
| |_________________________________________________|
| | Cianamidă calcică |
| |_________________________________________________|
| | Clor |
| |_________________________________________________|
| | Creozot |
| |_________________________________________________|
| | Crezoli |
| |_________________________________________________|
| | Dioxid de sulf |
| |_________________________________________________|
| | Etilen-oxid (oxid de etilenă) |
| |_________________________________________________|
| | Fenoli (fenol, pirocatechină, pirogalol, |
| | rezorcina şi altele) |
| |_________________________________________________|
| | Formiat de metil |
| |_________________________________________________|
| | Hidrochinonă |
| |_________________________________________________|
| | Hidrogen sulfurat |
| |_________________________________________________|
| | Piridine |
| |_________________________________________________|
| | Quinoleină |
| |_________________________________________________|
| | Alergeni şi iritanţi profesionali |
| |_________________________________________________|
| | Radiaţii infraroşii |
| |_________________________________________________|
| | Radiaţii ionizante |
| |_________________________________________________|
| | Radiaţii ultraviolete |
| |_________________________________________________|
| | Seleniu |
| |_________________________________________________|
| | Silicat de metil |
| |_________________________________________________|
| | Streptococcus suis |
| |_________________________________________________|
| | Sulfură de carbon |
| |_________________________________________________|
| | Virusuri |
| |_________________________________________________|
| | şi altele |
|____________________________|_________________________________________________|
| Cataractă | Dinitrocrezol |
| |_________________________________________________|
| | Dinitrofenol |
| |_________________________________________________|
| | Etilen-oxid (oxid de etilenă) |
| |_________________________________________________|
| | Lasere |
| |_________________________________________________|
| | Microunde |
| |_________________________________________________|
| | Naftalină |
| |_________________________________________________|
| | Radiaţii infraroşii |
| |_________________________________________________|
| | Radiaţii ionizante şi altele |
| |_________________________________________________|
| | Trinitrotoluen |
| |_________________________________________________|
| | şi altele |
|____________________________|_________________________________________________|
| Nistagmus | Iluminat inadecvat în mine |
|____________________________|_________________________________________________|
| Astenopie acomodativă | Suprasolicitări vizuale, în special în condiţii |
| | de iluminat nefiziologice cantitativ şi |
| | calitativ |
|____________________________|_________________________________________________|
| Nevrită optică | Alcool alilic |
| |_________________________________________________|
| | Alcool metilic (metanol) |
| |_________________________________________________|
| | Arsen şi compuşi |
| |_________________________________________________|
| | Hidrocarburi alifatice halogenate |
| |_________________________________________________|
| | Mercur |
| |_________________________________________________|
| | Naftalină |
| |_________________________________________________|
| | Nitro- şi aminoderivaţi aromatici |
| |_________________________________________________|
| | Piridine |
| |_________________________________________________|
| | Sulfură de carbon |
| |_________________________________________________|
| | Taliu |
|____________________________|_________________________________________________|
| Ambliopie | Bromură de metil (monobrommetan) |
| Diplopie |_________________________________________________|
| Amauroză | Carbamaţi heterociclici anticolinesterazici |
| |_________________________________________________|
| | Clorură de metil (monoclormetan) |
| |_________________________________________________|
| | Compuşi organofosforici |
| |_________________________________________________|
| | Fosfaţi, pirofosfaţi, tiofosfaţi, fosforamide |
| |_________________________________________________|
| | Hidrogen fosforat (fosfina, trihidrura de |
| | fosfor) |
| |_________________________________________________|
| | Monoxid de carbon |
| |_________________________________________________|
| | Sulfură de carbon |
| |_________________________________________________|
| | Taliu |
|____________________________|_________________________________________________|
| Uveită | Streptococ |
| Endoftalmie |_________________________________________________|
| | şi altele |
|____________________________|_________________________________________________|
Boli ale analizatorului auditiv
______________________________________________________________________________
| Boala profesională | Noxă profesională |
|____________________________|_________________________________________________|
| Hipoacuzie | Zgomot peste valorile de expunere de la care se |
| Surditate | declanşează acţiunea angajatorului privind |
| | securitatea şi protecţia sănătăţii lucrătorilor |
| |_________________________________________________|
| | Substanţe chimice ototoxice (arsen, bromură de |
| | metil, n-butil alcool, compuşi organomercuriali,|
| | mangan, mercur, monoxid de carbon, plumb, |
| | stiren, sulfură de carbon, toluen, |
| | tricloretilenă şi altele) |
| |_________________________________________________|
| | Explozii cu afectarea timpanului |
| |_________________________________________________|
| | Perforaţii ale timpanului cu scântei sau metale |
| | topite |
| |_________________________________________________|
| | Traumă barometrică |
| |_________________________________________________|
| | Traumatisme cu interesarea urechii medii şi a |
| | timpanului |
| |_________________________________________________|
| | Traumatisme cu interesarea stâncii temporale |
| |_________________________________________________|
| | Curent electric |
|____________________________|_________________________________________________|
Boli ale aparatului cardiovascular
______________________________________________________________________________
| Boala profesională | Noxă profesională |
|____________________________|_________________________________________________|
| Sindromul Raynaud | Vibraţii cu acţiune la nivelul membrelor |
| | superioare |
| |_________________________________________________|
| | Clorură de vinil |
| |_________________________________________________|
| | Răşini epoxidice |
|____________________________|_________________________________________________|
| Tromboflebită de efort a | Efort cu mişcări ample ale membrelor superioare |
| membrelor superioare | |
|____________________________|_________________________________________________|
| Tromboflebită profundă a | Poziţie şezândă prelungită la conducătorii |
| membrelor inferioare | profesionişti de vehicule şi utilaje |
|____________________________|_________________________________________________|
Boli ale aparatului respirator
______________________________________________________________________________
| Boala | Noxă profesională |
|____________________________|_________________________________________________|
| Silicoză | Dioxid de siliciu liber cristalin |
| Silicotuberculoză | |
|____________________________|_________________________________________________|
| Azbestoză | Azbest |
|____________________________|_________________________________________________|
| Pneumoconioza minerului la | Cărbune |
| cărbune | |
|____________________________|_________________________________________________|
| Aluminoză pulmonară | Aluminiu |
|____________________________|_________________________________________________|
| Berilioză | Beriliu |
|____________________________|_________________________________________________|
| Pneumoconioze cauzate de | Antimoniu = stibiu (stibioză), bariu (baritoză),|
| alte pulberi anorganice | caolin (caolinoză), fibre minerale artificiale, |
| | mică (micatoză), nefelină – apatită, olivină |
| | (olivinoză), oxid de ceriu, oxizi de fier |
| | (sideroză), perlit, pulberi anorganice mixte, |
| | staniu (stanoză), talc (talcoză), tantal, titan,|
| | tungsten, vanadiu, wolfram, zirconiu şi altele |
|____________________________|_________________________________________________|
| Fibroză pulmonară | Ardezie |
| |_________________________________________________|
| | Carburi metalice (frite) |
| |_________________________________________________|
| | Clorură de vinil |
| |_________________________________________________|
| | Medicamente (unele citostatice şi altele) |
| |_________________________________________________|
| | Metale grele (cobalt şi altele) |
| |_________________________________________________|
| | Radiaţii ionizante |
| |_________________________________________________|
| | Substanţe chimice (gaze, fumuri şi vapori) – |
| | inclusiv gaze de furnal, gaze de sudură şi |
| | altele |
| |_________________________________________________|
| | Şisturi |
| |_________________________________________________|
| | Uleiuri minerale |
| |_________________________________________________|
| | şi altele |
|____________________________|_________________________________________________|
| Afecţiuni pulmonare | Azbest |
| benigne: pleurezie benignă,| |
| atelectazii rotunde, plăci | |
| pleurale | |
|____________________________|_________________________________________________|
| Bisinoză | Bumbac, cânepă, in, iută, sisal, kapoc |
|____________________________|_________________________________________________|
| Bronhoalveolită alergică | Acarieni |
| extrinsecă (pneumonia prin |_________________________________________________|
| hipersensibilizare) | Actinomicete termofile |
| |_________________________________________________|
| | Aer condiţionat |
| |_________________________________________________|
| | Alge |
| |_________________________________________________|
| | Alginaţi |
| |_________________________________________________|
| | Amiodaronă |
| |_________________________________________________|
| | Amoebe |
| |_________________________________________________|
| | Anhidride (ftalică, hexahidroftalică, himică, |
| | tetracloroftalică, tetrahidroftalică, |
| | trimelitică şi altele) |
| |_________________________________________________|
| | Antigene animale (inclusiv din dejecţii) |
| |_________________________________________________|
| | Artropode |
| |_________________________________________________|
| | Aur (sărurile de aur) |
| |_________________________________________________|
| | Bacterii aeropurtate |
| |_________________________________________________|
| | Bagasă |
| |_________________________________________________|
| | Blănuri |
| |_________________________________________________|
| | Brânzeturi |
| |_________________________________________________|
| | Bumbac |
| |_________________________________________________|
| | Cafea verde (pulbere) |
| |_________________________________________________|
| | Carmin (pigment din gărgăriţe) |
| |_________________________________________________|
| | Ceai (pulbere) |
| |_________________________________________________|
| | Cereale (grâu, orz, secară şi altele) |
| |_________________________________________________|
| | Compost |
| |_________________________________________________|
| | Enzime din detergenţi |
| |_________________________________________________|
| | Făină |
| |_________________________________________________|
| | Fân (în special mucegăit) |
| |_________________________________________________|
| | Fungi (comestibili şi microscopici) |
| |_________________________________________________|
| | Hamei |
| |_________________________________________________|
| | Hârtie (pastă) |
| |_________________________________________________|
| | Hipofiză (pulbere) |
| |_________________________________________________|
| | Izocianaţi |
| |_________________________________________________|
| | Lemn (pulberi) |
| |_________________________________________________|
| | Malţ |
| |_________________________________________________|
| | Mumii (învelişurile lor textile) |
| |_________________________________________________|
| | Neghina sorgului |
| |_________________________________________________|
| | Nucă de cocos |
| |_________________________________________________|
| | Paprika |
| |_________________________________________________|
| | Peşte (făină de peşte) |
| |_________________________________________________|
| | Piretroide |
| |_________________________________________________|
| | Plută |
| |_________________________________________________|
| | Procarbazină |
| |_________________________________________________|
| | Răşini epoxidice |
| |_________________________________________________|
| | Reactivul Paulis |
| |_________________________________________________|
| | Sisal |
| |_________________________________________________|
| | Soia (coajă) |
| |_________________________________________________|
| | Trestie de zahăr |
| |_________________________________________________|
| | Tutun |
| |_________________________________________________|
| | Uleiuri de răcire |
| |_________________________________________________|
| | Variolă (cruste variolice) |
| |_________________________________________________|
| | şi altele |
|____________________________|_________________________________________________|
| Sindromul toxic al | Pulberi organice |
| pulberilor organice | |
| (boala de siloz şi altele) | |
|____________________________|_________________________________________________|
| BPOC | Pulberi organice |
| |_________________________________________________|
| | Azbest |
| |_________________________________________________|
| | Dioxid de siliciu liber cristalin |
| |_________________________________________________|
| | Alte pulberi anorganice |
| |_________________________________________________|
| | Substanţe chimice (gaze, fumuri şi vapori) |
|____________________________|_________________________________________________|
| Rinite | Alergeni respiratori profesionali |
| |_________________________________________________|
| | Iritanţi respiratori profesionali |
|____________________________|_________________________________________________|
| Ulcer nazal şi/sau | Acid clorhidric |
| perforaţia septului nazal |_________________________________________________|
| | Acid fluorhidric |
| |_________________________________________________|
| | Arsen şi compuşi |
| |_________________________________________________|
| | Clorură de potasiu |
| |_________________________________________________|
| | Clorură de sodiu |
| |_________________________________________________|
| | Crom şi compuşi |
| |_________________________________________________|
| | Lemn (pulberi) |
| |_________________________________________________|
| | şi altele |
|____________________________|_________________________________________________|
| Laringită | Alergeni respiratori profesionali |
| |_________________________________________________|
| | Iritanţi respiratori profesionali |
| |_________________________________________________|
| | Suprasolicitare vocală profesională cronică |
|____________________________|_________________________________________________|
| Noduli ai corzilor vocale | Suprasolicitare vocală profesională cronică |
| (“nodulii cântăreţilor”) | |
|____________________________|_________________________________________________|
| Iritaţia şi inflamaţia | Substanţe chimice (gaze, fumuri şi vapori) |
| acută şi cronică a căilor | |
| aeriene superioare | |
|____________________________|_________________________________________________|
| RADS (Reactive airways | Substanţe chimice (gaze, fumuri şi vapori) |
| dysfunction syndrome = | |
| sindrom reactiv de căi | |
| aeriene) | |
|____________________________|_________________________________________________|
| Astm bronşic alergic | Alergeni respiratori profesionali |
|____________________________|_________________________________________________|
| Astm bronşic nonalergic | Iritanţi respiratori profesionali |
| (iritativ) | |
|____________________________|_________________________________________________|
| Bronşită acută şi cronică | Azbest |
| |_________________________________________________|
| | Dioxid de siliciu liber cristalin |
| |_________________________________________________|
| | Alte pulberi anorganice |
| |_________________________________________________|
| | Pulberi organice |
| |_________________________________________________|
| | Substanţe chimice (gaze, fumuri şi vapori) |
|____________________________|_________________________________________________|
| Pneumopatia cauzată de | Agenţi vehiculaţi prin sistemele de aer |
| sisteme de aer condiţionat | condiţionat şi de umidifiere a aerului |
| şi de umidifiere a aerului | |
|____________________________|_________________________________________________|
| Pneumonia chimică | Substanţe chimice (gaze, fumuri şi vapori), |
| | uleiuri minerale (pneumonia lipoidică), zinc şi |
| | alte metale (febra de fum) |
|____________________________|_________________________________________________|
| Edem pulmonar acut | Substanţe chimice (gaze, fumuri şi vapori) |
|____________________________|_________________________________________________|
| Emfizem pulmonar | Efort respirator cronic (la suflători) |
|____________________________|_________________________________________________|
Bolile ficatului
______________________________________________________________________________
| Boala | Noxă profesională |
|____________________________|_________________________________________________|
| Hepatite toxice | Substanţe chimice hepatotoxice: arsen şi |
| | compuşi, brombenzen, clorură de vinil, crezoli, |
| | dinoseb, dinoterbe, eter clormetilic, eter |
| | dicloretilic, etilenclorhidrină, fenoli, |
| | halotan, hidrocarburi alifatice halogenate, |
| | ioxinil, nitro- şi cloronitroderivaţi aromatici |
| | şi altele |
|____________________________|_________________________________________________|
| Hepatite infecţioase | Amoebe |
| |_________________________________________________|
| | Brucella |
| |_________________________________________________|
| | Rickettsii (Febra Q) |
| |_________________________________________________|
| | Virusuri hepatitice |
| |_________________________________________________|
| | şi altele |
|____________________________|_________________________________________________|
Boli ale pielii şi ţesutului subcutanat
______________________________________________________________________________
| Boala | Noxă profesională |
|____________________________|_________________________________________________|
| Dermatită alergică de | Antigene animale şi vegetale, adezivi, biocide, |
| contact: | cauciuc, coloranţi, cosmetice, detergenţi, |
| a) eczemă alergică de | esenţe aromate, explozivi, fotoprotectoare, gaze|
| contact | de luptă, medicamente (unele anestezice de |
| | contact, antibiotice, antifungice imidazolice, |
| | chinină, corticoizi, nitrofurazonă, sulfamide şi|
| | altele), metale şi compuşii lor, răşini naturale|
| | şi sintetice (monomeri), revelatori fotografici,|
| | solvenţi organici, substanţe de contrast, |
| | substanţe de curăţat, uleiuri de răcire şi |
| | altele |
|____________________________|_________________________________________________|
| b) eczemă fotoalergică de | Fotoalergeni |
| contact | |
|____________________________|_________________________________________________|
| c) eritrodermie | Insectofuncigide arsenicale şi mercuriale |
| |_________________________________________________|
| | Tricloretilenă |
| |_________________________________________________|
| | Tetracloretilenă |
| |_________________________________________________|
| | şi altele |
|____________________________|_________________________________________________|
| d) dermatită de contact la | Proteine vegetale şi animale |
| proteine | |
|____________________________|_________________________________________________|
| e) eritem polimorf | Alergeni ce induc eritem polimorf |
|____________________________|_________________________________________________|
| f) erupţie lichenoidă | Alergeni ce induc erupţii lichenoide |
|____________________________|_________________________________________________|
| g) dermatită limfomatoidă | Alergeni ce induc dermatită limfomatoidă |
|____________________________|_________________________________________________|
| h) dermatită purpurică de | Adjuvanţi ai cauciucului, balsamul de Peru, |
| contact (purpură alergică | coloranţi (de tipul Disperse şi Basic, |
| de contact) | parafenilendiamină şi derivaţi şi altele), |
| | cumarine, dimetilol-dihidroxi-etilenuree, |
| | dimetilol-dihidroxi-propilenuree, |
| | dimetilol-propilenuree, fibre de sticlă, lână, |
| | medicamente (aprotinină, chinidină, flavonoide, |
| | mefenazină, peroxidul de benzoil şi altele), |
| | plante (muşchii de copac, păstârnac, sumac şi |
| | altele), răşini melaminformaldehidice, răşini |
| | ureo-formaldehidice, sulfură de carbon, |
| | tetrametilol-acetilendiuree şi altele |
|____________________________|_________________________________________________|
| i) dermatită de contact | Alergeni ce induc dermatita de contact sistemică|
| sistemică | |
|____________________________|_________________________________________________|
| Dermatită ortoergică de | Pulberi anorganice (de ciment, metalice, |
| contact: | minerale, vată de sticlă, zgură şi altele), |
| a) dermatită de uzură | pulberi organice (lemn şi altele), |
| | microtraumatisme repetate şi altele |
|____________________________|_________________________________________________|
| b) dermatită iritativă | Detergenţi, produse petroliere, reactivi |
| (propriu-zisă) | chimici, săpunuri, solvenţi organici, uleiuri şi|
| | lubrefianţi, umezeală (“eczema menajeră”) şi |
| | altele |
|____________________________|_________________________________________________|
| c) dermatită caustică | Acizi şi baze tari (caustici) |
| (arsură chimică) |_________________________________________________|
| | Alumino-silicaţii de calciu (ciment) |
| |_________________________________________________|
| | Arsen şi compuşi |
| |_________________________________________________|
| | Fosfor şi compuşi |
| |_________________________________________________|
| | Var nestins (oxid de calciu) |
| |_________________________________________________|
| | şi altele |
|____________________________|_________________________________________________|
| d) dermatită fototoxică de | Substanţe fototoxice |
| contact | |
|____________________________|_________________________________________________|
| Dermatită de contact mixtă | Alergeni şi iritanţi cutanaţi |
| (alergică şi iritativă) | |
|____________________________|_________________________________________________|
| Urticarie, angioedem (edem | Alergeni ce induc urticarie |
| Quincke), şoc anafilactic |_________________________________________________|
| | Presiune cutanată, spectrul solar (radiaţii |
| | infraroşii, vizibile şi ultraviolete), |
| | temperaturi extreme, vibraţii |
|____________________________|_________________________________________________|
| Radiodermită | Radiaţii ionizante |
|____________________________|_________________________________________________|
| Acnee profesională | Compuşi halogenaţi, gudron de huilă, produse |
| | petroliere, uleiuri minerale şi altele |
|____________________________|_________________________________________________|
| Porfirie cutanată tardivă | Hexaclorbenzen şi alte hidrocarburi aromatice |
| (tarda) | halogenate |
| |_________________________________________________|
| | Virus hepatitic C |
| |_________________________________________________|
| | şi altele |
|____________________________|_________________________________________________|
Boli ale sistemului musculo-scheletic şi ale ţesutului conjunctiv
______________________________________________________________________________
| Boala | Noxă profesională |
|____________________________|_________________________________________________|
| Bursite | Manipulare de greutăţi |
|____________________________| Mişcări repetitive |
| Epicondilite | Microtraumatisme repetate |
|____________________________| Poziţii extreme, forţate, vicioase, prelungite |
| Sinovite | sau violente, cu suprasolicitarea şi |
|____________________________| traumatizarea articulaţiilor: supraîncordări, |
| Tendinite | presiuni, torsiuni, tracţiuni |
|____________________________| Vibraţii |
| Tenosinovite | |
|____________________________| |
| Leziuni de menisc | |
|____________________________| |
| Artroze | |
|____________________________| |
| Periartrite | |
|____________________________| |
| Deformări ale coloanei | |
| vertebrale | |
|____________________________| |
| Discopatii, inclusiv hernia| |
| de disc | |
|____________________________| |
| Fracturi osoase | |
|____________________________|_________________________________________________|
Boli ale aparatului excretor
______________________________________________________________________________
| Boala | Noxă profesională |
|____________________________|_________________________________________________|
| Nefropatie toxică | Acrilonitril |
| |_________________________________________________|
| | Aldrin |
| |_________________________________________________|
| | Benzochinone |
| |_________________________________________________|
| | Butil-toluen terţiar |
| |_________________________________________________|
| | Clor |
| |_________________________________________________|
| | Crezoli |
| |_________________________________________________|
| | Cumen |
| |_________________________________________________|
| | N, N-Dimetilformamidă |
| |_________________________________________________|
| | Dimetilsulfat |
| |_________________________________________________|
| | Dioxan |
| |_________________________________________________|
| | Eter etilic |
| |_________________________________________________|
| | Eteri de glicoli |
| |_________________________________________________|
| | Etil-benzen |
| |_________________________________________________|
| | Etilenclorhidrină |
| |_________________________________________________|
| | Etilenglicol şi derivaţi |
| |_________________________________________________|
| | Fenoli şi derivaţii lor halogenaţi şi nitraţi |
| |_________________________________________________|
| | Fosfor şi compuşi |
| |_________________________________________________|
| | beta-Propiolactona |
| |_________________________________________________|
| | Hidrazine |
| |_________________________________________________|
| | Hidrocarburi halogenate alifatice |
| |_________________________________________________|
| | Hidrogen arseniat |
| |_________________________________________________|
| | Metale grele şi compuşi (cadmiu, crom, mercur, |
| | plumb, vanadiu şi altele) |
| |_________________________________________________|
| | Nitro- şi cloronitroderivaţi aromatici |
| |_________________________________________________|
| | Paraquat (Dipiridillium) |
| |_________________________________________________|
| | Piridine |
| |_________________________________________________|
| | Pirogalol |
| |_________________________________________________|
| | Silicat de metil şi de etil |
| |_________________________________________________|
| | Stiren |
| |_________________________________________________|
| | Tetralină (tetrahidronaftalină) |
| |_________________________________________________|
| | Triazine |
| |_________________________________________________|
| | şi altele |
|____________________________|_________________________________________________|
| Nefropatie infecţioasă | Brucella |
| |_________________________________________________|
| | Hantavirus |
| |_________________________________________________|
| | Mycobacterium tuberculosis |
| |_________________________________________________|
| | Streptococ beta-hemolitic din grupul A |
| |_________________________________________________|
| | şi altele |
|____________________________|_________________________________________________|
Boli profesionale cauzate de expunerea la agenţi fizici neclasificate
anterior
______________________________________________________________________________
| Boala | Noxă profesională |
|____________________________|_________________________________________________|
| Colaps caloric, crampe | Microclimat cald |
| calorice, şoc caloric | |
|____________________________|_________________________________________________|
| Hipotermie, degerături | Microclimat rece |
|____________________________|_________________________________________________|
| Îmbolnăviri datorate | Presiuni atmosferice crescute (hiperbarism) sau |
| compresiunilor sau | scăzute (hipobarism) |
| decompresiunilor | |
|____________________________|_________________________________________________|
| Boala de vibraţii: | Vibraţii |
| – sindrom osteo-musculo- | |
| articular | |
| – sindrom digestiv | |
| – sindromul Raynaud | |
| – sindrom neurologic | |
|____________________________|_________________________________________________|
| Boala de iradiere (sindrom | Radiaţii ionizante |
| acut de iradiere) | |
|____________________________|_________________________________________________|
| Sindroame neuro-cardio- | Câmpuri electrice şi magnetice |
| vasculare şi |_________________________________________________|
| endocrine | Radiaţii electromagnetice neionizante din banda |
| | microunde şi radiofrecvenţă |
|____________________________|_________________________________________________|
Boli infecţioase şi parazitare
______________________________________________________________________________
| Boala | Noxă profesională |
|____________________________|_________________________________________________|
| Tuberculoză | Mycobacterium tuberculosis (uman şi animal) |
|____________________________|_________________________________________________|
| Hepatită A, B, C, E | Virus hepatitic A, B, C, E |
|____________________________|_________________________________________________|
| Leptospiroză | Leptospira |
|____________________________|_________________________________________________|
| Bruceloză | Brucella |
|____________________________|_________________________________________________|
| Tetanos | Clostridium tetani |
|____________________________|_________________________________________________|
| Boli infecţioase şi | Agenţi biologici conform Directivei 2000/54 CEE |
| parazitare, inclusiv | |
| tropicale, pentru care | |
| riscul de infectare a fost | |
| evaluat | |
|____________________________|_________________________________________________|
Intoxicaţii acute, subacute şi cronice profesionale şi consecinţele lor
______________________________________________________________________________
| Boala | Noxă profesională |
|____________________________|_________________________________________________|
| Intoxicaţii acute, subacute| Acid azotic |
| şi cronice profesionale şi |_________________________________________________|
| consecinţele lor | Acid cianhidric |
| |_________________________________________________|
| | Acid sulfuric |
| |_________________________________________________|
| | Acizi organici |
| |_________________________________________________|
| | Acrilonitril |
| |_________________________________________________|
| | Alcool butilic (Butanol) |
| |_________________________________________________|
| | Alcool izopropilic (Izopropanol) |
| |_________________________________________________|
| | Alcool metilic (Metanol) |
| |_________________________________________________|
| | Amine alifatice |
| |_________________________________________________|
| | Amine alifatice halogenate |
| |_________________________________________________|
| | Amoniac |
| |_________________________________________________|
| | Antimoniu (stibiu) şi compuşi |
| |_________________________________________________|
| | Antracen |
| |_________________________________________________|
| | Arsen şi compuşi |
| |_________________________________________________|
| | Benzen sau omologi ai acestuia (omologii |
| | benzenului sunt definiţi prin formula: CnH2n-6) |
| |_________________________________________________|
| | Benzochinone |
| |_________________________________________________|
| | Beriliu şi compuşi |
| |_________________________________________________|
| | Bitum |
| |_________________________________________________|
| | Brom |
| |_________________________________________________|
| | 1,4-Butandiol |
| |_________________________________________________|
| | Cadmiu şi compuşi |
| |_________________________________________________|
| | Carbazol şi compuşi |
| |_________________________________________________|
| | Cetone: acetonă, cloracetonă, bromacetonă, |
| | hexafluoracetona, metil etil cetonă, metil |
| | n-butil cetonă, metil izobutil cetonă, diacetonă|
| | alcool, oxid metil izoftalic, |
| | 2-metilciclohexanonă |
| |_________________________________________________|
| | Cianuri şi compuşi |
| |_________________________________________________|
| | Clor |
| |_________________________________________________|
| | Crom şi compuşi |
| |_________________________________________________|
| | Derivaţi halogenaţi, fenolici, nitriţi, nitraţi |
| | sau sulfonaţi ai hidrazinelor |
| |_________________________________________________|
| | Dietilen glicol |
| |_________________________________________________|
| | Disulfură de carbon |
| |_________________________________________________|
| | Esteri organofosforici |
| |_________________________________________________|
| | Esterii acidului azotic |
| |_________________________________________________|
| | Eteri: metil eter, etil eter, izopropil eter, |
| | vinil eter, diclorizopropil eter, guaiacol, |
| | metil eter şi etil eter ai etilenglicolului |
| |_________________________________________________|
| | Etilen glicol |
| |_________________________________________________|
| | Fenoli halogenaţi |
| |_________________________________________________|
| | Fenoli sau omologi |
| |_________________________________________________|
| | Fluor şi compuşi |
| |_________________________________________________|
| | Formaldehida |
| |_________________________________________________|
| | Fosfor şi compuşi |
| |_________________________________________________|
| | Fosgen (Oxiclorura de carbon) |
| |_________________________________________________|
| | Funingine, negru de fum |
| |_________________________________________________|
| | Gaz, petrol lampant |
| |_________________________________________________|
| | Gudroane |
| |_________________________________________________|
| | Hidrazine |
| |_________________________________________________|
| | Hidrocarburi alifatice derivate din benzină |
| | (solvent nafta) sau petrol |
| |_________________________________________________|
| | Hidrocarburi alifatice halogenate |
| |_________________________________________________|
| | Hidrocarburi aromatice (inclusiv policiclice = |
| | HPA) |
| |_________________________________________________|
| | Hidrocarburi aromatice halogenate |
| |_________________________________________________|
| | Hidrogen sulfurat |
| |_________________________________________________|
| | Iod |
| |_________________________________________________|
| | Izocianaţi |
| |_________________________________________________|
| | Mangan şi compuşi |
| |_________________________________________________|
| | Mercur şi compuşi |
| |_________________________________________________|
| | Monoxid de carbon |
| |_________________________________________________|
| | Naftalen (naftalină) sau omologi ai ei (omologul|
| | ei este definit prin formula: CnH2n-12) |
| |_________________________________________________|
| | Naftoli halogenaţi |
| |_________________________________________________|
| | Naftoli sau omologi |
| |_________________________________________________|
| | Nichel şi compuşi |
| |_________________________________________________|
| | Nitro- şi aminoderivaţi aromatici |
| |_________________________________________________|
| | Nitroderivaţi ai glicolilor şi ai glicerolului |
| |_________________________________________________|
| | Nitroderivaţi alifatici |
| |_________________________________________________|
| | Nitrofenoli şi omologi |
| |_________________________________________________|
| | Oxizi alchilarilici halogenaţi |
| |_________________________________________________|
| | Oxizi de azot |
| |_________________________________________________|
| | Oxizi de sulf |
| |_________________________________________________|
| | Parafină |
| |_________________________________________________|
| | Plumb şi compuşi |
| |_________________________________________________|
| | Produse petroliere |
| |_________________________________________________|
| | Produşi de distilare a cărbunelui |
| |_________________________________________________|
| | Smoală |
| |_________________________________________________|
| | Sulfonaţi alchilarilici halogenaţi |
| |_________________________________________________|
| | Uleiuri minerale |
| |_________________________________________________|
| | Vanadiu şi compuşi |
| |_________________________________________________|
| | Vinilbenzen şi divinilbenzen |
| |_________________________________________________|
| | şi altele |
|____________________________|_________________________________________________|
Lista suplimentară – Alţi factori profesionali consideraţi posibil nocivi:
______________________________________________________________________________
| Anhidride aromatice şi compuşi |
|______________________________________________________________________________|
| Argint |
|______________________________________________________________________________|
| Ciocolată, zahăr şi făină – cauzând carii dentare |
|______________________________________________________________________________|
| Decalină |
|______________________________________________________________________________|
| Difenil |
|______________________________________________________________________________|
| Difenil oxid |
|______________________________________________________________________________|
| Fibre minerale |
|______________________________________________________________________________|
| Fibre sintetice |
|______________________________________________________________________________|
| Magneziu |
|______________________________________________________________________________|
| Mercaptani |
|______________________________________________________________________________|
| Metacrilonitril |
|______________________________________________________________________________|
| Ozon |
|______________________________________________________________________________|
| Platină |
|______________________________________________________________________________|
| Sidef |
|______________________________________________________________________________|
| Terpene |
|______________________________________________________________________________|
| Thiopene |
|______________________________________________________________________________|
| Tioalcooli |
|______________________________________________________________________________|
| Tioeteri |
|______________________________________________________________________________|
| Tiofenoli |
|______________________________________________________________________________|
NOTĂ:
Tabelul cu bolile profesionale cu declarare obligatorie va fi revizuit periodic.
#M1
ANEXA 23
la normele metodologice
TABEL CU BOLILE LEGATE DE PROFESIUNE
______________________________________________________________________________
| BOALA LEGATĂ DE PROFESIUNE | FACTORI PROFESIONALI CAUZALI |
|________________________________|_____________________________________________|
| Hipertensiune arterială | Zgomot, vibraţii, temperatură şi radiaţii |
| | calorice crescute, suprasolicitare |
| | neuropsihică şi altele |
|________________________________|_____________________________________________|
| Boală cardiacă ischemică | Suprasolicitări fizice şi neuropsihice |
| | crescute şi altele |
|________________________________|_____________________________________________|
| Varice ale membrelor inferioare| Ortostatism prelungit static sau asociat cu |
| complicate cu tulburări | manipulare de greutăţi |
| trofice sau cu tromboflebite | |
|________________________________|_____________________________________________|
| Afecţiuni respiratorii cronice | Pulberi, gaze iritante şi altele |
| nespecifice | |
|________________________________|_____________________________________________|
| Afecţiuni digestive | Temperatură crescută, zgomot, noxe chimice |
| | şi altele |
|________________________________|_____________________________________________|
| Afecţiuni osteo-musculo- | Microclimat nefavorabil, vibraţii, efort |
| scheletice (lombalgii, | fizic crescut, postură incomodă, efect |
| cervicoscapulalgii şi altele) | traumatic mecanic şi altele |
|________________________________|_____________________________________________|
| Nevroze şi alte afecţiuni | Zgomot, vibraţii, noxe chimice, |
| neuropsihice | suprasolicitare neuropsihică şi altele |
|________________________________|_____________________________________________|
#M1
ANEXA 24
la normele metodologice
Denumirea solicitantului: ………………
Adresă: ………………………………
Localitate: …………………………..
Judeţ: ……………………………….
Cod poştal: …………………………..
Telefon/Fax: ………………………….
Nr. de înregistrare în registrul comerţului:
……………………………………..
Cod unic de înregistrare (CUI): …………
Nr. …../……..*1)
Către
……………………..*2)
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu
caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Subsemnatul, …………………………………………, reprezentant al …………………………….., solicit
analizarea, în vederea avizării, a documentaţiei cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă, cu următoarele elemente de identificare:
– tipul documentaţiei: ………………………………
– titlul documentaţiei: ……………………………..
Pentru aceasta prezint spre analiza Comisiei de abilitare şi avizare, în conformitate cu prevederile
art. 187 din Normele metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
următoarele documente*3):


Solicitant*4),
…………………….
NOTĂ:
Când rândurile de pe prima pagină nu sunt suficiente, se va întocmi o anexă la această cerere pentru
continuarea listei, cu numărul de rânduri necesare, anexă care va purta pe fiecare pagină, ca şi pe
prima, semnătura şi, după caz, ştampila solicitantului.
————
*1) Se va completa cu numărul şi data de înregistrare la solicitant.
*2) Se va completa cu denumirea structurii în cadrul căreia funcţionează Comisia de abilitare şi
avizare, potrivit art. 36 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu
modificările şi completările ulterioare.
*3) Se va completa cu documentele transmise Comisiei de abilitare şi avizare, prevăzute la art. 187
din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.
319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările
ulterioare.
*4) Se vor specifica funcţia, numele şi prenumele solicitantului sau ale reprezentantului său legal, se
va semna şi ştampila.
#M1
ANEXA 25
la normele metodologice
ROMÂNIA
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
……………………………………….*1)
COMISIA
de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter
tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
AVIZ
Nr. ….. din …………
Se avizează documentaţia cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă, înregistrată la ……………*1) cu nr. ….. din data de …………., cu următoarele elemente
de identificare:
Tipul documentaţiei*2): …………………………………………..
Titlul documentaţiei*3): ………………………………………….
Titularul avizului*4): ……………………………………………
Prezentul aviz este emis în temeiul art. 45 alin. (2) lit. j) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă
nr. 319/2006.
Emis la data de ……………….
Valabil până la schimbarea condiţiilor în care a fost emis.
Preşedinte,
…………………………………….
(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila
Comisiei de abilitare şi avizare emitente)
————
*1) Se va completa cu denumirea structurii în cadrul căreia funcţionează Comisia de abilitare şi
avizare, potrivit art. 36 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi
sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi
completările ulterioare.
*2) şi *3) În situaţia în care documentaţia cuprinde mai multe tipuri cu acelaşi titlu sau mai multe
titluri din acelaşi tip, se va completa: “conform anexei care face parte integrantă din prezentul aviz”.
*4) Se va completa: numele titularului, adresa, cod poştal, telefon, fax (e-mail, pagina web, dacă este
cazul).
– verso –
ANEXA
la Avizul nr. ….. din ……….
Titular: …………………….
Tipul/titlul*1) documentaţiei:
1. ……………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………..
4. ……………………………………………………………..
5. ……………………………………………………………..
6. ……………………………………………………………..
7. ……………………………………………………………..
8. ……………………………………………………………..
9. ……………………………………………………………..
10. …………………………………………………………….
Preşedinte,
…………………………………….
(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila
Comisiei de abilitare şi avizare emitente)
NOTĂ:
Când rândurile de pe prima pagină şi de pe verso nu sunt suficiente, se va întocmi o anexă la aviz
pentru continuarea listei cu numărul de rânduri necesare, anexă care va purta pe fiecare pagină, ca şi pe
aviz, şi pe versoul acestuia, semnătura preşedintelui şi ştampila Comisiei de abilitare şi avizare
emitente.
————
*1) Se va preciza tipul sau titlul, după caz.
#M1
ANEXA 26
la normele metodologice
ROMÂNIA
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
……………………………………….*1)
COMISIA
de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter
tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
DECIZIE
Nr. ….. din ………….
În urma analizei documentaţiei, înregistrată la …………………..*1) cu nr. …… din data de …………, cu
următoarele elemente de identificare:
– tipul documentaţiei: …………………………………………..;
– titlul documentaţiei: ………………………………………….;
– solicitantul avizului: …………………………………………,
au rezultat următoarele neconformităţi cu cerinţele prevăzute la art. 178 – 192 din Normele
metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare:
– ………………………………………………………………
– ………………………………………………………………
– ………………………………………………………………
Ca urmare, Comisia de abilitare şi avizare decide respingerea solicitării de acordare a avizului şi
restituirea documentaţiei.
Preşedinte,
…………………………………….
(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila
Comisiei de abilitare şi avizare emitente)
NOTĂ:
Când rândurile cu documentaţii sau neconformităţi nu sunt suficiente, se va întocmi o anexă la
această decizie pentru continuarea enumerării, cu numărul de rânduri necesare, anexă care va purta pe
fiecare pagină, ca şi decizia, semnătura preşedintelui şi ştampila Comisiei de abilitare şi avizare
emitente.
————
*1) Se va completa cu denumirea structurii în cadrul căreia funcţionează Comisia de abilitare şi
avizare, potrivit art. 36 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi
sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi
completările ulterioare.
#B
—————